Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.3.4.2 Chile - Gennemgang af DBO´en

 

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 30 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 4.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af overenskomsten omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af overenskomsten omfattede skatter

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og omfatter også territorialfarvandet samt havbunden og undergrunden af de undersøiske områder, der støder op til territorialfarvandet, samt de overliggende vande over denne havbund og undergrund, hvor Danmark kan udøve sine suverænitetsrettigheder efter folkeretten.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten.

"International trafik" anvendes på foretagender, der er hjemmehørende i et af landene.

"International trafik" omfatter ikke transport, som udelukkende sker mellem to steder i det land, hvor foretagendet ikke er hjemmehørende, selv om transporten sker med et skib eller fly, som ellers anvendes i international trafik. Se artikel 3, stk. 1, litra g.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. 

Hvis en ikke-fysisk person er dobbeltdomicileret, afgøres det ved gensidig aftale, hvor den ikke-fysiske person har sit skattemæssige hjemsted. Se artikel 4, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bygge-, anlægs- og monteringsarbejder samt tilsynsvirksomhed i forbindelse hermed medfører fast driftssted efter 6 måneder. Se artikel 5, stk. 3, litra a.

Artiklen indeholder en bestemmelse om tjenesteydelser, herunder konsulentbistand i forbindelse med bygge-, anlægs, og monteringsarbejder. Se artikel 5, stk. 3, litra b og protokollen, punkt 1.

Reglen om, at der ikke foreligger et fast driftssted, hvis en virksomhed udøver aktiviteter af forberedende eller hjælpende karakter, gælder kun for reklamevirksomhed, oplysningsvirksomhed, videnskabelig forskning eller lignende. Se artikel 5, stk. 4, litra e.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artiklens stk. 5 fremgår, at hvor en afhængig agent handler på et foretagendes vegne i en af staterne og i denne stat har og udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal dette foretagende anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i stykke 4, og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke.

Artikel 5, stk. 6 indeholder en yderligere betingelse om, at transaktioner mellem den uafhængige repræsentant og foretagendet skal ske på arms længde vilkår.

Artiklens stk. 6 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, litra f, om opretholdelsen af et fast driftssted, udelukkende ved at kombinere de omstændigheder, der i øvrigt er nævnt i artikel 5, stk. 4

Se også

  • Afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.
  • Kommentaren til OECD's modeloverenskomst pkt. 45.6 vedrørende Chiles fortolkning af kommentarens pkt. 42.1 - 42.10.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Chile har et særligt selskabsskattesystem, hvorefter et selskab først beskattes af overskuddet (first category tax) i det år, hvor overskuddet indtjenes, og derefter en tillægsskat (additional tax), når der udloddes udbytte. Selskabsskatten modregnes i tillægsskatten.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Fortjeneste ved international trafik

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved international trafik omfatter også bruttoindtægter, renter i forbindelse med driften, charter eller udleje på bareboat-basis (uden besætning). Se artikel 8, stk. 2.

Fortjeneste fra brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere, som anvendes til transport af varer i international trafik er også omfattet af artiklen. Se artikel 8, stk. 3.

For luftfartsvirksomhed, der drives i form af et konsortium fx SAS, kan Danmark kun beskatte den del af fortjenesten, som svarer til den andel, som det danske selskab har i det pågældende konsortium. Se artikel 8, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 10 C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 25 pct. af den samlede aktiekapital i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 5 pct. Der er ikke noget krav til, hvor længe det modtagende selskab skal have ejet kapitalandelen i det udbetalende selskab (ejertidskrav). Se artikel 10, stk. 2, litra a).

Ovenstående begrænser dog ikke muligheden for, at Chile pålægger udbyttet en "additional tax" på 35 pct. Tillægsskatten er i visse tilfælde ikke en udbytteskat, der skal nedsættes til maksimumssatserne. Se artikel 10, stk. 2.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv, i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

Artiklen indeholder en anti-misbrugsbestemmelse. Se artikel 10, stk. 6.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis den retmæssige ejer af renterne er

  • banker eller forsikringsselskaber
  • et foretagende, som i væsentlig grad erhverver sin bruttoindkomst ved aktiv og regelmæssig udøvelse af udlåns- eller finansieringsvirksomhed, som indebærer transaktioner med personer, som foretagendet ikke er forbundet med, når foretagendet ikke er forbundet med den, der betaler renterne. Ved anvendelsen af denne bestemmelse omfatter udtrykket "udlåns- eller finansieringsvirksomhed" virksomhed med åbning af remburser, garantistillelse eller kreditkortydelser
  • et foretagende, som solgte maskineri eller udstyr, når renterne betales i forbindelse med en gældsfordring, som er opstået som led i salg på kredit af sådant maskineri eller udstyr
  • ethvert andet foretagende under forudsætning af, at foretagendets passiver i de seneste tre skatteår forud for det år, hvor renterne betales, for mere end 50 pct.s vedkommende stammer fra udstedelse af obligationer på de finansielle markeder eller fra modtagelse af indlån på rente, og mere end 50 pct. af foretagendets aktiver består af gældsfordringer mod personer, som foretagendet ikke er forbundet med,

kan renterne beskattes med højst 4 pct. Se artikel 11. stk. 2, litra a.

Renter af bruttobeløb, hvor renterne hidrører fra obligationer og værdipapirer, som regelmæssigt og i væsentligt omfang handles på en anerkendt børs for værdipapirer, kan beskattes med højst 5 pct. Se artikel 11, stk. 2, litra b.

Rentesatserne på 4 pct. og 5 pct. har virkning for renter, der betales, godskrives en konto, stilles til rådighed eller bogføres som en udgift den 1. januar 2017 og senere.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Artiklen indeholder en anti-misbrugsbestemmelse. Se artikel 11, stk. 7.

Aftalen indeholder en mestbegunstigelsesklausul. Chile må ikke opkræve højere skat af renter til Danmark end til andre OECD-lande. Se protokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 20. september 2002, punkt 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet.

Skattesatserne er ændret ved noteveksling. Se BKI nr 19 af 11/10/2017.

Kildelandet kan som udgangspunkt beskatte royalty med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 2, litra b.

Kildelandet kan beskatte højst 2 pct. af royaltybeløbet brutto for anvendelse af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 12, stk. 2, litra a.

"Royalties" omfatter også vederlag for anvendelse af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 12, stk. 3.

Royalties for leasing af containere er omfattet af artikel 8.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5.

Artiklen indeholder en anti-misbrugsbestemmelse. Se artikel 12, stk. 7. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Aftalen indeholder en mestbegunstigelsesklausul. Chile må ikke opkræve højere skat af royalty-betalinger til Danmark end til andre OECD-lande. Se protokollen, punkt 3.

Chile har indgået DBO med Spanien og Det Forenede Kongerige og Nordirland, hvor royalty fra andet end udleje af udstyr kun kan beskattes med 10 pct. Se noteudveksling om ændret anvendelse af DBO'en.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte fortjeneste ved salg af instrumenter eller andre rettigheder, hvis værdi repræsenterer kapitalen i et selskab i dette land. Bestemmelsen omfatter især aktier, men også optioner og andre finansielle instrumenter. Se artikel 13, stk. 4.

Artiklen indeholder ikke en bestemmelse svarende til modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 5 (opsamlingsbestemmelse).

Hvis foretagender fra flere lande driver luftfartsvirksomhed sammen i form af et konsortium (fx SAS), kan det enkelte foretagende kun beskattes af sin andel af fortjenesten ved salg af driftsmidler i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 13, stk. 6.

Tilflytningslandet skal respektere værdiansættelsen af aktiver, der er blevet beskattet ved fraflytning, som anskaffelsessum ved senere avancebeskatning. Se artikel 13, stk. 7.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis personen opholder sig i landet i mere end 183 dage inden for en 12-måneders periode.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Se også

Se også

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også medlem af tilsvarende organer fx et repræsentantskab.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19, med mindre der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 2. 

Artikel 18: Pensioner og underholdsbidrag

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte alle pensioner, både offentlige og private, og uanset om de har forbindelse med et tidligere tjenesteforhold eller ikke. Se artikel 18, stk. 1.

Underholdsbidrag kan kun beskattes i modtagerens bopælsland. Hvis bidragsyderen ikke har fradragsret for betalingen, kan underholdsbidraget ikke beskattes i modtagerens bopælsland. Se artikel 18, stk. 2.

Bemærk

Artiklen omfatter ikke andre sociale ydelser end pension. Sådanne ydelser er omfattet af artikel 21 og kan beskattes i begge lande, og bopælslandet giver creditlempelse.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter ikke pensioner. Offentlige pensioner er omfattet af artikel 18, stk. 1.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19, med mindre der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 2. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Det betyder, at hvis indkomsten er fra et tredjeland kan den kun beskattes i bopælslandet.

Bemærk

Sociale ydelser, der ikke er pension, beskattes efter artikel 21.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Formue

Artiklen svarer tilOECD's modeloverenskomst.

Bemærk

Denne artikel har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Chile kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2, litra a) og b).

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Chile, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, der svarer til den indkomst, der stammer fra Chile. Se artikel 23, stk. 2, litra c).

Chile lemper for dansk skat på samme måde, som Danmark lemper for chilensk skat. Se artikel 23, stk. 1, litra a (credit) og litra b (exemption med progression).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 5, om at nægte at give oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 28: Forskellige regler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Med hensyn til fælles investeringskonti eller fonde (som fx den eksisterende "Foreign Capital Investment Fund" efter lov nr. 18.657), der skal betale skat af overførelser, og som er forpligtet til at være administreret af en person, der er hjemmehørende i Chile, skal bestemmelserne i denne overenskomst ikke fortolkes på en sådan måde, at de begrænser Chiles ret til at beskatte udbetalinger fra sådanne konti eller fonde, for så vidt angår investeringer i aktiver, som befinder sig i Chile. Se artikel 28, stk. 1.

Enhver uoverensstemmelse mellem de kontraherende stater om, hvorvidt en forholdsregel falder inden for rækkevidden af denne overenskomst, kan kun indbringes for GATS-rådet (Council for Trade in Services), med samtykke af begge kontraherende stater. Enhver tvivl om fortolkningen af nærværende stykke skal løses efter artikel 25, stykke 3, eller, hvis der ikke kan opnås enighed under denne fremgangsmåde, efter enhver anden fremgangsmåde, som de kontraherende stater bliver enige om. Se artikel 28, stk. 2.

Intet i denne overenskomst skal berøre anvendelsen af de gældende regler i den chilenske lovgivning DL 600 (lov om udenlandske investeringer), således som de er i kraft på det tidspunkt, hvor denne overenskomst undertegnes, og som de over tid måtte blive ændret uden at påvirke deres almindelige principper. Se artikel 28, stk. 3.

Hvis overenskomstens bestemmelser benyttes på en sådan måde, at der opnås fordele, som ikke var påtænkt eller tilsigtet, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende stater, under fremgangsmåden for gensidige aftaler efter artikel 25, anbefale særlige ændringer af overenskomsten. Enhver anbefaling af denne art vil blive overvejet og drøftet hurtigst muligt med henblik på om nødvendigt at ændre overenskomsten. Se artikel 28, stk. 4.

DBO'en berører ikke Chiles beskatning af personer, der er hjemmehørende i Danmark, og som har fortjeneste fra et fast driftssted i Chile. Dette omfatter både fortjeneste beskattes under "first category tax" og "additional tax", hvis "first category tax" kan fradrages ved beregningen af "additional tax". Se artikel 28, stk. 5.

Se også

Se også DBO'en artikel 28 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 29: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 21. december 2004 og har virkning fra 1. januar 2005.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 30: Opsigelse

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.