Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.13.3.2 Malaysia - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 27, og de tilhørende noter, 1 - 2.

Afsnittet indeholder:

 • DBO'ens 27 artikler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen er ændret ved protokol af 3. december 2003, artikel 1.

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen er ændret i protokol af 3. december 2003, artikel 2.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder til:

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
 • anden virksomhed med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af det nævnte område.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

"Person" omfatter ikke et interessentskab (partnership). En Hindu joint family og en corporation sole er en "person".

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen er ændret ved protokol af den 3. december 2003, artikel 3.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Hjemmehørende i et land betyder for Malaysia, en person som i skattemæssig henseende er hjemmehørende i Malaysia. Se artikel 4, stk. 1, litra a.

Hjemmehørende i et land betyder for Danmark, en person som i skattemæssig henseende er hjemmehørende i Danmark. Se artikel 4, stk. 1, litra b.

Så for at være hjemmehørende efter DBO'en stilles der ikke krav om, at personen bliver beskattet af sin globalindkomst.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen er ændret ved protokol af den 3. december 2003, artikel 4.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Landbrug, plantage eller et sted, hvor skov eller skovbrugsprodukter udnyttes, er et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2, litra h og i.

Et bygge-, anlægs-, montage- og installationsarbejde af mere end 6 måneders varighed, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2, litra g. 

I artiklens stk. 3, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Tilsynsvirksomhed med et anlægs- eller monteringsarbejde i mere end 6 måneder i enhver 12-måneders-periode, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 4, litra a.

Virksomhed, der består i at arrangere optræden af professionelle kunstnere, i mere end 6 måneder i enhver 12-måneders-periode, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 4, litra b.  

Det fremgår af artikel 5, stk. 5, at når en afhængig agent, som udfører virksomhed i en af staterne for et foretagende i den anden stat, anses personen som et fast driftssted i den førstnævnte stat, såfremt han:

 • a) i denne førstnævnte stat har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet; eller
 • b) i denne førstnævnte stat har et varelager, som tilhører foretagendet, af hvilket han regelmæssigt effektuerer bestillinger på foretagendets vegne

Artiklens stk. 6 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Indkomst ved forretningsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb eller transport for foretagendet. Se artikel 7, stk. 4.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Indbyrdes forbundne foretagender

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 9: Indkomst ved skibs- og luftfart

Der er indsat en ny artikel ved protokol af den 3. december 2003, artikel 5.

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 10: Udbytter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, til en person, som er hjemmehørende i Malaysia, og som er pligtig til at erlægge malaysisk skat deraf, skal være fritaget for enhver skat, som pålægges udbytte i Danmark udover den skat, som pålægges selskabets indkomst.

Udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i Malaysia, til en person, som er hjemmehørende i Danmark, og som er pligtig til at erlægge dansk skat deraf, skal være fritaget for enhver skat, som pålægges udbytte i Malaysia udover den skat, som pålægges selskabets indkomst.

DBO'en indeholder en bestemmelse om fastsættelse af hvor et selskab er hjemmehørende i de tilfælde, hvor udbyttet udbetales af et selskab, som er hjemmehørende i både Malaysia og Singapore. Se note, 1 og 2.

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv, i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber)

DBO'en indeholder en subsidiær beskatningsret, se artikel 21A.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen er ændret ved protokol af 3. december 2003, artikel 6.

Bestemmelsen afviger fra den tilsvarende bestemmelse i OECD-modeloverenskomsten derved, at kildestaten i medfør af stk. 1 har en ubeskåret ret til beskatning af renter. Efter OECD-modeloverenskomsten gives der kun kildestaten en beskatningsret på indtil 10 pct. af rentens bruttobeløb.

Se afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Artikel 12: Royalties

Der er indsat en ny artikel ved protokol af den 3. december 2003, artikel 7.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2 og protokollens artikel 7.

"Royalties" omfatter også vederlag for anvendelse eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr samt vederlag for tjenesteydelser eller ydelse af assistance af teknisk eller ledelsesmæssig art eller for konsulentbistand. Se artikel 12, stk. 2 (protokolændring, artikel 7).

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor regeringen i en delstat, en politisk underafdeling, lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber er ikke medtaget.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Personlige tjenesteydelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 183-dages-reglen gælder for ophold i arbejdslandet i en eller flere perioder inden for "dette år". Se artikel 14, stk. 2, litra a.

Derudover gælder, at ingen del af opholdet i arbejdslandet i løbet af dette år er led i et sammenhængende ophold på mere end 183 dage. Se artikel 15, stk. 2, litra b.

Artikel 14, stk. 2, litra a, og artikel 14, stk. 2, litra b, afviger kun formuleringsmæssigt fra OECD's modeloverenskomst. I sammenhæng svarer bestemmelserne til modeloverenskomstens krav om, at opholdet ikke må overstige 183 dage i nogen 12-måneders-periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår. Se OECD's modeloverenskomst artikel 15, stk. 2, litra a.

Bopælslandet kan kun beskatte, hvis arbejdet udføres for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i lønmodtagerens bopælsland, eller på denne arbejdsgivers vegne. Se artikel 14, stk. 2, litra c.

Eksempel

Danmark havde ikke beskatningsretten til en lønindkomst optjent i Malaysia efter artikel 14, stk. 2, litra c, fordi den pågældende person var ansat af en hollandsk arbejdsgiver. Se TfS 1997, 364 ØL.

Anvendelse af 183-dages reglen er desuden betinget af, at indtægten er undergivet beskatning i arbejdstagerens bopælsland. Se artikel 14, stk. 2, litra d.

Endelig gælder, at indtægten ikke direkte er fradragsberettiget ved skatteansættelsen for et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i arbejdslandet. Se artikel 14, stk. 2, litra e.

Bestemmelsen anvendes også over for selskabsdirektører og bestyrelsesmedlemmer. For sidstnævntes vedkommende svarer bestemmelsen til modeloverenskomsten. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16. Se også artikel 14, stk. 3.

Vederlag for personligt arbejde, der udføres om bord på et skib eller et luftfartøj, som benyttes i international trafik af et foretagende i en af de kontraherende stater, kan beskattes i denne kontraherende stat. Se artikel 14, stk. 4.

Se også

Se også

Artikel 15: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen er ændret ved protokol af den 3. december 2003, artikel 8.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 15, når besøget i kildelandet direkte eller indirekte i væsentligt omfang bliver støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Se artikel 15, stk. 1.

Fortjeneste, som et foretagende i det ene land opnår ved at arrangere optræden af kunstnere og sportsfolk i det andet land, kan beskattes i det land, hvor der optrædes (kildelandet), medmindre en sådan optræden direkte eller indirekte i væsentligt omfang bliver støttet af offentlige midler fra den optrædendes bopælsland. Se artikel 15, stk. 2.

Bemærk

Artikel 15 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, medmindre der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 16, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 16: Offentlige hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Vederlag for personligt arbejde for staten, kan beskattes i det land, der udbetaler vederlaget.

Hvis modtageren af vederlaget er statsborger i det land, der udbetaler vederlaget uden samtidig at være statsborger i det andet land, kan vederlaget kun beskattes i det land, der udbetaler vederlaget. Se artikel 16, stk. 1.

Pensioner, der udbetales af staten, kan beskattes i det land, der udbetaler pensionen.

Hvis modtageren af pensionen er hjemmehørende i det andet land, kan pensionen beskattes der. Se artikel 16, stk. 2.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk er omfattet af artikel 16, medmindre der er tale om statslig erhvervsvirksomhed. Se artikel 16, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 17: Pensioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Private pensioner og livrenter kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 17, stk. 1.

Sociale ydelser

Sociale ydelser er ikke omfattet af artikel 17. Da DBO'en ikke indeholder en artikel om anden indkomst svarende til OECD's modeloverenskomst artikel 21, kan hvert land beskatte indkomsten efter interne regler. Hvis Danmark er bopælsland, kan skatten eventuelt lempes efter LL (ligningsloven) § 33.

"Livrente" betyder en fastsat sum, der udbetales periodisk til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et nærmere angivet eller forud beregneligt tidsrum. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger til gengæld for en fuldt tilsvarende modydelse i penge eller penges værdi. Se artikel 17, stk. 2.

"Pension" betyder en periodisk betaling, som frivilligt eller på anden måde ydes som vederlag for udført tjeneste eller som erstatning for lidte skader. Se artikel 17, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 18: Professorer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Bestemmelsen findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Professorregel

Vederlag for undervisning eller forskning under midlertidigt ophold beskattes ikke i opholdslandet, hvis:

 • personen er hjemmehørende i det andet land umiddelbart før han aflægger besøg i opholdslandet
 • opholdet ikke overstiger 2 år fra hans første ankomst til opholdslandet
 • opholdet udelukkende sker med det formål at undervise eller forske
 • opholdet sker efter indbydelse fra et universitet, kollegium, skole eller anden lignende anerkendt undervisningsanstalt

Se også

Se også

Artikel 19: Studerende

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Skattefritagelse efter artikel 20, stk. 1 og 2, kan højst gives i 2 år fra den studerendes, lærlingens eller forskerens første ankomst til opholdslandet.

Skattefritagelse efter artikel 20, stk. 3, kan højst gives i 12 måneder fra den ansattes første ankomst til opholdslandet.

Studerende ved et universitet, et kollegium, en skole eller lignende anerkendt undervisningsanstalt og lærlinge under handelsmæssig eller teknisk uddannelse beskattes ikke i opholdslandet af:

 • enhver indkomst, der ikke stammer fra opholdslandet. Se artikel 19, stk. 1, litra a.
 • vederlag for arbejde i tjenesteforhold i opholdslandet, som ikke overstiger 3.000 malaysiske dollars eller det tilsvarende beløb i dansk valuta inden for et kalenderår, og som skal dække udgifter til underhold, undervisning eller uddannelse. Se artikel 20, stk. 1, litra b.

Artiklen omfatter også studerende og forskere, der modtager stipendier, understøttelser eller belønninger fra en af staterne eller fra en videnskabelig, undervisningsmæssig, religiøs eller velgørende organisation eller som led i et offentligt, teknisk bistandsprogram. Se artikel 20, stk. 2.

For disse personer gælder skattefritagelsen:

 • stipendiet mv., uanset om det kommer fra opholdslandet eller det andet land
 • vederlag for arbejde i tjenesteforhold i opholdslandet, som har tilknytning til studiet eller forskningen eller er en følge deraf.

Artiklen omfatter også personer, der er ansat af eller har indgået kontrakt med staten eller et foretagende i et af landene med det ene formål at erhverve teknisk, faglig eller forretningsmæssig erfaring. Hvis ansættelsen sker hos et foretagende i opholdlandet, skal foretagendet være godkendt af regeringen eller en offentlig lokal myndighed i opholdslandet. Se artikel 19, stk. 3 og 4.

For disse personer gælder skattefritagelsen:

 • enhver indkomst, som stammer fra hjemlandet. Se artikel 19, stk. 3, litra a
 • vederlag for arbejde i tjenesteforhold i opholdslandet, som ikke overstiger 12.000 malaysiske dollars eller det tilsvarende beløb i danske kroner, og som har tilknytning til studiet eller uddannelse eller er en følge deraf.

Beløbene på henholdsvis 3.000 og 12.000 malaysiske dollars nedsættes ikke, selv om personen kun opholder sig i Danmark en del af et kalenderår.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 20: Offentlige myndigheders skattefritagelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Regeringen i det ene land fritages for beskatning i det andet land af enhver indkomst, som stammer fra dette land. "Regeringen" er nærmere defineret i artiklen.

Se også

Se også DBO'en artikel 20 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 21: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen er ændret ved protokol af den 3. december 2003, artikel 9.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Malaysia kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 21, stk. 3, litra a, i og ii.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Malaysia, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Malaysia. Se artikel 21, stk. 3, litra a, iii.

Matching credit

Bestemmelserne i artikel 21, stk. 3, litra b, c og d, omfatter indkomst fra Malaysia i tilfælde, hvor malaysisk skat er nedsat eller bortfaldet efter reglerne i Malaysias Promotion of Investment Act, 1986.

I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende her i landet, har indkomst fra Malaysia, og den malaysiske skat er nedsat eller bortfaldet efter denne skattebegunstigelseslov, skal Danmark beregne lempelse, som om der var betalt almindelig malaysisk skat. Se artikel 21, stk. 3, litra b.

Hvis et malaysisk selskab, som har fået nedsættelse eller bortfald af malaysisk skat af dets indkomst efter skattebegunstigelsesloven, udlodder udbytte til et selskab, der er hjemmehørende her i landet, skal Danmark undlade at beskatte det danske selskab af udbytterne. Danmark skal dog kun undlade at beskatte udbytterne i det omfang, de svarer til det malaysiske selskabs indkomst, der var omfattet af nedsættelse eller bortfald af malaysisk skat. Se artikel 21, stk. 3, litra c.

Bestemmelserne i artikel 21, stk. 3, litra b og c gælder kun i de første ti år efter, at protokollen har fået virkning. Se artikel 21, stk. 3, litra d.

Datterselskabslempelse

Hvis et selskab, der er hjemmehørende her i landet, modtager udbytte fra et malaysisk selskab, og det danske selskab ejer direkte eller indirekte mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det malaysiske selskab, og tilfældet ikke er omfattet af artikel 21, stk. 3, litra c, skal Danmark nedsætte den danske skat af udbytterne under hensyn til den selskabsskat, som det malaysiske selskab har betalt af den fortjeneste, hvoraf udbytterne er betalt. Se artikel 21, stk. 3, litra e.

Malaysia giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som efter DBO'en beskattes i Danmark. Se artikel 21, stk. 2. Lempelsen på skat af udbytte omfatter også den underliggende danske selskabsskat, hvis det malaysiske selskab ejer mindst 15 pct. af det danske selskab.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 21A: Subsidiær beskatningsret

Artiklen er indsat ved protokol af den 3. december 2003, artikel 10.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen medfører, at et land ikke er forpligtet til at nedsætte skat på indkomst, som er skattefritaget i det andet land, fordi indkomsten ikke er overført eller modtaget i det andet land. Danmark skal fx ikke nedsætte skat på indkomst fra kilder her i landet, der er omfattet af artikel 10-12, hvis den retmæssige ejer, som er hjemmehørende i Malaysia, ikke bliver beskattet i Malaysia af indkomsten, fordi den ikke overføres til Malaysia.

Se også

Se også DBO'en artikel 21 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 22: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 23: Ikke-diskriminering

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Artiklen finder ikke anvendelse på personer, der ikke er hjemmehørende i en af de kontraherende stater. Se artikel 23, stk. 1

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer og artikel 24, stk. 4, om renter og royalties.

Artiklen omhandler skatter, som er omfattet af denne overenskomst. Se artikel 23, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 24: Indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen nævner ikke nogen frist for indgivelse af anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure eller for ansættelsesændringer til gennemførelse af denne.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 25: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29 om territorial udvidelse.

Artikel 26: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 4. juni 1971. Ændringsprotokollen trådte i kraft den 17. januar 2005.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 27: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttrædenom OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1997, 364 ØL

Artikel 14. Danmark havde ikke beskatningsretten til en lønindkomst optjent i Malaysia efter artikel 14, stk. 2, litra c, fordi den pågældende person var ansat af en hollandsk arbejdsgiver.

Landsskatteretskendelser

TfS 1997, 543 LSR

Artikel 10. Det fremgik af LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst skulle medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer. Til udbytte henregnedes alt, hvad der af selskabet blev udloddet til aktionærer og andelshavere, med undtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt blev opløst.

Under hensyn til, at den malaysiske selskabsskat på 98.141 kr. påhvilede B, og at klageren alene havde erhvervet ret til nettoudbyttet på 190.508 kr., fandt retten herefter, at der ikke i intern dansk ret var hjemmel til beskatning af den malaysiske selskabsskat, som påhvilede det udenlandske selskab.

Landsskatteretten fandt herefter, at Danmark efter artikel 10, stk. 2, i den dansk-malaysiske DBO af 4/12 1970 alene havde beskatningsretten til nettoudbyttet på 190.508 kr., og at klageren ved skatteberegningen var berettiget til lempelse for den malaysiske selskabsskat på 98.141 kr. i den danske skat, der blev beregnet af det modtagne udbytte, dog højst for et beløb svarende til den danske skat, der beregnedes af det omhandlede udbytte, efter DBO'ens artikel 21, stk. 4.

Se også TSS-cirkulære 1997-15

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.