Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.3.2.2 Canada - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 32 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 7.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter international ret er eller senere måtte blive betegnet i dansk lovgivning som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden, i dens undergrund og de overliggende vande og luftrummet over disse vande
 • anden virksomhed med henblik på økonomisk udnyttelse af og efterforskning i dette område.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

"Person" omfatter for så vidt angår Canada også en fond (trust).

Definitionen af "International trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med et skib eller et luftfartøj, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Transport med et skib eller skibsfartsvirksomhed betyder drift af skib, så hver rejse skal opgøres for sig. Se protokollen, punkt 1.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Staten, en politisk underafdeling, en lokal myndighed eller et herunder hørende offentligt organ er omfattet af bestemmelsen.

Et selskab, der efter artikel 4, stk. 1, er hjemmehørende i begge lande, anses for hjemmehørende i det land, hvor det er registreret. Hvis det ikke er registreret i nogen af nogen af landene, er sædet for dets virkelige ledelse afgørende. Se artikel 4, stk. 3.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. 

Når ikke-fysiske personer og selskaber er hjemmehørende i begge lande, skal spørgsmålet om hvor personen skal anses for skattemæssigt hjemmehørende søges afklaret ved gensidig aftale mellem de kontraherende landes myndigheder. Før sådan en aftale er indgået, kan den juridiske person ikke påberåbe sig skattenedsættelse eller skattefritagelse efter overenskomsten. Se artikel 4, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

 I artiklens stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Ifølge artiklens stk. 6 om uafhængige agenter skal et foretagende i tilfælde, hvor en sådan agent handler på foretagendets vegne i en af staterne og der har og udøver en fuldmagt til at indgå aftaler på foretagendets vegne, anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til hele den virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådanne forhold, som er nævnt i stykke 4, og som, hvis de var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted efter bestemmelserne i nævnte stykke

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, artikel 5, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Fortjeneste der henføres til det faste driftssted, skal ske efter samme metode år for år, medmindre der er gode og fyldestgørende grunde til en anden fremgangsmetode. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også fortjeneste ved anvendelse eller rådighedsstillelse af containere, herunder anhængere, pramme og lignende materiel til transport af containere, der anvendes til transport af varer i international trafik. Se artikel 8, stk. 2.

Fortjeneste ved drift af skibe, som hovedsagelig anvendes til transport af passagerer eller varer udelukkende mellem pladser i en kontraherende stat, kan beskattes i dette land. Se artikel 8, stk. 3.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 4.

Artiklen omfatter også et foretagendes fortjeneste ved deltagelse i en pool, i et konsortium eller i en international driftsorganisation, når fortjenesten er omfattet af artikel 8.

Bemærk

Transport med et skib eller skibsfartsvirksomhed betyder drift af et skib, og hver rejse opgøres for sig. Se protokollen, punkt 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Der er indsat en tidsgrænse på 6 år for primær regulering af et foretagendes fortjeneste i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Se artikel 9, stk. 3.

Retten til sekundære reguleringer bortfalder, og tidsgrænsen på 6 år for primære reguleringer ophæves, hvis der er tale om svig, forsætlig undladelse eller uagtsomhed. Se artikel 9, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se om OECD's modeloverenskomst artikel 10, afsnit C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Se artikel 10, stk. 2, litra c.

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab (dog ikke interessentskab) anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 5 pct. Der er ikke noget krav til, hvor længe det modtagende selskab skal have ejet kapitalandelen i det udbetalende selskab (ejertidskrav). Se artikel 10, stk. 2, litra a.

Udbyttet kan beskattes med 10 pct., hvis udbyttet er udbetalt af et investeringsaktieselskab, som er hjemmehørende i Canada, men ejes af en person, som ikke er hjemmehørende i Canada, til en person, som er hjemmehørende i Danmark, og som direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet.  Se artikel 10, stk. 2, litra b.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Artiklen giver mulighed for at pålægge et fast driftssted en tillægsskat på højst 5 pct. af overskuddet. Se artikel 10, stk. 6. Danmark har ikke intern hjemmel til at udnytte en sådan beskatningsret.

Bemærk

Der er en særregel for beskatning af udbytte til visse pensionskasser mv.. Se artikel 30, stk. 3.

Se også

Se også afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

I artikel 11, stk. 3 og 4 findes en specialbestemmelse, som afviger fra OECD's modeloverenskomst. Ifølge denne særlige bestemmelse kan renter kun beskattes i bopælslandet, hvis der er tale om

 • Morarenter
 • Renter betalt mellem de kontraherende staters centralbanker
 • Renter betalt i henhold til en gældsforpligtelse i forbindelse med salg på kredit af udstyr, varer eller serviceydelser af enhver art (bortset fra mellem indbyrdes forbundne foretagender) eller
 • Renter betalt til pensionskasser og lignende under forudsætning af, at modtageren generelt er skattefritaget i det land, hvor han er hjemmehørende
 • Renter fra statsobligationer
 • Renter af eksportlån (garanteret eller ydet af Eksportkreditrådet eller The Export Development Corporation).

Fordringer, der giver ret til andel i debitors fortjeneste er ikke omfattet af begrebet rente. Se artikel 11, stk. 5.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2.

Kildelandet kan ikke beskatte:

 • Royalties for ophavsrettigheder og andre lignende betalinger vedrørende produktion eller reproduktion af ethvert litterært, dramatisk, musikalsk eller andet kunstnerisk arbejde (spillefilm og fjernsynsudsendelser undtaget) samt
 • Royalties for anvendelsen af eller retten til at anvende computer software eller ethvert patent eller for oplysning vedrørende industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer (oplysninger givet efter en leje- eller franchiseaftale er undtaget).

Se artikel 12, stk. 3.

"Royalties" omfatter også anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) industrielt udstyr. Se artikel 12, stk. 4.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 6. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Salg af andele eller aktier i et selskab i det andet land kan beskattes i dette andet land, hvis mindst 50 pct. af værdien af andelene eller aktierne stammer fra fast ejendom i dette land. Se artikel 13, stk. 4. Der er ikke anført nogen bestemt tidsperiode før salget, hvor betingelserne skal være opfyldtDet er en betingelse at personen ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen eller andelene i selskabet.  Danmark har ikke intern hjemmel til at udnytte denne beskatningsret. Se artikel 13, stk. 4.

Begge lande kan beskatte fortjeneste ved salg af formuegoder hos fysiske personer, der er flyttet til det andet land inden for seks år før salget af det pågældende formuegode. Bestemmelsen vedrører canadisk fraflytningsskat, og Canada giver efter artikel 23, stk. 1, litra b, credit for eventuel dansk skat. Se artikel 13, stk. 6.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der udføres om bord på et skib eller et luftfartøj, der anvendes i international trafik af et foretagende, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan beskattes i denne stat. Se § 15, stk. 3.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4.

Se også

Se også

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis en kunstner eller sportsmand udøver virksomhed i det andet land, og hvis indkomsten ikke direkte eller indirekte tilfalder personen selv eller personer, der har forbindelse med denne, kan indkomsten ikke beskattes i det land, hvor virksomheden som kunstner eller sportsmand udøves. Se artikel 17, stk. 3.

Bemærk

Artikel 17 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19 eller af artikel 15 eller 16, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Pensioner og sociale ydelser kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 1.

Bestemmelsen omfatter alle pensioner, både offentlige og private, og uanset om de har forbindelse med et tidligere tjenesteforhold eller ikke.

Overgangsregel

Personer, som senest den 28. november 1997 blev hjemmehørende i Canada, og som på denne dato modtog pensioner, der er omfattet af artikel 18, stk. 1, skal kun betale dansk skat af pensioner og sociale ydelser i det omfang, de tilsammen overstiger 60.000 kr. Ved pensioner menes både sociale pensioner og private pensioner og tjenestemandspensioner. Fritagelsen bortfalder, hvis personen bliver hjemmehørende i et andet land end Canada. Se lov nr. 132 af 25/02/1998.

Underholdsbidrag

Underholdsbidrag og lignende, som betales fra det ene land til en person, der er hjemmehørende i det andet land, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentlige hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Pension for at varetage offentlige hverv er ikke omfattet af artikel 19, men af artikel 18, stk. 1.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19 og ikke af artikel 17.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Det betyder, at hvis indkomsten er fra et tredjeland kan den kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 21, stk. 2.

Ved indkomst fra et dødsbo eller en fond (eller trust), hvor bidrag ikke har været fradragsberettigede, kan kildelandet højst beskatte med 15 pct. af indkomstens bruttobeløb. Se artikel 21, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Beskatning af formue

Artiklen svarer tilOECD's modeloverenskomst.

Bemærk

Denne artikel har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Canada kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2, litra a) og b).

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Canada, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Canada. Se artikel 23, stk. 2, litra c).

Canada

Canada giver creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en, efter reglerne i sin interne lovgivning. Se artikel 23, stk. 1, litra a).

Bestemmelsen i artikel 23, stk. 1, litra b) betyder, at Canada giver creditlempelse for dansk skat på fortjeneste, som efter artikel 13, stk. 6, kan beskattes i Canada efter en persons fraflytning til Danmark.

Canada giver lempelse efter metoden exemption med progression på skat af indkomster, som kun kan beskattes i Danmark. Se artikel 23, stk. 1, litra d).

Canada fritager udbytte fra et dansk datterselskab til et canadisk moderselskab for skat. Se artikel 23, stk. 1, litra c. Denne bestemmelse gælder også for datterselskaber, der er hjemmehørende i Grønland. Se protokollen, punkt 2.

Se også

Se også

Artikel 24: Ikke diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen nævner ikke nogen frist for indgivelse af anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure.

Et land må ikke efter udløbet af interne tidsfrister forhøje en skatteansættelse med indkomster, der er beskattet i det andet land. Fristen udløber senest 6 år efter det pågældende indkomstår, medmindre der er tale om svig, forsætlig undladelse eller forsømmelse. Se artikel 25, stk. 3.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen finder anvendelse for Grønland efter protokol af 17. september 1997. De skatter i Grønland, som omfattes, er indkomstskat, selskabsskat og udbytteskat til Landskassen og kommunerne.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Canada om gensidig administrativ bistand på skatteområdet. Aftalen indeholder bestemmelser om bistand til udveksling af oplysninger i alle former, simultane revisioner og om tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd ved skatteundersøgelser. Der gælder forskellige regler for tilstedeværelse i henholdsvis Canada og Danmark.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning og udvinding af kulbrinter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen omfatter forundersøgelser, efterforskning og udvinding af kulbrinter (kulbrintevirksomhed). Se artikel 27, stk. 1.

Kulbrintevirksomhed medfører fast driftssted ved virksomhed i mere end 30 dage inden for en 12-måneders-periode. Se artikel 27, stk. 2.

Virksomhed med borerigge, der udøves ud for kysten, udgør fast driftssted, hvis virksomheden varer mere end 90 dage inden for en 12-måneders-periode. Kapitalgevinst på sådanne borerigge, som flyttes fra det land, hvor virksomheden er udøvet, kan kun beskattes i det land, hvor ejeren er hjemmehørende. Se artikel 27, stk. 3.

Se også

Se også

 • LBK nr. 1820 af 16/09/2021 om kulbrinteskatteloven
 • DBO'en artikel 27 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 28: Ansatte ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 29: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 30: Forskellige bestemmelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Overenskomsten hindrer ikke landene i at beskatte personer af indkomst, der stammer fra et interessentskab, en fond (trust) eller fra et kontrolleret udenlandsk datterselskab.

Pensionskasser er fritaget for kildeskat af udbytter af børsnoterede aktier, hvis pensionskassen er generelt skattefritaget i det land, hvor den er hjemmehørende og højst direkte eller indirekte ejer 5 pct. af aktiekapitalen eller 5 pct. af stemmeværdien i det selskab, som udbetaler udbyttet. Se artikel 30, stk. 3.

Bestemmelsen indeholder en regel om, hvordan eventuelle uoverensstemmelser skal løses i forhold til konsultationsreglerne i GATS-aftalen. Se artikel 30, stk. 5.

Se også

Se også DBO'en artikel 30 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 31: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft 2. marts 1998 og har virkning fra 1. januar 1999.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 32: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.561.SR

Artikel 21. Spørger modtog et studielegat fra Danmarks Frie Forskningsfond til studier ved et canadisk universitet.

Legatet var omfattet af begrænset skattepligt her til landet. Den del af legatet, der anvendtes til dækning af "driftsomkostninger", var skattefri i henhold til ligningslovens § 7 K, mens den del, der anvendtes til dækning af "private udgifter", ikke var omfattet af skattefriheden efter denne bestemmelse.

Det fulgte af artikel 21 (Anden indkomst) i DBO mellem Danmark og Canada, at begge stater kunne beskatte legatet. Eventuel dobbeltbeskatning ville blive lempet efter artikel 23 (credit).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.