Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvilket indhold har dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Bulgarien?

C.F.9.2.2.12.2 Brasilien - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 31 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 9.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede skattepligtige

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se også afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: Skatter, der er omfattet af DBO'en

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskatter.

Bemærk

Excess remittance, der pålignes udbytte- og royaltyindtægter, er ikke omfattet af bestemmelsen. Det er en skat, der er progressiv og som pålægges de nævnte indtægter efter fradrag af kildeskat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark. Kongeriget Danmark omfatter også ethvert område, hvor Danmark ifølge sin lovgivning og efter international ret kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til udforskning og udnyttelse af kontinentalsoklens naturforekomster.

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

"Brasilien" betyder Forbundsrepublikken Brasilien. DBO'en gælder også for kontinentalsoklen. Se CIR nr. 170 af 26/10 1983.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. "International trafik" omfatter i denne overenskomst trafik mellem steder i det ene land under en rejse, der strækker sig over mere end ét land.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

For at være hjemmehørende efter DBO'en stilles der ikke krav om, at personen bliver beskattet af sin globalindkomst. Se artikel 4, stk. 1.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde af mere end 6 måneders varighed udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2, litra g.

Reglen om, at der ikke foreligger et fast driftssted, hvis en virksomhed udøver aktiviteter af forberedende eller hjælpende karakter, gælder kun for reklamevirksomhed, oplysningsvirksomhed, videnskabelig forskning eller lignende. Se artikel 5, stk. 3, litra e. I artikel 5, stk. 3, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artikel 5 har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 4, fremgår, at en afhængig agent, som udfører virksomhed i en af staterne for et foretagende i den anden stat, skal anses for fast driftssted i den førstnævnte stat, såfremt han i denne stat har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet.

Et forsikringsselskab, der gennem en repræsentant, opkræver præmier eller forsikrer risici, har altid fast driftssted i det andet land. Se artikel 5, stk. 5.

 Artikel 5, stk. 6, om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, litra f, om opretholdelsen af et fast driftssted, udelukkende ved at kombinere de omstændigheder der i øvrigt er nævnt i bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved forretningsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 4.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1. Det gælder også sådan fortjeneste ved deltagelse i en pool eller i en fælles forretningsvirksomhed. Se artikel 8, stk. 3.

Hvis den virkelige ledelse for et foretagende, der driver skibsfartsvirksomhed, har sit sæde ombord på et skib, skal foretagendet anses for at have sit sæde i den kontraherende stat, i hvilken det pågældende skib har sit hjemsted, eller såfremt et sådant ikke findes, i den kontraherende stat, i hvilken rederen er bosiddende. Se artikel 8, stk. 2.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se protokollen, punkt 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes afhængige foretagender

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2, om sekundær regulering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 10, afsnit C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 25 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Danske selskabers faste driftssteder (filialer) beskattes efter brasiliansk lovgivning, som om de er datterselskaber. Reglen indebærer, at driftsstedets overskud først bliver beskattet med gældende selskabsskatteprocent, og at overskuddet, efter fradrag af selskabsskatter, kan undergives excess remittance tax med 25 pct. Se artikel 10, stk. 5, og artikel 2 om excess remittance.

Excess remittance er en skat på udbytteindtægter, som ikke er omfattet af DBO'en.

Se også

Se også afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte renter med højst 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2. 

Renter, der betales til en af staterne, en politisk underafdeling eller Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, er fritaget for beskatning i kildelandet. Se artikel 11, stk. 3, og protokollen, punkt 2.

Bemærk

Kildelandets beskatningsret er ikke begrænset, når renten tilfalder et foretagende med fast driftssted i et tredjeland. Se artikel 11, stk. 6.

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2.

Vederlag for benyttelse af eller retten til at benytte varemærker kan dog beskattes med højst 25 pct. Se artikel 12, stk. 2 a.

Kildelandets beskatningsret er ikke begrænset når det vedrører royalties, der betales af et selskab til en person, der kontrollerer mindst 50 pct. af selskabets kapital. Se artikel 12, stk. 4.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor en politisk underafdeling, lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Fortjeneste ved afståelse af formuegenstande

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af skibe eller luftfartøjer, der virker i international trafik, og aktiver, der hører til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i den stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 13, stk. 2.

Fortjeneste ved salg af alle andre aktiver eller rettigheder, end dem, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2, kan beskattes i begge lande. Se artikel 13, stk. 3.

Bemærk

Danmark skal indrømme lempelse i den danske skat, uanset at Brasilien som kildeland ikke beskatter aktieavance (matching credit). Se artikel 23, stk. 2, og Skat 1988.1.52 (TfS 1988, 23 DEP).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Artiklen finder anvendelse selvom virksomheden udøves af et selskab eller en forening. Se artikel 14, stk. 1, og protokollen, punkt 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personlige tjenesteydelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglen finder anvendelse i forhold til kalenderåret. Se artikel 15, stk. 2, litra a.

Vederlag for personligt arbejde, der udføres ombord på et skib eller et luftfartøj i international trafik, kan beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 15, stk. 3.

Hvis det ikke er muligt at afgøre om den virkelige ledelse af et foretagende, der driver skibsfartsvirksomhed, udelukkende er i et af landene, kan vederlaget beskattes i skibets registreringsland. Se artikel 15, stk. 3, sidste punktum.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4.

Se også

Se også

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen gælder "uanset enhver anden bestemmelse i denne overenskomst". Artikel 17 anvendes derfor også på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Private pensioner og lignende vederlag, der stammer fra tidligere tjenesteforhold, kan kun beskattes i kildelandet.

Andre private pensioner er omfattet af artikel 22 og kan beskattes i begge lande. Bopælslandet giver lempelse efter artikel 23.

Sociale pensioner er omfattet af artikel 19.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentlige ydelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel

Artiklen omfatter vederlag, herunder pensioner, der udbetales direkte af en af staterne eller af en politisk underafdeling eller en lokal myndighed for at varetage hverv for disse myndigheder. Den omfatter også tilsvarende vederlag, der udbetales af en fond, som er oprettet af disse myndigheder. Vederlaget kan kun beskattes i det land, hvor det udbetales fra.

Undtagelse

Hvis modtageren af vederlaget er statsborger i det andet land, kan vederlaget beskattes i begge lande. Det betyder, at bopælslandet skal give lempelse efter artikel 23. Se artikel 19, stk. 3.

Offentlig erhvervsvirksomhed

Hvis hvervet udføres i forbindelse med næring eller forretning, der drives af staten eller en politisk underafdeling eller en lokal myndighed, gælder artikel 19 ikke. Vederlaget beskattes så efter artikel 15, 16 eller 18. Se artikel 19, stk. 4.

Sociale pensioner

Sociale pensioner kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 19, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Lærere og videnskabsmænd

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Bestemmelsen findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Professorregel

Vederlag for undervisning, forelæsninger eller forskning under midlertidigt ophold beskattes ikke i opholdslandet, hvis

 • personen er eller umiddelbart før besøget i opholdslandet var hjemmehørende i det andet land
 • opholdet ikke overstiger 2 år
 • opholdet alene sker med det formål at undervise, holde forelæsninger eller forske
 • opholdet sker efter indbydelse fra staten eller et universitet, gymnasium, skole, museum eller anden kulturel institution eller i medfør af et officielt arrangement om kulturel udveksling
 • vederlaget beskattes i personens (tidligere) bopælsland.

Se også

Se også

Artikel 21: Studerende

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter udover studerende og praktikanter også personer, der hovedsageligt som hjælp til studier eller forskning har modtaget

 • en ydelse
 • et tilskud
 • et stipendium

fra en institution med et eller flere af følgende formål

 • religiøst
 • velgørende
 • videnskabeligt
 • pædagogisk.

Studerende eller praktikanter beskattes ikke af vederlag for arbejde i opholdslandet i en periode på 3 sammenhængende kalenderår. Fritagelsen gælder kun for et beløb svarende til 4.000 USD pr. kalenderår. Beløbet nedsættes ikke, selv om den studerende kun opholder sig i Danmark en del af et kalenderår.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 22: Indkomst, der ikke er udtrykkeligt omtalt

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Indkomst, der ikke udtrykkeligt er omtalt i DBO'en, kan beskattes i begge lande.

Bemærk

Private pensioner, der ikke er led i et tidligere tjenesteforhold, beskattes efter artikel 22.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 23: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen er med virkning fra 1. januar 2020 ændret ved protokol af 23. marts 2011.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som kan beskattes i Brasilien efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2, litra a og b.

Danmark giver lempelse efter metoden exemption med progression på indkomst, som kun kan beskattes i Brasilien efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2, litra c.

Den danske skattemæssige behandling af udbytte, som et dansk selskab modtager fra et brasiliansk selskab, må ikke være mindre gunstig end den danske skattemæssige behandling af udbytte, som et dansk selskab modtager fra et andet dansk selskab under tilsvarende betingelser. Se artikel 23, stk. 2, litra d.

 Brasilien giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som kan beskattes i Danmark efter DBO'en. Dertil kommer en regel om indkomst, som er fritaget for skat i Brasilien. Se artikel 23, stk. 1, litra a og b.

 Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Af protokollen fremgår, at bestemmelserne i den brasilianske skattelovgivning, hvorefter royalties, som defineret i artikel 12, stk. 3, der udbetales af et fast driftssted beliggende i Brasilien til en person, som er hjemmehørende i Danmark, og som driver virksomhed i Brasilien gennem et sådant fast driftssted, ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det ovenfor nævnte faste driftssted, ikke er i strid med bestemmelserne i DBO'ens artikel 24, stk. 2.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåde ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen nævner ikke nogen frist for indgivelse af anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

 Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Diplomatiske og konsulære tjenestemænd

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 28: Metoder om praktisering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

De to kontraherende landes kompetente myndigheder fastsætter ved gensidig aftale de metoder, som overenskomsten skal praktiseres efter.

Se også

Se også DBO'en artikel 28 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 29: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 30: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 5. december 1974 og har virkning fra 1. januar 1975.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 31: Ophør

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se også afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.