Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan beskattes en ejendom, som man har i Belgien? Hvordan beskattes renter fra en konto i Belgien?

C.F.9.2.2.6.2 Belgien - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 31.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 1.

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 2.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark. Det betyder at området geografisk også dækker det nationale territorium, territorialfarvand og ethvert andet havområde, hvor Danmark efter international ret udøver sine suveræne rettigheder eller sin jurisdiktion.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 3.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3, nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

I artikel 5, stk. 3, nr.  1-4, er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende i reklameøjemed er ikke et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 3, nr. 5.

Artikel 5 har  ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 4, fremgår, at en afhængig agent, som udfører virksomhed i en af staterne for et foretagende i den anden stat, skal anses for fast driftssted i den førstnævnte stat, såfremt han i denne stat har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet.

Artiklens stk. 5 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Et forsikringsselskab, der gennem en repræsentant, opkræver præmier eller forsikrer risici, har altid fast driftssted i det andet land. Se artikel 5, stk. 6.

Artikel 5 har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, litra f, om opretholdelsen af et fast driftssted, udelukkende ved at kombinere de omstændigheder der i øvrigt er nævnt i bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved forretningsvirksomhed

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 4.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Ved mangelfuld eller unøjagtig regnskabsførelse, kan skatten fastsættes i overensstemmelse med national lovgivning. Medfører dette dobbeltbeskatning skal de to lande søge at undgå dobbeltbeskatning. Se artikel 7, stk. 4

Fortjeneste der henføres til det faste driftssted, skal ske efter samme metode år for år, medmindre der er gode og fyldestgørende grunde til en anden fremgangsmetode. Se artikel 7, stk. 6.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Artikel 8: Skibs- og luftfartsvirksomheder

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 5.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1. Det gælder også sådan fortjeneste ved deltagelse i en pool, et fællesforetagende eller i en international organisation om sådan virksomhed. Se artikel 8, stk. 3.

Såfremt den virkelige ledelse for et foretagende, der driver skibsfartsvirksomhed, har sit sæde om bord på et skib, skal foretagendet anses for at have sit sæde i den kontraherende stat, i hvilken det pågældende skib har sit hjemsted, eller, såfremt et sådant ikke findes, i den kontraherende stat, i hvilken rederen er bosiddende. Se artikel 8, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes afhængige foretagender

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2, om sekundær regulering.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 6.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 10, afsnit C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 0 pct. Der er ikke noget krav om, at kapitalandelen skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor udbyttet oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater og som har et fast driftssted i den anden kontraherende stat, i hvilken det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende, såfremt de rettigheder, der ligger til grund for udlodningen, har direkte forbindelse med det faste driftssted. I så fald skal bestemmelserne i artikel 7 finde anvendelse; de skal dog ikke være til hinder for, at der opkræves kildeskat på dette udbytte i overensstemmelse med lovgivningen i denne anden kontraherende stat. Se artikel 10, stk. 4.

Hvor et selskab, som er hjemmehørende i en af de kontraherende stater, oppebærer fortjeneste eller indkomst fra den anden kontraherende stat, kan denne anden stat ikke alene på dette grundlag pålægge nogen skat på udbytte, der udbetales af selskabet, eller pålægge nogen skat i form af en tillægsskat på selskabets ikke-udloddede indkomst, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede indkomst helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst fra kilder i denne anden stat. Se artikel 10, stk. 5.

Se også

Se også afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 7.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Visse rentetyper skal behandles efter artikel 7 og 21. Det drejer sig om renter af

 • forretningsmæssige lån - herunder veksellån - som skyldes en kredit med betalingen af varer, produkter eller tjenesteydelser, som leveres af et foretagende i det ene land til en person hjemmehørende i det andet land
 • konti kurant eller indskud på navn mellem bankforetagender i de to lande
 • pengeindskud, der ikke foreligger som ihændehaverpapirer, og som er foretaget i bankforetagender, herunder offentlige låneinstitutioner.

Se artikel 11, stk. 3.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

"Royalties" omfatter også betaling, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt udstyr. Se artikel 12, stk. 2.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor en politisk underafdeling, lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 4. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Fortjeneste ved afhændelse af formuegenstande

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 8.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af

 • skibe
 • luftfartøjer
 • bugserbåde eller
 • ankerhåndteringsfartøjer,

der anvendes i forbindelse med virksomhed udenfor kysten efter artikel 20A, kan kun beskattes i det land, hvor virksomhedens ledelse har sit sæde. Se artikel 13, stk. 2.

Artiklen indeholder ikke en bestemmelse svarende til OECD-modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personlige tjenesteydelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglen finder anvendelse i forhold til kalenderåret. Se artikel 15, stk. 2, litra a.

Vederlag for personligt arbejde, der udføres om bord på et skib eller et luftfartøj i international trafik, skal anses for at vedrøre arbejde udført i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde, og kan beskattes i denne stat. Se artikel 15, stk. 3.

Se også

Se også

Artikel 16: Selskabsledere

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 9.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter foruden bestyrelseshonorarer også vederlag for deltagelse i et selskabs andre organer fx et repræsentantskab. Se artikel 16, stk. 1.

Vederlag for udøvelse af daglige funktioner af ledende eller teknisk art for et selskab i det andet land og indkomst for personligt virke som partner i et selskab, der ikke er et aktieselskab, kan beskattes i det land, hvor den pågældende person udøver sin virksomhed. Se artikel 16, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 17 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansatte. De er enten omfattet af artikel 19, eller af artikel 15 (i forbindelse med offentlig erhvervsvirksomhed).

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 17, stk. 2, om vederlag for optræden, som udbetales til personer, der ikke selv er omfattet af artikel 17, stk. 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 10.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel

Private pensioner, der stammer fra tidligere tjenesteforhold, samt erstatninger for pådragne skader, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1 og 4.

Pensioner og andre ydelser, der stammer fra en pensionsordning, der er oprettet i kildelandet, og som udbetales til en person i bopælslandet, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 3.

Undtagelse - kildelandsbeskatning

Kildelandet kan beskatte en person, som var hjemmehørende i dette land og som er blevet hjemmehørende i bopælslandet, af private pensioner og andre ydelser, der stammer fra en pensionsordning, der er oprettet i kildelandet. Det gælder kun i det omfang, indbetalingerne til ordningen var fradragsberettigede i kildelandet eller hvis der var bortseelsesret for indbetalingerne. Se artikel 18, stk. 3.

Reglen i artikel 18, stk. 3, betyder, at Danmark kan beskatte beløb, som udbetales fra en dansk pensionsordning, selv om modtageren er bosat i Belgien, hvis personen tidligere var bosat i Danmark, og hvis personen enten selv havde fradragsret for indbetalinger til ordningen, som personen selv foretog, eller personen ikke blev beskattet af indbetalinger til ordningen, som blev foretaget af en anden.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at det er en betingelse for, at Danmark som kildeland kan beskatte udbetalinger fra en privat dansk pensionsordning mv., at personen var hjemmehørende i Danmark på indbetalingstidspunktet og dermed på det tidspunkt, hvor der var enten fradragsret eller bortseelsesret for præmiebetalingerne til pensionsordningen, og at personen senere er blevet hjemmehørende i Belgien.

Eksempel

En person, der er hjemmehørende i Belgien, er begrænset skattepligtig af løn, han optjener i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Arbejdsgiveren indbetaler en del af lønnen til en pensionsordning i et dansk pengeinstitut med bortseelsesret efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19. Selv om personen på et tidligere tidspunkt i sit liv har været hjemmehørende i Danmark, vil Danmark ikke kunne beskatte udbetalinger fra ordningen, idet personen ikke var hjemmehørende i Danmark på indbetalingstidspunktet.

Overgangsregel

Personer, som senest den 27. oktober 1999 blev hjemmehørende i Belgien, skal kun betale skat af den del af deres private danske pensioner, der overstiger 40.000 kr. Nedsættelsen bortfalder, hvis den skattepligtige senere bliver hjemmehørende i et andet land end Belgien. Se lov nr. 1024 af 22. november 2000.

Sociale ydelser

Ydelser efter kildelandets sociallovgivning kan kun beskattes i kildelandet. Det samme gælder for pensioner og andre ydelser, der udbetales fra en offentlig ordning, der et etableret i kildelandet for at supplere ydelserne under den sociale lovgivning. Se artikel 18, stk. 2.

"Livrente" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt tidsrum eller et tidsrum, som lader sig bestemme. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi. Se artikel 18, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentlige vederlag og pensioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel

Artiklen omfatter vederlag, herunder pensioner, der udbetales direkte af en af staterne eller af en politisk underafdeling eller en lokal myndighed for at varetage hverv for disse myndigheder. Den omfatter også vederlag, der udbetales af en fond, som er oprettet af disse myndigheder. Vederlaget kan kun beskattes i det land, hvor det udbetales fra. Se artikel 19, stk. 1.

Undtagelse

Hvis modtageren af vederlaget er statsborger i det andet land og ikke er statsborger i det land, der udbetaler vederlaget, gælder artikel 19 ikke. Se artikel 19, stk. 1. Vederlaget beskattes så efter artikel 15, 16 eller 18.

Offentlig erhvervsvirksomhed

Hvis hvervet udføres i forbindelse med næring eller forretning, der drives af staten eller en politisk underafdeling eller en lokal myndighed, gælder artikel 19 ikke. Se artikel 19, stk. 2. Vederlaget beskattes så efter artikel 15, 16 eller 18.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af bestemmelserne i denne artikel og ikke af artikel 17.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Professorer og studerende, lærlinge eller praktikanter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Professorregel

Vederlag til professorer og andre for midlertidig undervisning eller videnskabelig forskning ved et universitet eller et andet ikke-erhvervsdrivende institut for undervisning eller videnskabelig forskning, beskattes ikke i opholdslandet, hvis

 • personen er hjemmehørende i det andet land
 • opholdet ikke overstiger 2 år.

Se også

Se også afsnit

 • C.F.8.2.2.15.2.2 om professorreglen
 • C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 20 A: Virksomhed uden for kysten i forbindelse med efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Der er indsat ny artikel ved protokol af 27. september 1999, artikel 11.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen omfatter efterforskning eller udvinding af kulbrinter (kulbrintevirksomhed) og gælder kun for ikke-koncessionshavere. Se artikel 20 A, stk. 1.

Kulbrintevirksomhed medfører fast driftssted eller fast sted, hvis en person, der er hjemmehørende i et land, udøver virksomhed eller frit erhverv i mere end 30 dage inden for en 12-måneders-periode i det andet land. Se artikel 20 A, stk. 3.

Virksomhed på boreplatform ud for kysten udgør kun fast driftssted, hvis virksomheden udøves i en eller flere perioder, der sammenlagt overstiger 365 dage inden for en 18-måneders-periode. Se artikel 20 A, stk. 4.

For at forhindre at reglen bliver omgået er det præciseret, at de 30 dage hhv. 365 dage også omfatter kulbrintevirksomhed udøvet af forbundne foretagender. Se artikel 20 A, stk. 5.

Forsyningsvirksomhed (transport af forsyninger eller mandskab med skib eller luftfartøj) i forbindelse med kulbrintevirksomhed ud for kysten kan kun beskattes i det land, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Tilsvarende gælder for drift af bugserbåde og ankerhåndteringsfartøjer. Se artikel 20 A, stk. 6.

Løn og andet lignende vederlag til de ansatte ved forsyningsvirksomhed kan beskattes i det land, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 20 A, stk. 7.

Se også

Se også

 • LBK nr. 1820 af 16/09/2021 om kulbrinteskatteloven
 • DBO'en artikel 20A om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 21: Indkomst der ikke udtrykkeligt er omtalt

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte indkomster, der ikke er omtalt i de foregående artikler, hvis de ikke beskattes i bopælslandet. Indkomster fra tredjelande kan kun beskattes i bopælslandet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Beskatning af formue

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 12.

Artiklen afviger fraOECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, og skibe, luftfartøjer, bugserbåde og ankerhåndteringsfartøjer, der anvendes i forbindelse med virksomhed uden for kysten, som omhandlet i artikel 20 A, så vel som rørlig formue, der hører til driften af sådanne skibe, luftfartøjer, bugserbåde og ankerhåndteringsfartøjer, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde

Artikel 23: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 13.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Belgien kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2, nr. 1 og 2.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Belgien, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Belgien. Se artikel 23, stk. 2, nr. 5.

Udbytte fra datterselskab

Udbytte, som et dansk moderselskab modtager fra dets belgiske datterselskab, fritages for dansk beskatning, når udbyttet udloddes fra et belgisk selskab til et dansk selskab, som ejer direkte mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det belgiske selskab, i overensstemmelse med de vilkår, der gælder efter dansk skattelovgivning. Hvis der ikke gives fritagelse for dansk skat af udbytte fra et belgisk datterselskab, skal den danske skat af udbyttet nedsættes under hensyn til den belgiske skat af den indkomst, hvoraf udbyttet er betalt. Se artikel 23, stk. 2, nr. 3 og 4.

Belgien

Belgien giver lempelse efter creditmetoden på skat af udbytte, renter, og royalties, som kan beskattes i Danmark efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 1, nr. 2. Skat af andre indkomster, som Danmark kan beskatte efter DBO'en lempes i Belgien efter metoden exemption med progression Se artikel 23, stk. 1, nr. 1.

Artiklen indeholder en undtagelse til lempelsesbestemmelsen for så vidt angår belgisk beskatning af underskud i fast driftssted i Danmark. Se artikel 23, stk. 1, nr. 4.

Indtægt fra udbytte, som et belgisk moderselskab modtager fra dets danske datterselskab, fritager Belgien fra beskatning i overensstemmelse med de betingelser og begrænsninger, der gælder efter belgisk skattelovgivning. Se artikel 23, stk. 1, nr. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 14.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen indeholder to belgiske særregler om fastsættelse af skattesats for et dansk selskabs overskud i et belgisk fast driftssted og om beskatning (precompte mobilier)?af udbytter, der tilfalder dette belgiske?faste driftssted. Se artikel 24, stk. 5, nr. 1 og 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

 

Der gælder en frist på to år for indgivelse af anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure, regnet fra tidspunktet for meddelelsen om eller indeholdelse af den seneste skat.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artiklen er ændret ved protokol af 7. juli 2009, artikel 1.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Der er indgået aftale mellem Danmark og Belgien om gensidig administrativ bistand på skatteområdet. Aftalen indeholder bestemmelser om bistand til udveksling af oplysninger i alle former, simultane revisioner og tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd ved skatteundersøgelser. Der er udarbejdet to særlige tillæg om henholdsvis simultane revisioner og tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd. Se BEK nr. 49 af 9. december 2008.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Bistand ved inddrivelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Bemærk

Belgien har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3 OECD's og Europarådets bistandskonvention.

Artikel 28: Forskellige bestemmelser

Artiklen er ændret ved protokol af 27. september 1999, artikel 15.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Personer, der i et land er akkrediteret som medlemmer af landets diplomatiske missioner eller konsulære repræsentationer i det andet land eller i et tredje land, og som er statsborger i udsendelseslandet, anses for at være hjemmehørende i udsendelseslandet, hvis de beskattes på samme måde som andre personer i dette land. Se artikel 28, stk. 2.

DBO'en finder ikke anvendelse på internationale organisationer, disses organer og embedsmænd eller på personer, som er medlemmer af et tredje lands diplomatiske mission eller konsulære repræsentation, når de opholder sig i et af landene og ikke anses som hjemmehørende i nogen af landene. Se artikel 28, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 29: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 30: Ikrafttræden og suspension af tidligere aftaler

DBO'en trådte i kraft den 31. december 1970 og har virkning fra 1. januar 1971.

Protokollen trådte i kraft 29. april 2003 og har virkning fra 1. januar 2004.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 31: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

En person, som udfører virksomhed i en af de kontraherende stater for et foretagende i den anden kontraherende stat - med undtagelse af en sådan uafhængig repræsentant, som omhandles i stykke 5 - skal anses for fast driftssted i den førstnævnte stat, såfremt han i denne stat har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.