Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.1.7.2 Armenien - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 31 samt tilhørende protokol.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst i afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artiklen indeholder ikke et stykke 2. Se i stedet protokollen til overenskomsten, pkt. 2. I tilfælde hvor en indkomst erhverves af eller gennem en person, som er skattemæssig transparent efter de kontraherende staters lovgivning, skal sådan indkomst anses for erhvervet af en person, der er hjemmehørende i den kontraherende stat, i det omfang, at indkomsten ved anvendelsen af denne stats skattelovgivning behandles som indkomst hos en hjemmehørende person. 

 Artiklen indeholder ikke et stk. 3.

Artikel 2: Skatter omfattet af overenskomsten

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

 Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

 "Danmark" betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Kongeriget Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med international ret og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området.

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Bestemmelsen omfatter ikke modeloverenskomstens definition af "person".

"Frit erhverv" omfatter især selvstændig videnskabelig, litterær, kunstnerisk, uddannelsesmæssig eller undervisningsmæssig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, arkitekt, tandlæge og revisor. Se artikel 3, stk. 1, litra l).

Artiklen nævner ikke i stk. 2, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Af stk. 3 fremgår, at bygge-og anlægsarbejde kun udgør et fast driftssted, hvis arbejdet strækker sig ud over 9 måneder.

Det samme gælder for virksomhed med boreplatforme, skibe eller andre installationer, der anvendes ved efterforskning af naturforekomster, jf. stk. 4.

I artiklens stk. 5, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Udtrykket "udlevering" i stk. 5 omfatter ikke en butik, hvorfra der foregår salg, og som er beliggende et sted, som er indrettet med henblik på udlevering af varer, jf. protokollen, pkt. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Stk. 2-6 indeholder bestemmelser om opgørelsen af den skattepligtige indkomst i et fast driftssted. Af protokollen fremgår, at de udgifter, der gives fradrag for af en kontraherende stat efter stk. 3, kun omfatter de udgifter, der er fradragsberettigede efter denne stats interne lovgivning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: International trafik

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter

  • fortjeneste ved udleje af skibe eller fly med besætning (time- eller voyage), når sådanne skibe eller fly anvendes i international trafik,
  • fortjeneste ved udleje af skibe og fly uden besætning (bareboat), hvis udlejningen har nær tilknytning til driften af skibe eller fly i international trafik, og
  • fortjeneste fra brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer, hvis brugen, rådighedsstillelsen eller udlejningen har nær tilknytning til driften af skibe eller fly i international trafik.

Se artikel 8, stk. 2.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 10, afsnit C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Ifølge stk. 2, litra d), er kildestatens beskatningsret fastsat til 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet. Dog følger det af stk. 2, litra a), at kildestatens beskatningsret er fastsat til 0 pct., hvis den retmæssige ejer er et selskab, der direkte ejer mindst 50 pct. af kapitalen i det udbetalende selskab, og har investeret et beløb svarende til mere end 2 millioner Euro i kapitalen i det udbetalende selskab. Det gælder også, hvis den retmæssige ejer af udbyttet er den anden stat eller denne stats centralbank m.v., jf. stk. 2, litra b). Hvis udbyttets retmæssige ejer er et selskab og direkte ejer mindst 10 pct. af kapitalen  i det udbyttebetalende selskab og har investeret et beløb svarende til mere end 100.000 Euro i kapitalen hos det udbyttebetalende selskab, må kildestatens skat højst være på 5 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, jf. stk. 2, litra c). 

 Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber). 

 Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.  

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra  OECD's modeloverenskomst.

Kildestatens beskatning kan højst udgøre 5 pct., hvis renterne betales af enhver form for lån, som ydes af en bank eller lignende. Efter overenskomsten kan renter ikke beskattes, hvis rentemodtageren er den anden stats regering, centralbank eller offentlig institution i den anden stat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties om OECDs modeloverenskomst artikel 12.

Royalties kan beskattes i modtagerens bopælsstat. Royalties kan også beskattes i den anden stat, hvorfra de hidrører (kildestaten). Hvis den retmæssige ejer af betalingen er hjemmehørende i den anden stat, kan skatten i kildestaten højst udgøre 5 pct. af beløbet for anvendelsen af eller retten til at anvende computersoftware, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, eller tegning, hemmelig formel eller proces, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer (know-how). Se stk. 3, litra a) og b).

Kildeskatten kan højst være 10 pct. for anvendelsen af, eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm og film eller bånd beregnet på udsendelse i radio eller fjernsyn.  Se stk. 3, litra c).

Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties om OECD's modeloverenskomst artikel 12.

Artikel 13: Kapitalgevinster 

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af containere, herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere, der anvendes til transport af varer i international trafik, kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 13, stk. 4.

Hvis mere end 50 pct. af værdien af aktier m.v. i et selskab m.v. består i fast ejendom, der er beliggende i en af staterne, kan gevinst ved afhændelse af disse aktier m.v. beskattes i denne stat. Se artikel 13, stk. 5.

Hvis foretagender fra flere lande driver skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik sammen, kan det enkelte foretagende kun beskattes af sin andel af fortjenesten i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 13, stk. 7.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Indkomst fra arbejde i ansættelsesforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst (artikel 15).

Lønindkomst, som en person har erhvervet fra et fast driftssted beliggende i Danmark ved arbejde i ansættelsesforhold om bord på et af SAS' fly i international trafik, kan beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4.

Bemærk

Bemærk at overenskomsten også indeholder en "professorregel" i artikel 20.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 15: Bestyrelseshonorar

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 16: Optrædende kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Af stk. 3 fremgår, at hvis der er tale om virksomhed indenfor rammerne af et kulturelt eller sportsligt udvekslingsprogram, er det kun den stat, hvor personen er hjemmehørende, der kan beskatte indkomsten.  

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 17: Pensioner, sociale ydelser og lignende betalinger

Artiklen afviger fra OECD' modeloverenskomst.

Pensioner og andre lignende vederlag, der ikke er omfattet af artikel 18, stk. 2, kan som udgangspunkt kun beskattes i bopælslandet, hvad enten de stammer fra et tidligere ansættelsesforhold eller ikke. Se artikel 17, stk. 2, 1. pkt.

Kildelandet kan dog beskatte sådanne betalinger, hvis

  • modtageren har haft fradrag i kildelandet for betalte bidrag til pensionsordningen, eller
  • modtageren ikke er blevet beskattet i kildelandet af bidrag, som er indbetalt af en arbejdsgiver. 

Se artikel 17, stk. 2, 2. pkt.

Kildelandet kan i disse tilfælde beskatte pension, der udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig for at sikre sig pensionsydelser. Pensionskassen eller institutionen skal være oprettet og skattemæssigt godkendt efter landets lovgivning. Se artikel 17, stk. 3.

Sociale ydelser

Kildelandet kan beskatte betalinger, som fysiske personer modtager efter den sociale sikringslovgivning i kildelandet eller efter enhver anden ordning, der er tilvejebragt af offentlige midler. Bestemmelsen omfatter bl.a. sociale pensioner, sygedagpenge, andre sociale ydelser, arbejdsløshedsdagpenge og stipendier efter SU-loven. Se artikel 17, stk. 1, og punkt 3.1 i bemærkningerne til lovforslag nr. 31/2018.

Betalinger, der er omfattet af artikel 17, stk. 1, beskattes ikke i bopælslandet, hvis sådanne betalinger ville være fritaget for beskatning i kildelandet, hvis kildelandet havde været bopælsland for modtageren af betalingen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 18: Offentligt hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 19 anvendes kun på vederlag, der optjenes for udførelse af hverv med myndighedsfunktioner for staten eller en dertil hørende politisk underafdeling eller myndighed.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 19: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 20: Professorer og forskere

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

En professor eller en forsker, som i et tidsrum, som ikke overstiger 6 måneder, besøger en kontraherende stat med det formål at undervise eller drive forskning ved et universitet eller anden tilsvarende institution i denne stat, og som umiddelbart før dette besøg var hjemmehørende i den anden stat, beskattes ikke i den førstnævnte stat af vederlag for sådan undervisning eller forskning. Det er en betingelse herfor, at vederlaget beskattes i den anden kontraherende stat. Bestemmelsen finder kun anvendelse i et tidsrum, som ikke overstiger 6 måneder fra datoen for personens første besøg i en kontraherende stat med et sådant formål og gælder ikke for personer, der er statsborgere i denne stat. Se artikel 20, stk. 1.

Bestemmelsen medfører, at en professor eller forsker, der er hjemmehørende i Armenien, og som i en periode på højst seks måneder (opgjort som samlede ophold), besøger Danmark for at drive undervisning eller forskning på et universitet eller lignende, ikke skal beskattes i her i landet af den løn, som denne modtager for undervisningen eller forskningen. Det er dog en forudsætning, at lønnen beskattes i Armenien. Bestemmelsen kan kun anvendes én gang af den pågældende professor eller forsker.

Bestemmelsen gælder kun på indkomst ved forskning, når, personen udfører  forskning i offentlighedens interesse og ikke hovedsageligt til fordel for private interesser. Se artikel 20, stk. 2.

Artikel 21: Anden indkomst

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder en regel om beskatning af indkomst i form af gevinster fra lotterier, kryds- og tværsopgaver, væddeløb, herunder hestevæddeløb, kortspil og andre spil af enhver art eller hasard eller væddemål af en hvilken som helst form eller karakter. Se artikel 21, stk. 3.

Overenskomsten omfatter dog ikke kildeskatter på spille- og lottogevinster samt andre gevinster hidrørende fra spil, væddemål og lignende. Se punkt 3.1. i bemærkningerne til Lovforslag nr. 31/2018.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21 om andre indkomster.

Artikel 22: Formue

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikelen fastsætter, at formue kun kan beskattes i den stat, hvori personen, til hvem formuen tilhører, er hjemmehørende. Ligeledes kan formue bestående af skibe og fly, som anvendes i international trafik af et foretagende, samt rørlig formue, der er knyttet til denne drift, kun beskattes i den stat, hvori foretagendet er hjemmehørende.

Derimod kan formue bestående af fast ejendom i den anden stat, jf. artikel 6, samt formue bestående af rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et foretagendes faste driftssted i den anden stat, beskattes i denne anden stat.

Bemærk

Denne artikel har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som kan beskattes i Armenien ifølge DBO'en. Se artikel 23, stk. 1, litra a og b.

Danmark giver lempelse efter metoden exemption med progression på indkomst, som kun kan beskattes i Armenien ifølge DBO'en. Se artikel 23, stk. 1, litra c.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Bistand ved inddrivelse af skatter

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 28: Diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 29: Begrænsning af fordele

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Indkomst, som hidrører fra en kontraherende stat, og som retmæssigt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan uanset bestemmelserne i artikel 11 og 12 beskattes i den førstnævnte stat i overensstemmelse med intern lovgivning, hvis denne indkomst ikke er undergivet beskatning i den anden kontraherende stat eller er omfattet af lovgivning, som giver adgang til særlige begunstigelser for indkomst fra udenlandske kilder. Se artikel 29, stk. 1.

Indkomst anses for at være undergivet beskatning, når den behandles som skattepligtig indkomst af den pågældende jurisdiktion, og den ikke er fritaget for beskatning eller opnår fordel i form af fuld skattelempelse eller beskatning til nulsats. Se artikel 29, stk. 2.

Indkomst anses for at være omfattet af lovgivning, som giver adgang til særlige begunstigelser for indkomst fra udenlandske kilder i den anden kontraherende stat, når denne stat giver adgang til særlige begunstigelser for sådan indkomst gennem nedsættelser af skattesatsen eller beskatningsgrundlaget eller ved en skattelempelse, når dette ikke gælder for indkomst, som hidrører fra denne stat, og som retmæssigt ejes af en person, der er hjemmehørende i denne stat. Se artikel 29, stk. 3.

Stk. 4 svarer til OECD's modeloverenskomst artikel 29, stk. 9.

Artikel 30: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 22. oktober 2019 og har virkning fra den 1. januar 2020. 

De to stater skal ad diplomatisk vej underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for den nye overenskomsts ikrafttræden er opfyldt.

Overenskomsten træder i kraft dagen efter modtagelsen af de ovennævnte underretninger. Dens bestemmelser har med hensyn til skatter, der indeholdes ved kilden, på beløb, der skal betales på eller efter den 1. januar, virkning i det første kalenderår, der følger efter det, hvor overenskomsten træder i kraft.

Med hensyn til andre skatter har dens bestemmelser virkning for indkomstår, der begynder på eller efter den 1. januar i det første kalenderår, der følger efter det, hvor overenskomsten træder i kraft.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 31: Opsigelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en kan ikke opsiges i de første 5 år efter den er trådt i kraft.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.