Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.17.2.2 Rusland - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 29.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også områder, hvor der udøves økonomisk aktivitet efter dansk lovgivning og international ret.

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport af passagerer eller gods, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, udfører uden for denne kontraherende stat med et hvilket som helst transportmiddel, bortset fra tilfælde, hvor transportmidlet udelukkende anvendes mellem steder i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter ikke staten, politiske underafdelinger og lokale myndigheder.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Et sted hvor naturforekomster efterforskes, udvindes eller der foretages forundersøgelser udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2, litra f.

En boreplatform udgør et fast driftssted, hvis virksomhed varer mere end 365 dage inden for en hvilken som helst 18-måneders-periode. Se artikel 5, stk. 3, litra b.

I artiklens stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af stk. 5 om afhængige agenter fremgår, at en person, som udøver virksomhed i den anden stat gennem en repræsentant, anses for at have fast driftssted i denne anden stat for så vidt angår enhver form for virksomhed, som repræsentanten udøver for vedkommende person, hvis repræsentanten opfylder hver af følgende betingelser:

(a) han har fuldmagt til at indgå aftaler i vedkommende persons navn i denne anden stat;

(b) han anvender denne fuldmagt regelmæssigt;

(c) han er ikke en uafhængig repræsentant omfattet af stykke 6; og

(d) hans virksomhed er ikke begrænset til den virksomhed, som er omhandlet i stykke 4

Artiklens stk. 6 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Indkomst fra international trafik

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også indkomst fra drift af transportmidler, som anvendes til udførelse af transport af udstyr, forsyninger, andet materiel og mandskab til et arbejdssted i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter på den anden kontraherende stats territorium. Se artikel 8, stk. 1.

Fortjeneste ved direkte anvendelse, fra udleje mv. af transportfaciliteter, herunder containere og udstyr hertil er omfattet af bestemmelsen. Se artikel 8, stk. 2.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Regulering af indkomst

Artiklen svarer til artikel 9 i OECD's modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytter

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10, C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 10 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Der er ikke noget krav om, at det modtagende selskab skal have ejet en bestemt kapitalandel i det udbetalende selskab. Se artikel 10, stk. 2.

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber). 

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan kun beskattes i bopælslandet.

Bemærk

Artiklen indeholder modeloverenskomstens artikel 11, stk. 4, om kildelandsbeskatning af renter i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed med fast driftssted.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties

"Royalties" omfatter også betalinger for film og bånd anvendt til udsendelse i radio eller fjernsyn samt enhver form for databehandlingsprogram. "Royalties" omfatter også betalinger for anvendelse af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr mv. Se artikel 12, stk. 2.

Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se også afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Bemærk

Containere er omfattet af artikel 8.

Artikel 13: Indkomst fra afståelse af aktiver

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af fast ejendom eller anden rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, kan beskattes i det land, hvor ejendommen eller det faste (drifts) sted beligger (kildelandet). Se artikel 13, stk. 2.

Fortjeneste ved salg af containere og udstyr hertil, anvendt i international trafik, kan kun beskattes i det land, hvor sælgeren er hjemmehørende (bopælslandet). Se artikel 13, stk. 3.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten I SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 13, stk. 5.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 4 (opsamlingsbestemmelse).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Indkomst fra frit erhverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Indkomst fra arbejde i ansættelsesforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Løn for arbejde ombord på et transportmiddel i international trafik kan beskattes i det land, hvor personen, der driver virksomheden, er hjemmehørende (også forsyningsvirksomhed). Se artikel 15, stk. 3.

Løn for arbejde i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed, der ikke udgør et fast driftssted og ikke beskattes i kildelandet, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 15, stk. 4.

Løn til journalister og korrespondenter kan kun beskattes i det land, hvor lønnen kommer fra, hvis opholdet ikke overstiger 5 år. Se artikel 15, stk. 5.

Løn mv., som en person, der er hjemmehørende i Danmark, modtager for arbejde udført på et SAS fly i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 6.

Se også

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Indkomst for kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis den optrædende kunstner eller sportsudøver besøger kildelandet inden for rammerne af et kulturelt samarbejde, og besøget er fuldt ud finansieret af bopælslandet eller dettes myndigheder, kan vederlaget kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3.

Der kræves dokumentation fra en kompetent statslig myndighed i bopælslandet for, at alle nødvendige betingelser er opfyldt. Se artikel 17, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner og lignende betalinger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Pensioner, livrenter og sociale sikringsydelser kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 1.

Bestemmelsen omfatter alle pensioner, både offentlige og private, og uanset om de har forbindelse med et tidligere tjenesteforhold.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Vederlag til offentligt ansatte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter kun løn for varetagelse af offentlige hverv. Pension for varetagelse af offentlige hverv er omfattet af artikel 18.

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af denne artikel og ikke af artikel 17.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Beløb betalt til studerende, erhvervspraktikanter, lærere og forskere

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Professorregel

Vederlag for midlertidig undervisning eller forskning ved et universitet, en læreanstalt, en skole eller anden uddannelsesinstitution eller videnskabelig forskningsinstitution, beskattes ikke i opholdslandet, hvis

  • personen er lærer eller forsker
  • personen er eller var hjemmehørende i det andet land umiddelbart før besøget i opholdslandet
  • opholdet ikke overstiger 2 år fra første ankomst til opholdslandet
  • opholdet sker med det hovedformål at undervise, forelæse eller forske
  • institutionen er godkendt af regeringen i opholdslandet
  • vederlaget betales af kilder i hjemlandet.

Se også

Se også afsnit

  • C.F.8.2.2.15.2.2 om professorreglen
  • C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 21, stk. 2, om erhvervsvirksomhed.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Formue

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Alle transportmidler er omfattet af bestemmelsen, herunder containere og udstyr hertil. Se artikel 22, stk. 3. Bestemmelsen omfatter dog ikke formue bestående af skibe, der anvendes til transport i indre farvande.

Artiklen har en SAS-bestemmelse. Se artikel 22, stk. 5.

Bemærk

Denne artikel har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Rusland kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 1, litra a og b.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Rusland, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Rusland. Se artikel 23, stk. 1, litra c.

Rusland giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Det er tilladt at indrømme skattemæssige fordele efter særlig aftale til statsborgere, juridiske personer eller enhver sammenslutning af personer, som er hjemmehørende i en tredje stat.

Bestemmelsen finder anvendelse på skatter omhandlet i denne overenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Der er indgået aftale om bistand til udveksling af oplysninger i alle former, simultane revisioner og tilstedeværelsen af udenlandske embedsmænd ved skatteundersøgelser. Se BEK nr. 15 af 22. april 2002.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Andre skattemæssige begunstigelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Intet i denne overenskomst berører de skattemæssige begunstigelser til personer, som er omfattet af sådanne begunstigelser i kraft af de almindelige regler i international ret eller af bestemmelserne i særlige aftaler.

Se også

Se også DBO'en artikel 27 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 28: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 27. april 1997 og har virkning fra 1. januar 1998.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 29: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

som udføres om bord på et transportmiddel, der anvendes i international trafik af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2019.79.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgers fulde skattepligt til Danmark indtrådte pr. tilflytningstidspunktet den 3. januar 2018, jf. kildeskattelovens § 1.

Skatterådet bekræftede, at spørgers skattemæssige hjemsted var beliggende i Danmark fra og med den 3. januar 2018.

Skatterådet bekræftede, at spørger ville være berettiget til lempelse i sin danske skat for så vidt angik det lønvederlag, som spørger oppebar ved sin profession i medfør af bestemmelserne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Rusland og Danmark, se dog indstilling og begrundelse.

Skatterådet bekræftede, at den lempelse, som spørger var berettiget til, ville skulle foretages efter creditmetoden.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger ville være berettiget til fradrag for dobbelt husførelse for så vidt angik udgifter til lejligheden beliggende i Moskva til og med sin sidste arbejdsdag den 28. maj 2018.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ville være berettiget til fradrag for de rejseomkostninger, som spørger havde afholdt uden refusion fra arbejdsgiver.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.