Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.13.14 Betalingspligt for diplomater m.fl. i forbindelse med betinget momsfritagelse af indførsel og indkøb her i landet af personmotorkøretøjer ML § 46 d

►Indhold

Dette afsnit handler om, at diplomater m.fl. er pålagt betalingspligt for moms af indførsel og/eller indkøb af personmotorkøretøer, for hvilke, der er indrømmet momsfritagelse, betinget af vilkår, som ikke længere er opfyldt

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Solidarisk hæftelse

Regel

Med virkning fra den 1. juli 2022 påhviler det den person, som er indrømmet en betinget fritagelse for betaling af moms af indførsel eller indkøb af et personmotorkøretøj, jf. ML (momsloven) § 36, stk. 3, 5. pkt., og § 45, stk. 6, 3. pkt., at betale moms, herunder til told- og skatteforvaltningen at indberette oplysninger om, hvilken betingelse, der ikke opfyldes. Se lov nr. 1240 11. juni 2022 § 5, nr. 11 og 14, som ændret ved lov nr. 904 af 21. juni 2022, § 1, nr. 6 og nr. 8. Indberetningen af oplysninger til Skatteforvaltningen, om hvilke betingelser der ikke opfyldes, og pligten til at betale den skyldige moms, vil skulle ske straks.

Afgiftsgrundlaget er købsprisen, som personmotorkøretøjet er solgt for til tredjemand, forudsat at salget er sket på armslængdevilkår, eller i mangel heraf købsprisen for tilsvarende personmotorkøretøjer på det tidspunkt, hvor personen ikke opfyldte betingelserne for fritagelse for afgift.

Se også

Se også Afsnit D.A.10.3.8 Indførsel af varer til diplomater, EU, internationale organisationer mv. ML § 35 a og ML § 36, stk. 3 Indførsel af varer til diplomater, internationale organisationer mv. ML (momsloven) § 35a og ML (momsloven) § 36, stk. 3
Se også afsnit D.A.12.3.4 Fritagelsesordningen Ambassader og diplomater mv. - fritagelsesordningen ML (momsloven) § 45, stk. 6

Solidarisk hæftelse for erhverver

Erhververen af et personmotorkøretøj, som af sælgeren er erhvervet afgiftsfrit efter ML (momsloven) § 36, stk. 3. pkt., eller § 45, stk. 4, 2. pkt., hæfter solidarisk for betaling af afgiften med sælgeren. 

Bemærk

Skatteministeren kan i henhold til ML (momsloven) § 46 d, stk. 4, fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal indberettes til Told- og skatteforvaltningen , herunder hvordan oplysningerne indberettes.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.