Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.12.3.4 Fritagelsesordningen

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Motorkøretøjer

Regel

Fremmede staters herværende ambassader m.v., internationale organisationer og tilknyttet personale kan her i landet momsfrit indkøbe teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder, i samme omfang som disse varer kan købes punktafgiftsfrit. Se ML (momsloven) § 45, ►stk. 6 (bestemmelsen var tidligere stk. 4, men blev stk. 6, den 1. juli 2022 ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021).◄

Den kreds af institutioner og personer, der kan købe momsfrit, er de samme institutioner og personer, der kan få momsgodtgørelse efter godtgørelsesordningen. Se henvisningen i ML (momsloven) § 45, stk. ►6◄, til ML (momsloven) § 45, ►stk. 2, 4 og 5◄. Se evt. "Hvem kan modtage godtgørelse?" i afsnit D.A.12.3.2 Godtgørelsesordningen.

Der skal anvendes fritagelsesattesten efter bilag II til momsforordningen. Det er Udenrigsministeriets protokol eller Forsvarsministeriet, der skal stemple eller påtegne attesten afhængig af, om det er ambassader mv. eller NATO-hovedkvarterer mv., der søges fritagelse for. 

Se også momsforordningens artikel 51, stk. 3, og afsnit D.A.10.1.1.7.6 Fritagelsesattest.

Se også

Se også afsnit D.A.10.3.8 Indførsel af varer til diplomater, EU, internationale organisationer mv. ML § 35 a og ML § 36, stk. 3 om momsfritagelse ved indførsel fra lande uden for EU til ambassader mv. i Danmark.

Motorkøretøjer

►Fritagelsen for indkøb af personmotorkøretøjer er - med undtagelse af indkøb foretaget af NATO’s tilknyttede personale - betinget af, at den fritagelsesberettigede opretholder sin adgang til fritagelse ved indkøb af personmotorkøretøjer i en periode på 2 år fra indkøbet af køretøjet, og at køretøjet ikke sælges eller på anden måde overdrages til en ikkefritagelsesberettiget inden for denne periode, medmindre andet er fastsat i den enkelte organisations værtskabsaftale. Se § 45, stk. 6, 2. og 3.pkt, som indsat i momsloven ved § 1, nr. 8, i lov nr. 904 af 21. juni 2022, jf. samme lovs § 3, stk. 1, samt § 5, nr. 14, og § 22, stk. 2, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.◄

Derudover skal følgende betingelser være opfyldt :

  • Sælgeren skal være registreret for erhvervsmæssig afsætning af registreringsafgiftspligtige køretøjer efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 14.
  • Køberen skal være berettiget til at købe motorkøretøjet registreringsafgiftsfrit efter REGAL (registreringsafgiftsloven) § 2, stk. 2.

Ordningen for fritagelse for registreringsafgift administreres af Motorstyrelsen i samarbejde med Udenrigsministeriet. Se evt. afsnit I.A.1.3.7 Andre afgiftsfrie køretøjer mv..

Registrerede forhandlere, der momsfrit sælger motorkøretøjer til ambassader, tilknyttet personale m.fl., skal i deres regnskab opbevare dokumentation for, at Motorstyrelsen har givet tilladelse til, at motorkøretøjerne kan sælges uden registreringsafgift.

►Se også

Se også afsnit D.A.13.14 Betalingspligt for diplomater m.fl. i forbindelse med betinget momsfritagelse af indførsel og indkøb her i landet af personmotorkøretøjer ML § 46 d Betalingspligt for diplomater m.fl. i forbindelse med betinget momsfritagelse af indførsel og indkøb her i landet af personmotorkøretøjer ML (momsloven) § 46 d.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.