Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.10.3.8 Indførsel af varer til diplomater, EU, internationale organisationer mv. ML § 35 a og ML § 36, stk. 3

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt.
  • Covid-19-pandemien.

Generelt

Efter ML (momsloven) § 36, stk. 3, er der fritagelse for moms ved indførsel af varer til:

  • Fremmede staters diplomatiske og konsulære repræsentationer her i landet og personer med diplomatiske rettigheder knyttet til disse i samme omfang og på samme betingelser, som der er toldfrihed ved indførsel af varer. Se afsnit F.A.18.10 Varer til diplomater, NATO, mv. Varer til diplomater, NATO, mv.
  • EU, Det Europæiske Atomenergifællesskab, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og for andre organer oprettet i EU, hvor protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse, dog inden for de grænser som er fastsat i protokollen og i aftaler om gennemførelse af denne eller i aftaler om hjemsted, navnlig når dette ikke forårsager konkurrenceforvridning.
  • Andre internationale organisationer og medlemmer af disse, når organisationen er godkendt af det EU-land, som er vært for den pågældende organisation, dog indenfor de grænser og på de betingelser, som er fastsat i en international konvention om organisationens oprettelse eller i en aftale om dens hjemsted.

Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra f), fa), og g) i dansk ret.

Danmark har tiltrådt en række internationale konventioner og overenskomster om told- og afgiftsfrihed for varer, der indføres til diplomatiske og konsulære repræsentationer og internationale organisationer. I F.A.18.10 Varer til diplomater, NATO, mv. findes en oversigt over disse konventioner og overenskomster.

Det er en betingelse for told- og afgiftsfrihed, at den pågældende repræsentation eller organisation samt personale knyttet hertil er anmeldt overfor Udenrigsministeriet som berettiget til told- og afgiftsfrihed, og af Udenrigsministeriet er optaget i diplomatkalenderen eller i lister over øvrige berettigede personer.

For indførsel af varer til NATO-personel under tjeneste her i landet er det en betingelse for told- og afgiftsfrihed, at de pågældende personer er anmeldt overfor Forsvarsministeriet som berettiget til fritagelsen og er optaget på en personliste, der udfærdiges af Forsvarskommandoen.

Told- og afgiftsfrihed kan gives ved indførsel af varer fra steder udenfor EU samt ved fraførsel fra visse toldordninger af varer, der ikke har status af fællesskabsvarer. Se afsnit D.A.4.9 Indførsel ML § 12.

Særligt vedrørende indførsel af motorkøretøjer

Indførsel af personmotorkøretøjer, som foretages af diplomatisk anmeldt personale, konsulært anmeldt personale eller herværende internationale organisationers tilknyttede personale, der i henhold til den enkelte organisations værtskabsaftale er omtalt som fritagelsesberettiget ved indførsel af personmotorkøretøjer, er fritaget for afgift.

Fritagelsen er med undtagelse af fritagelsen for NATO’s tilknyttede personale betinget af, at den fritagelsesberettigede opretholder sin adgang til fritagelse for afgift ved indførsel af personmotorkøretøjer i en periode på 2 år fra indførslen af køretøjet, og at køretøjet ikke sælges eller på anden måde overdrages til en ikke-fritagelsesberettiget inden for denne periode, medmindre andet er fastsat i den enkelte organisations værtskabsaftale. Se § 36, stk. 3, 3. ►og 4. pkt, som indsat i momsloven ved § 1, i lov nr. 904 af 21. juni 2022.◄ 

Diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer samt tilknyttede personer med diplomatisk status har også mulighed for på visse betingelser at få godtgjort moms, der er betalt her i landet. Se afsnit D.A.12.3 Ambassader og diplomater mv. ML § 45, stk. 2-13 og 17. De kan også på visse betingelser købe visse varer og ydelser uden dansk moms. Se D.A.12.3.4 Fritagelsesordningen Fritagelsesordningen.

►Se også

Se også D.A.13.14 Betalingspligt for diplomater m.fl. i forbindelse med betinget momsfritagelse af indførsel og indkøb her i landet af personmotorkøretøjer ML § 46 d om diplomater m.fl.´s betalingspligt, jf. ML (momsloven) § 46 d.◄

Covid-19-pandemien

Indførsel af varer fra steder uden for EU, som foretages af Europa-Kommissionen eller et agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten, er fritaget for afgift, når varerne er indført som led i udøvelsen af de opgaver, som de pågældende har fået tildelt for at reagere på covid-19-pandemien. Fritagelsen gælder ikke, hvis de indførte varer straks eller på et senere tidspunkt anvendes til videreleveringer mod vederlag fra Europa-Kommissionen eller et agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten. Se ML (momsloven) § 35 a, stk. 1, som indsat i momsloven ved § 2 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Hvis betingelserne for fritagelsen i stk. 1 ikke længere er opfyldt, skal Europa-Kommissionen eller det relevante agentur eller organ underrette told- og skatteforvaltningen herom, og indførslen af de pågældende varer pålægges afgift på de betingelser, der var gældende på indførselstidspunktet. Se ML (momsloven) § 35 a, stk. 2, som indsat i momsloven ved § 2 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Bestemmelserne har virkning fra 1. januar 2021. Se § 15 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Bestemmelsen implementer momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra fb), og stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.