Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.12.3.3 Særlig momsgodtgørelsesordning for honorære konsuler

Indhold

Dette afsnit handler om momsgodtgørelse ved leverancer af varer eller ydelser til fremmede staters honorære konsuler i Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formålet med den særlige momsgodtgørelsesordning
  • Hvilke køb, kan der modtages godtgørelse for?.

Regel

Moms ved leverancer af varer eller ydelser til fremmede staters honorære konsuler i Danmark kan godtgøres i det omfang, de indkøbte varer og ydelser anvendes fuldt ud ved den konsulære tjeneste. Se ML (momsloven) § 45, stk. 2, 4. pkt..

Ordningen administreres af Skattestyrelsen. Se ML (momsloven) § 45, stk. ►9◄..

Formålet med den særlige momsgodtgørelsesordning

Formålet med momsgodtgørelse for honorære konsulers indkøb i Danmark er at opnå en vis ligestilling af de momsmæssige forhold mellem fremmede staters egentlige diplomatiske repræsentationer og honorære konsuler i Danmark.

Det anvendte udtryk "en vis ligestilling" hænger sammen med, at momsgodtgørelsen for honorære konsuler skal begrænses til momsen af varer og ydelser, der anvendes fuldt ud ved den konsulære tjeneste. Dvs. udgifter, som hverken helt eller delvist anvendes til privat eller andet brug.

Det vil bero på en konkret bedømmelse, hvilke varer og ydelser der kan antages at være anvendt i den konsulære tjeneste, ligesom det vil bero på en konkret vurdering, om varerne og ydelserne er anvendt fuldt ud.

Kerneområdet for momsgodtgørelse ved leverancer til honorære konsuler er indkøb i form af husleje, translatørydelser, udgifter til almindeligt kontorhold og lignende, når indkøbene er anvendt fuldt ud ved den konsulære tjeneste.

Hvilke køb, kan der modtages godtgørelse for?

Der ydes godtgørelse af moms, betalt ved indkøb af varer og ydelser her i landet. Se ML (momsloven) § 45, stk. 2. Som nævnt kan momsen alene godtgøres i det omfang, de indkøbte varer og ydelser anvendes fuldt ud ved den konsulære tjeneste. Se ML (momsloven) § 45, stk. 2, 4. pkt..

Der ydes under alle omstændigheder ikke godtgørelse af moms ved køb af antikviteter, løsøre købt på auktion, brugt løsøre, gavekort og gavemærker, broafgifter, entrébilletter til underholdning, medlemskaber af klubber og foreninger, medicin, ammunition og våben. Se ML (momsloven) § 45, stk. 3.

For at opnå godtgørelse af moms skal det enkelte køb mindst udgøre et grundbeløb på 1.432 kr. inklusive moms (2010-niveau) og fremgå af én regning eller faktura og være betalt i én transaktion. Godtgørelsen opgøres pr. kvartal, og anmodning skal være indgivet senest den 20. i måneden efter kvartalets udløb. Anmodningen skal underskrives af chefen for det pågældende konsulat eller en person, som er bemyndiget af denne til at underskrive anmodninger om momsgodtgørelse. Se ML (momsloven) § 45, stk. ►11◄.

Beløbsgrænsen nævnt i ML (momsloven) § 45, stk. ►11◄, gælder ikke for leverancer af elektricitet, bygas, naturgas, vand, fyringsolie, fjernvarme, renovation og kloakydelser. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20. Se ML (momsloven) § 45, stk. ►12-13◄.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.