Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.13.13 Betalingspligt som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink ML § 46 c

Indhold

Dette afsnit handler om betalingspligt for moms i forbindelse med udbetaling af erstatninger som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink, jf. lov nr. 2185 af 29. december 2020, lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Angivelse og betaling

Regel

Med virkning fra den 1. juli 2021 påhviler det den statslige myndighed, der fra minkavlere og minkafhængige følgeerhverv som følge af lov om aflivning af mink og midlertidigt forbud mod hold af mink, LBK nr. 1211 af 7 juni 2021, og bestemmelser fast som følge af denne lov, modtager leverancer af varer og ydelser, jf. ML (momsloven) § 4, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, at betale momsen af leverancen mv. Se lov nr. 1179 af 8. juni 2021, § 9, vedrørende ML (momsloven) § 46 c, stk. 1. 

Den omvendte betalingspligt gælder dog ikke for ydelser i forbindelse med aflivning, bortskaffelse og destruktion af mink og rengøring og desinfektion af minkbedriften, som er udført af minkavlerne med hvilke, den statslige myndighed har indgået særskilt aftale herom, idet disse udbetalinger er påbegyndt inden ikrafttrædelse af bestemmelsen den 1. juli 2021. Det betyder, at minkavlerne i denne situation selv skal angive og betale momsen af disse ydelser.

Betalingspligten efter ML (momsloven) § 46c, stk. 1, omfatter herefter alene den del af erstatningen til minkavlere og følgeerhverv, hvor staten erhverver ejendomsret til driftsmidler, stalde/bygninger og arealer (jord) samt eventuelt immaterielle aktiver. Erstatningen for driftsmidler mv. skal derfor pålægges moms efter momslovens almindelige regler, jf. momslovens § 3 og § 4, stk. 3, nr. 3.

Se også

Se også D.A.8.1.1.1.4 Særligt om erstatning og lignende Særligt om erstatning og lignende

Se også D.A.4.2.4 Ekspropriation Ekspropriation

Angivelse og betaling

Den statslige myndighed, der i henhold til ML (momsloven) § 46 C, stk. 1 er betalingspligtig for afgift, skal særskilt registreres herfor hos told- og skatteforvaltningen med henblik på angivelse og betaling af afgiften, jf. bestemmelsens stk. 2.

Den statslige myndigheds opgave er begrænset til at sikre opkrævning af momsen hos sig selv og derefter angive og indbetale momsen til Skatteforvaltningen på vegne af den momspligtige person, som er minkavleren eller virksomheden med minkafhængigt følgeerhverv. I sådanne situationer har den statslige myndighed en rolle som mellemmand, og indbetalingsforpligtelsen udgør således ikke en momspligt, idet denne altid påhviler den momspligtige person.

Den statslige myndighed skal opbevare specifikationer for betalinger foretaget i henhold til stk. 1 og opbevare den bagvedliggende dokumentation for disse betalinger, herunder registreringsnummeret (cvr-nummer eller SE-nummer) på den virksomhed, der modtager betaling ekskl. afgift fra den statslige myndighed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.