Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan beregnes et nedslag i bundskatten? Hvordan beregnes et nedslag i topskatten? Hvordan beregnes et nedslag i arbejdsmarkedsbidraget?

C.F.4.3.3 Lempelsesbrøker

Indhold

Afsnittet viser de brøker, der ligger til grund for beregningerne af nedslag, når der udelukkende er tale om udenlandske indkomster fra samme land.

Afsnittet indeholder:

Beregning af nedslag i bundskat

Nedslaget i bundskat bliver beregnet således:

bundskat x udenlandsk nettoindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Den skat, der indgår i tælleren, er skatten før fradrag af skatteværdien af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 Generelt om lempelsesberegningerne om beregning af dansk skat - personfradrag.

Den udenlandske indkomst, der indgår i tælleren, er den udenlandske indkomst, der indgår i beregningsgrundlaget for bundskatten.

Hvis der skal foretages særskilt beregning af lempelsen for indkomstarter, der indgår i den skattepligtige indkomst, indgår hver del af den udenlandske indkomst, der skal foretages lempelsesberegning for, som udenlandsk indkomst i brøkens tæller.

Eksempel

Har en person fx en udenlandsk lønindkomst og en særskilt beskattet renteindkomst, bliver den maksimale creditlempelse beregnet således:

bundskat x udenlandsk nettolønindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

bundskat x udenlandsk nettorenteindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Beregning af nedslag i topskat

Nedslaget bliver for en ugift person beregnet således:

topskat af personlig indkomst x udenlandsk personlig nettoindkomst
personlig indkomst 

topskat af kapitalindkomst x udenlandsk nettokapitalindkomst - (46.600 kr. (2022) x (udenlandsk nettokapitalindkomst/samlet nettokapitalindkomst))
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 46.600 kr. (2022)

Se PSL § 7 om beregning af topskat.

Den topskat, der indgår i tælleren, er topskatten før nedsættelse med eventuel resterende skatteværdi af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 Generelt om lempelsesberegningerne om beregning af dansk skat.

Beregning af nedslag i de kommunale indkomstskatter, sundhedsbidrag og kirkeskat

Nedslaget bliver beregnet således:

kommuneskat/sundhedsbidrag/kirkeskat x udenlandsk nettoindkomst
skattepligtig indkomst

Den skat, der indgår i tælleren, er skatten før fradrag af skatteværdien af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 Generelt om lempelsesberegningerne om beregning af dansk skat - personfradrag.

Den udenlandske indkomst, der indgår i tælleren, er den udenlandske indkomst, der indgår i den skattepligtige indkomst.

Beregning af nedslag i AM-bidrag

Nedslaget bliver beregnet således:

AM-bidrag x udenlandsk bidragspligtig indkomst
AM-bidragspligtig indkomst

Udenlandske aktieudbytter og fortjeneste/tab ved salg af udenlandske aktier

Fortjenester ved afståelse af udenlandske aktier vil kun undtagelsesvist være lempelsesberettiget. Beskatningsretten til sådanne fortjenester tilkommer som hovedregel kun bopælslandet.

Bemærk

Ifølge den nordiske DBO har kildelandet beskatningsretten til fortjeneste ved salg af aktier i selskaber, der er hjemmehørende i kildelandet, når afhænderen har været hjemmehørende i kildelandet inden for de sidste 10 år. Se afsnit C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en, artikel 13.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.