Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

D.4.2 Beregning af nedslag i bundskat

Nedenstående vises eksempler på lempelsesberegning ved anvendelse af exemptionsmetoden.

Nedslag beregnes som:

bundskat x udenlandsk indkomst

personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Den skat, som indgår i beregningen, er skatten efter fradrag af eventuel skatteværdi af underskud i skattepligtig indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 1 og 2, og fradrag af skatteværdi af personfradrag, jf. PSL (personskatteloven) § 9 mv.

Den udenlandske indkomst, som indgår i brøkens tæller, er den udenlandske indkomst opgjort efter danske regler, og som indgår i beregningsgrundlaget for bundskatten, jf. i øvrigt afsnit D.4.1 om indkomster vedr. statsskat.

Eksempel D-03. Nedslag i bundskat.
1. Personlig indkomst, dansk93.000
2. Personlig indkomst, udenlandsk141.000
3. Kapitalindkomst, dansk-30.000
4. Kapitalindkomst, udenlandsk100.000
5. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag)20.000
6. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst11.000
7. Personlig indkomst vedr. statsskat: (1)+(2)234.000
8. Kapitalindkomst vedr. statsskat: (3)+(4)70.000
9. Beregningsgrundlag for bundskat: (7)+(8)304.000
10. Bundskat: 5,83% af (9)17.723,20
11. Skatteværdi af personfradrag vedr. statsskat: 5,83% af 42.0002.448,60
12. Bundskat efter personfradrag: (10)-(11)15.274,60
Beregning af nedslag:
13. Udenlandsk personlig indkomst (2), der kan rummes i (7) [ingen del af (6) indgår i (9), og derfor reduceres (2) ikke efter LL (ligningsloven) § 33 F]141.000
14. Udenlandsk kapitalindkomst (4), der kan rummes i (8)70.000
15. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (12)x(13)/(9)7.084,60
16. Nedslag for skat af udenlandsk kapitalindkomst: (12)x(14)/(9)3.517,18
17. Bundskat efter nedslag: (12)-(15)-(16)4.672,82

Eksempel D-04. Nedslag i bundskat og modregnet underskud i personlig indkomst fra tidligere år.
1. Personlig indkomst, dansk93.000
2. Personlig indkomst, udenlandsk141.000
3. Kapitalindkomst, dansk-30.000
4. Kapitalindkomst, udenlandsk100.000
5. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag)20.000
6. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst11.000
7. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år20.000
8. Kapitalindkomst vedr. statsskat, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 3: (3)+(4)-(7)50.000
9. Personlig indkomst vedr. statsskat: (1)+(2)234.000
10. Beregningsgrundlag for bundskat: (8)+(9)284.000
11. Bundskat: 5,83% af (10)16.557,20
12. Skatteværdi af personfradrag vedr. statsskat: 5,83% af 42.0002.448,60
13. Bundskat efter personfradrag: (11)-(12)14.108,60
Beregning af nedslag:
14. Udenlandsk personlig indkomst (2), der kan rummes i (9) [ingen del af (6) indgår i beregningsgrundlaget (10), og derfor reduceres (2) ikke efter LL (ligningsloven) § 33 F]141.000
15. Udenlandsk kapitalindkomst (4), der kan rummes i (8)50.000
16. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (13)x(14)/(10)6.543,79
17. Nedslag for skat af udenlandsk  kapitalindkomst: (13)x(15)/(10)3.248,69
18. Bundskat efter nedslag: (13)-(16)-(17)4.316,12


Særskilte beregninger for indkomstarter
Når der skal foretages særskilt beregning af lempelsen for de indkomstarter, der indgår i beregningsgrundlaget for bundskatten, indgår hver del af den udenlandske indkomst, der skal foretages lempelsesberegning for, som udenlandsk indkomst i brøkens tæller. Har den skattepligtige f.eks. en udenlandsk lønindkomst og en særskilt beskattet renteindkomst, beregnes den maksimale creditlempelse herefter som:

bundskat x udenlandsk lønindkomst

Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

+

bundskat x udenlandsk renteindkomst

Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Hvis kapitalindkomsten fra udlandet i eksempel D-03 bliver beskattet med 0 kr. i udlandet, skal der ske særskilte beregninger således:

Nedslag for udenlandsk lønindkomst udgør 7.084,60 kr. og beregnes som:

15.274,60 x 141.000

304.000


Nedslag for udenlandsk kapitalindkomst udgør 3.517,18 kr. og beregnes som:

15.274,60 x (100.000-30.000)

304.000

der imidlertid bortfalder, da der ikke er betalt skat af kapitalindkomsten i udlandet.

Bundskat efter nedslag:

15.274,60 kr. - 7.084,60 kr. = 8.190,00 kr.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.