Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

D.4.3 Beregning af nedslag i topskat

Nedslag i topskat >af personlig indkomst< beregnes som:

topskat af personlig indkomst x udenlandsk personlig indkomst

personlig indkomst

>Nedslag af kapitalindkomst beregnes som:<

topskat af kapitalindkomst x (udenl. kapitalindkomst - (40.000 kr. x (udenl. kapitalindkomst/samlet kapitalindkomst)) 

positiv nettokapitalindkomst ud over 40.000 kr.

Den topskat, der indgår i beregningen, er topskatten efter modregning af eventuel resterende skatteværdi af personfradrag m.v.

Hvis topskatten er nedsat på grund af nedslag for skatteloft, er det den nedsatte topskat, som indgår i beregningen.

Den udenlandske indkomst, som indgår i brøkens tæller, er den udenlandske indkomst opgjort efter danske regler, og som indgår i den personlige indkomst eller i kapitalindkomsten, jf. i øvrigt afsnit D.4.1 om indkomster vedr. statsskat mm.

Eksempel D-05. Nedslag i topskat.
1. Personlig indkomst, dansk (løn, efter AM-bidrag): 350.000 minus 28.000 AM-bidrag = 322.000   322.000

2. Personlig indkomst, udenlandsk (løn, efter AM-bidrag og efter udenlandske obligatoriske sociale bidrag): 200.000 minus 16.000 AM-bidrag minus 14.000 udenl. soc. bidrag = 170.000 

170.000
3. Kapitalindkomst, dansk 45.000
4. Kapitalindkomst, udenlandsk 15.000

5. Ligningsmæssige fradrag, danske (inkl. beskæftigelsesfradrag)

25.000
6. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst 11.000
7. Personlig indkomst vedr. statsskat: (1)+(2) 492.000
8. Kapitalindkomst vedr. statsskat: (3)+(4) 60.000
9. Topskat af personlig indkomst: 15% af [(7) - 421.000] 10.650,00
10. Topskat af kapitalindkomst: 7,97% af [(8) - 40.000]1) 1.594,00
Beregning af nedslag:
11. Udenlandsk personlig indkomst (3), der kan rummes i (7) 170.000
12. Udenlandsk kapitalindkomst (4), kan rummes i (8) 15.000
13. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (9) x (11)/(7) = 10.650,00 x 170.000/492.000 = 3.679,88 3.679,88
14. Nedslag for skat af udenlandsk kapitalindkomst: (10) x [(12) - (40.000 x ((12)/(8)))] / ((8) - 40.000) = 1.594,00 x [15.000 - (40.000 x 15.000/60.000)) / 20.000 = 1.594,00 x 5.000 / 20.000 = 398,50  398,50
15. Topskat efter nedslag: (9)+(10)-(13)-(14) 8.165,62

Noter:
1) Topskatteprocenten af kapitalindkomst på 15% er nedsat med 7,03 (til 7,97%), således at procenterne for topskat, bundskat, sundhedsbidrag og kommuneskat tilsammen ikke overstiger skatteloftet på 43,5%. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.