Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

D.4.8 Beregning af nedslag i AM-bidrag

Nedslag i AM-bidrag beregnes som udgangspunkt sådan:

  

beregnet AM-bidrag x udenlandsk AM-bidragsgrundlag


samlet AM-bidragsgrundlag

 

Eksempel D-10. Indkomst omfattet af LL (ligningsloven) § 33 A, stk. 1, eller omfattet af ny eller gammel exemption efter DBO (dvs. fuldt nedslag i AM-bidrag).
I eksemplet er der udenlandske obligatoriske sociale bidrag på 46.000 kr.
Indkomstopgørelse:  
1. Personlig indkomst, dansk, efter AM-bidrag: 0,92 x 30.000 (AM-bidrag = 2.400)

 27.600

2. Personlig indkomst, udenlandsk, udgør 550.000, hvorfra trækkes 8 % AM-bidrag (= 44.000) før fradrag af 46.000 i udenlandske obligatoriske sociale bidrag, dvs.: 550.000 - 44.000 - 46.000 = 460.000

 460.000

3. Kapitalindkomst, dansk

 40.000

4. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag: 6,95 % af 530.000, dog max 22.300)

22.300

5. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst

 10.000

6. Skattepligtig indkomst: (1)+(2)+(3)-(4)-(5)

495.300

Beregning af nedslag: 
7. Nedslag i kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag: 30,32 % [(6)-42.000] x [((2)-(5)) / (6)]

124.870,28

8. Nedslag i bundskat: 5,83% af [(1)+(2)+(3) - 42.000] x [(2) / ((1)+(2)+(3))] 

24.683,13

9. Nedslag i topskat: 15 % af [(1)+(2)+[(3) - 40.000] - 421.000] x [(2) / [(1)+(2)+[(3)-40.000]]]

9.424,53

10. Nedslag i AM-bidrag: 46.400,00 x 550.000 / 580.000, jf. (1) og (2)

 44.000,00

12. Samlet nedslag: (7)+(8)+(9)+(10)

202.977,94

Hvis der i eksempel D-10 havde været tale om lempelse efter LL (ligningsloven) § 33 A, stk. 3, dvs. halv lempelse, ville nedslaget i AM-bidrag i stedet have været beregnet ud fra formlen:

beregnet AM-bidrag x ½ x udenlandsk AM-bidragsgrundlag


samlet AM-bidragsgrundlag


I stedet for et nedslag på 44.000,00 kr. ville der således være et nedslag på 22.000,00 kr., hvorefter det samlede nedslag ville udgøre 181.019,13 kr.

Eksempel D-11. Indkomst omfattet af LL (ligningsloven) § 33 eller omfattet af credit efter DBO, og hvor den betalte skat i udlandet er mindre end den del af den danske skat, der forholdsmæssigt kan henføres til den udenlandske indkomst (dvs. ikke fuldt nedslag i AM-bidrag).
I eksemplet er der ingen udenlandske obligatoriske sociale bidrag
I udlandet er der betalt 100.000 kr. i skat.
Indkomstopgørelse:  
1. Personlig indkomst, dansk, efter AM-bidrag: 0,92 x 30.000 (AM-bidrag = 2.400)

 27.600

2. Personlig indkomst, udenlandsk, efter AM-bidrag: 0,92 x 500.000 (AM-bidrag = 40.000)

 460.000

3. Kapitalindkomst, dansk

 40.000

4. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag: 6,95 % af 530.000, dog max 22.300)

22.300

5. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst

 10.000

6. Skattepligtig indkomst: (1)+(2)+(3)-(4)-(5)

495.300

Beregning af forholdsmæssige nedslag, dvs. før nedsættelse svarende til den i udlandet betalte skat: 
7. Nedslag i kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag: 30,32 % [(6)-42.000] x [((2)-(5)) / (6)]

124.870,28

8. Nedslag i bundskat: 5,83 % af [(1)+(2)+(3) - 42.000] x [(2) / ((1)+(2)+(3))] 

24.683,13

9. Nedslag i topskat: 15 % af [(1)+(2)+[(3) - 40.000] - 421.000] x [(2) / [(1)+(2)+[(3)-40.000]]]

9.424,53

10. Nedslag i AM-bidrag: 42.400 x 500.000 / 530.000, jf. (1) og (2)

40.000,00

11. Samlet nedslag, før nedsættelse: (7)+(8)+(9)+(10)
(dog max. 100.000 = betalt skat)

197.019,13

Nedslaget fordeles således i skatterne: 

12. Nedslag i kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag: (7) x 100.000,00 / (11)

62.986,01

13. Nedslag i bundskat: (8) x 100.000,00 / (11)

12.042,32

14. Nedslag i topskat: (9) x 100.000,00 / (11)

 4.761,73

15. Nedslag i AM-bidrag: (10) x 100.000,00 / (11)

 20.209,94

16. Samlet nedslag, efter nedsættelse: (12)+(13)+(14)+(15)+(16)

100.000,00

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.