Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

D.4.7 Beregning af eftergivelse efter LL § 33 G

Har den skattepligtige, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 1 eller DBSL (dødsboskatteloven) § 1, stk. 2, skattepligtig indkomst, hvori der indgår aktieudbytte efter LL (ligningsloven) § 16 A fra selskaber m.v., hvis aktier er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, og som er eller har været hjemmehørende i udlandet, kan der eftergives en del af skatten, jf. LL (ligningsloven) 33 G.

Denne særlige eftergivelsesregel vedrører udenlandske udbytter, der ikke beskattes som aktieindkomst, men som kapitalindkomst.

Det følger af bestemmelsen, at den skattepligtige kan få eftergivet en del af skatten, hvis der indgår udbytte beskattet som kapitalindkomst i den skattepligtiges skattepligtige indkomst.

Det beløb, der kan eftergives, er maksimeret til det beløb, hvormed summen af

  • det beløb, som det udbyttegivende selskab har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet, og
  • det beløb, som den skattepligtige har udredet i skat af den til udbyttet svarende del af indkomsten,

overstiger summen af

  • det beløb, der skulle have været udredet i skat af henholdsvis det udbyttegivende selskab og den skattepligtige, såfremt det udbyttegivende selskab skulle have været beskattet her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst.

Hvis der er indgået en DBO med den stat, hvor det udbyttegivende selskab er hjemmehørende, kan der dog ikke ved opgørelsen af det beløb, der kan eftergives, indregnes større skattebeløb end de, som den pågældende stat ubetinget har krav på at modtage efter overenskomsten. Eftergivelsesreglen er beskrevet i skm. cirk. nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 5.5, til LL (ligningsloven). Eftergivelsen kan ske ved ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Eksempel D-09 viser, hvorledes eftergivelsesbeløbet beregnes.

Eksempel D-09. Beregning af eftergivelse af skat. En skatteyder har en udenlandsk kapitalindkomst, der berettiger til lempelse, på 80.000 kr. og søger om eftergivelse efter LL (ligningsloven) § 33 G.
Skatteberegning ved beskatning af selskabet i udlandet
Selskab
1. Indkomst (udenlandske regler) 100.000  
2. Skat, 20% 20.000

20.000,00

3. Udbytte 80.000  
Aktionær
4. Udbytteskat i udlandet, 5% af 80.000  

4.000,00

5. Udbytte til beskatning som kapitalindkomst, jf. (3) 80.000  
6. Skat heraf (fx. 45%)  

36.000,00

7. Credit for udbytteskat i udlandet  

4.000,00

8. Skat i alt: (2)+(4)+(6)-(7)  

56.000,00

 

Skatteberegning hvis selskabet havde været beskattet i Danmark.
Selskab:    
9. Indkomst 100.000  
10. Skat, 25% 25.000 25.000,00 
11. Udbytte 75.000  
Aktionær:    
12. Udbytte til beskatning som aktieindkomst, jf. (11) 75.000  
13. Skat  27%  af 48.300   13.041,00
14. Skat 42% af 26.700   11.214,00
15. Skat i alt: (10)+(13)+(14)   49.255,00

Da den beregnede skat ved beskatning af selskabet i Danmark ville være lavere end den beregnede skat ved beskatning af selskabet i udlandet, vil der kunne ske en eftergivelse af skatten på 56.000,00 kr. - 49.255,00 kr. = 6.745,00 kr. (ud over creditlempelsen på 4.000,00 kr.).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.