Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.22.6 Fradragsret for moms af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Indhold

Dette afsnit beskriver fradragsreglerne for moms i forbindelse med anskaffelse, drift og leje af vare- og lastmotorkøretøjer, der maksimalt vejer 3 tons. Se ML (momsloven) § 41.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Købsmoms
  • Betingelser for fradragsret
  • Driftsomkostninger
  • Salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons.

Se også

Se også afsnit D.A.11.6.3 Små vare-/lastbiler ML § 41 om fradragsreglerne for små vare-/lastbiler ML (momsloven) § 41.

Regel

ML (momsloven) § 41 indeholder særlige regler for opgørelsen af fradragsretten for moms i forbindelse med

  • anskaffelse
  • drift
  • leje

af vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3 tons.

Købsmoms

Reglerne i ML (momsloven) § 41, stk. 1 medfører, at der ved anskaffelsen af de omhandlede motorkøretøjer kun skal ske en vurdering af, om motorkøretøjet fuldt ud anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se afsnit D.A.11.6.3 Små vare-/lastbiler ML § 41 om små vare-/lastbiler ML (momsloven) § 41.

Der er kun fradragsret for moms af anskaffelsen, hvis køretøjet udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Betingelser for fradragsret

Det er en betingelse for anvendelse af ML (momsloven) § 41, stk. 2 og 3, om drift og leje, at virksomhedens leverancer af momspligtige varer og ydelser overstiger 50.000 kr. årligt. Se ML (momsloven) § 41, stk. 5, og afsnit D.A.11.6.3.3.4 Dagsbevis ML § 41, stk. 4 om omsætning på over 50.000 kr. ML (momsloven) § 41, stk. 5.

Driftsomkostninger

For at være berettiget til fuld fradragsret for moms af driften af vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3 tons er det tilstrækkeligt, at motorkøretøjet har været anvendt delvist til udøvelse af virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 2, og afsnit D.A.11.6.3.3.2 Drift af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 2 om drift af små vare-/lastbiler ML (momsloven) § 41, stk. 2.

Leje/leasing af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

For lejede vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons kan momsen vedrørende både lejen og driften fradrages fuldt ud, hvis det lejede motorkøretøj udelukkende anvendes til virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Moms af lejen kan dog kun fradrages med 1/3, hvis det lejede vare- og lastmotorkøretøj ikke udelukkende anvendes til virksomhedens fradragsberettigede levering af varer eller ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 3.

Salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Ved salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons skal virksomheden betale moms, når der har været fradragsret ved indkøbet. Se ML (momsloven) § 4, stk. 1, og afsnit D.A.4.1.2 Levering mod vederlag, samt D.A.5.23 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2 om salg af virksomhedens driftsmidler mv.

Der må dog ikke beregnes moms af salget, hvis motorkøretøjet sælges som led i en virksomhedsoverdragelse eller en del af denne, når den nye ejer driver momsregistreret virksomhed og har til hensigt at videreføre den købte virksomhed eller virksomhedsdel. Se ML (momsloven) § 4, stk. 5, sag C-497/01, Zita Modes Sàrl, præmis 44, samt afsnit D.A.4.1.8 Undtagelse fra momspligt - Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse om salg af aktiver som led i overdragelse af virksomhed.

Hvis motorkøretøjet er et investeringsgode, kan der blive tale om regulering af købsmomsen. Se ML (momsloven) §§ 43 og 44, momsbekendtgørelsens §§ 20, 21 og 83 samt afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44 om regulering af fradrag for investeringsgoder ML (momsloven) §§ 43 og 44.

Bemærk

For vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på over 3 tons gælder de almindelige fradragsregler for moms i ML (momsloven) §§ 37 og 38.

Andre motorkøretøjer (fx traktorer, knallerter mv.) er også omfattet af fradragsreglerne i ML (momsloven) §§ 37 og 38.

Se afsnit D.A.11.6 Fradrag for køretøjer ML §§ 37, 38, 41 og 42 om fradrag for køretøjer ML (momsloven) §§ 37-38 og 41-42.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.