Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.22.4.3 Særligt om bilforhandlere, biludlejere og køreskoler ML § 42, stk. 6

Indhold

Dette afsnit beskriver de momsmæssige særregler vedrørende personmotorkøretøjer, der er for bilforhandlere, biludlejere og køreskoler. Se ML (momsloven) § 42, stk. 6.

Afsnittet indeholder:

  • Købsmoms
  • Driftsomkostninger
  • Anskaffelsesomkostninger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Købsmoms

ML (momsloven) § 42, stk. 6, er en undtagelse til ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 6.

Ifølge ML (momsloven) § 42, stk. 6, har bilforhandlere, biludlejere samt køreskoler fradragsret for købsmomsen efter de almindelige regler i ML (momsloven) §§ 37 og 38 ved anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer. Det er en forudsætning, at de omhandlede motorkøretøjer er købt henholdsvis med henblik på videresalg, til brug for den momspligtige udlejning eller til brug for køreundervisning.

Driftsomkostninger

I vurderingen af fradragsretten for moms vedrørende driften af et personmotorkøretøj, der anvendes blandet erhvervsmæssigt og privat, hos en bilforhandler, biludlejer eller køreskole, kan den kørselsfordeling, som er godkendt i forbindelse med skatteansættelsen, lægges til grund, hvis der ikke er ført kørselsregnskab. Det samme gælder for virksomheder, der har flere motorkøretøjer.

Anskaffelsesomkostninger

Hvis der skal anerkendes fuld fradragsret for moms i forbindelse med en bilforhandler, biludlejer eller køreskoles anskaffelse af et personmotorkøretøj, er det afgørende, om personmotorkøretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13.

Hvis personmotorkøretøjet er anvendt til både fradragsberettigede formål efter ML (momsloven) § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af momsen, som forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 1.

Hvis personmotorkøretøjet er anvendt både til fradragsberettigede formål efter ML (momsloven) § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt svarer til det pågældende personmotorkøretøjs fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 2.

For en nærmere gennemgang af beregning af fradragsretten for moms henvises til afsnit D.A.11 Fradrag om fradrag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretsafgørelse

SKM2002.41.LSR

En bilimportør havde ikke fradragsret for moms for biler, der blev lejet hos et andet firma med henblik på at blive stillet vederlagsfrit til rådighed for importørens eller forhandlerens kunder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.