Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.11.6.3.3.2 Drift af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 2

Indhold

Moms ved drift af små vare- og lastmotorkøretøjer kan fradrages fuldt ud, selvom køretøjet ikke udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer. Se ML (momsloven) § 41, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer
  • Vedligeholdelse eller forbedring
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Regel

Moms, der vedrører drift af små vare- og lastvogne på højst 3 ton i totalvægt, kan fuldt ud fradrages. Dette gælder også selvom køretøjet kun anvendes delvist i den momsregistrerede virksomhed. Det er tilstrækkeligt, at køretøjet blot i et eller andet omfang bruges i virksomheden.

Baggrunden for ML (momsloven) § 41, stk. 2 er dels praktiske årsager, dels at give en kompensation for reglen i ML (momsloven) § 41, stk. 1. Der kan nemlig efter ML (momsloven) § 41, stk. 1 ikke gives fradrag for købsmomsen vedrørende anskaffelsen, hvis køretøjet bruges delvist til andre formål end den momsregistrerede virksomhed.

Til forskel for moms af anskaffelsen kan moms af driftsudgifter altså fradrages fuldt ud, selvom køretøjet også anvendes til anden brug. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Disse regler gælder også, hvis det er virksomhedsejerens ægtefælle, der ejer køretøjet. Det er i den henseende ikke ejerforholdet, men den faktiske brug i virksomheden, der er afgørende for fradragsretten. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomheden til dokumentation for købsmomsen kan fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer, der opfylder kravene i momsbekendtgørelsens kapitel 12, jf. momsbekendtgørelsens § 81.

Det er en betingelse for at kunne fradrage købsmomsen vedrørende drift af en varevogn, at den momsregistrerede virksomhed har en omsætning på mere end 50.000 kr. om året, jf. ML (momsloven) § 41, stk. 5. Se afsnit D.A.11.6.3.3.5 Omsætning på over 50.000 kr. ML § 41, stk. 5 om ML § 41, stk. 5.

Der er fuld momsfradragsret for udgifter til drift af køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, der bruges til blandet momspligtig og momsfrit formål (privat/erhverv). Dette gælder uanset den skattemæssige behandling af køretøjerne. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomheden til dokumentation for købsmomsen, kan fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer, der opfylder kravene i momsbekendtgørelsens kapitel 12, jf. momsbekendtgørelsens § 81 Se SKM2007.878.SKAT som tilbagekalder SKM2007.602.SKAT om biler placeret i og udenfor virksomhedsordningen.

Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer

Broafgifter fx den broafgift, som betales ved kørsel på Storebæltsbroen, er omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer i momslovens forstand. Det betyder, at moms af broafgift, som vedrører små vare- og lastvogne fuldt ud kan fradrages, selvom køretøjet kun delvist anvendes i den momsregistrerede virksomhed, jf. ML (momsloven) § 41, stk. 2. Se TfS1998, 605TSS.

Se afsnit D.A.11.6.1 Kort om fradrag for køretøjer om fradragsretten for moms af broafgift.

Se også afsnit D.A.11.6.1 Kort om fradrag for køretøjer om driftsomkostningsbegrebet.

Vedligeholdelse eller forbedring

Fradragsretten omfatter driftsudgifter. Herunder hører også reparations- og vedligeholdelsesudgifter, fx udskiftning af bilens motor.

Derimod kan udgifter til en hardtop og montering af udstyret på en varevogn, der både anvendes privat som erhvervsmæssigt, ikke anses for en driftsudgift, hvis moms er fradragsberettiget. Momsen af denne udgift behandles ligesom momsen af bilens anskaffelsespris, dvs. som en egentlig forbedring, jf. princippet i ML (momsloven) § 41, stk. 1. Se MNA1992, 1354.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

MNA1992, 1354

Momsnævnet traf afgørelse i en sag om fradragsret for udgifter til anskaffelse af en hardtop. Det blev oplyst, at hardtoppen blev monteret på en varevogn for at skåne de varer, der transporteredes, for fugt og lignende. Det fremgik af sagen, at varevognen blev anvendt i en landbrugsvirksomhed og privat.

Der har således ikke været fradragsret for anskaffelsen af varevognen, mens momsen af vognens drift kunne fradrages. Nævnet stadfæstede Told- og Skattestyrelsens afgørelse om, at hardtoppen ved afgørelse af spørgsmålet om fradragsret skulle behandles på samme måde som anskaffelse af varevognen.

Momsnævnsafgørelsen er gengivet i TfS1992, 482MNA

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.