Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.11.6.3.3.3 Leasing af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 3

Indhold

Dette afsnit beskriver fradragsreglerne for moms ved leje af små vare-/lastbiler. Ved leje af disse køretøjer kan momsen af lejen fradrages med en tredjedel og momsen af driftsomkostningerne fradrages fuldt ud, selvom den lille varebil ikke udelukkende anvendes til registreringspligtige formål.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer
  • Bevisbyrde
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser.

Se også

Regel

For lejede køretøjer, der ikke udelukkende anvendes til registreringspligtige formål, kan momsen af lejen fradrages med en tredjedel og momsen af driftsomkostningerne fradrages fuldt ud. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

ML (momsloven) § 41, stk. 3 vedrører vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, som er lejet af virksomheden.

Moms, der vedrører driften af den lejede vare- eller lastvogn, kan altså fuldt ud fradrages, selvom køretøjet kun anvendes delvist i den momsregistrerede virksomhed.

ML (momsloven) § 41, stk. 3 svarer til ML (momsloven) § 41, stk. 2, der drejer sig om køretøjer, som virksomheden ejer.

For så vidt angår moms af lejeudgiften kan denne trækkes fra med en tredjedel, uanset at det lejede køretøj kun anvendes delvist i den registrerede virksomhed. Hvis køretøjet anvendes fuldt ud i den momsregistrerede virksomhed, gælder de almindelige regler i ML (momsloven) § 37.

Er der for et vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, for hvilke der er taget fuldt fradrag for moms vedrørende anskaffelse eller leje, betalt dagsafgift for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål i henhold til ML (momsloven) § 29 a, anses køretøjet fortsat som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser. Se ML (momsloven) § 41, stk. 4.

Det er en betingelse for fradragsret for leje og driftsomkostninger ved lejede små vare- og lastvogne efter ML (momsloven) § 41, stk. 3, at virksomhedens leverancer af varer og ydelser overstiger registreringsgrænsen i ML (momsloven) § 48, stk. 1, 1. pkt., jf. ML (momsloven) § 41, stk. 5. Se afsnit D.A.11.6.3.3.5 Omsætning på over 50.000 kr. ML § 41, stk. 5 om ML (momsloven) § 41, stk. 5.

Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer

Broafgifter fx den broafgift, som betales ved kørsel på Storebæltsbroen, er omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer i momslovens forstand. Det betyder, at moms af broafgift, som vedrører små vare- og lastvogne fuldt ud kan fradrages, selvom køretøjet kun delvis anvendes i den momsregistrerede virksomhed, jf. ML (momsloven) § 41, stk. 3. Se TfS1998, 605TSS. Se afsnit D.A.11.6.1 Kort om fradrag for køretøjer om fradragsretten for moms af broafgift.

Bevisbyrde

Se om bevisbyrde afsnit D.A.11.6.3.3.1.1 Anskaffelse af ikke specialindrettede vare-/lastbiler ML § 41, stk. 1 om anskaffelse af ikke specialindrettede vare-/lastbiler ML (momsloven) § 41, stk. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2014.273.HR

A var eneanpartshaver og direktør i H1 ApS, som drev virksomhed med bl.a. salg af rådgivning og konsulenttjenester, brugte kedler og kedelanlæg, serviceydelser, komponenter og reservedele.

H1 ApS havde leaset en varevogn på gule plader, som A mod betaling til H1 ApS havde benyttet i den landbrugsvirksomhed, som han drev i personligt regi.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om bilen af selskabet dermed måtte anses for at hvae været stillet til A´s private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Højesteret lagde til grund, at H1 ApS, som ikke i øvfrigt beskæftigede sig med udlejning af biler, alene havde ladet A benytte bilen til brug for sin personligt drevne landbrugsvirksomhed på grund af hans stilling i selskabet. Flertallet fastslog herefter, at denne brug af bilen var anpartsselskabets virksomhed uvedkommende, og at bilen dermed af H1 ApS var stillet til rådighed for A´s private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt. Skattemyndighederne havde derfor været berettiget til bl.a. at forhøje A´s skattepligtige indkomst og til at forhøje anpartsselskabets momstilsvar, jf. ML (momsloven) § 41, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.