Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.6 Forskerskatteordningen

Indhold

Dette afsnit handler om den særlige skatteordning i KSL (kildeskatteloven) §§ 48 E - 48 F, der giver mulighed for bruttobeskatning med 27 pct. + arbejdsmarkedsbidrag af løn til godkendte forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet i en periode på op til i alt 7 år.

Afsnittet indeholder:

Se også

 • C.F.6.3.1 - Hvem kan godkendes som forsker?
 • C.F.6.1.4 - Krav om minimumsløn til personer, der ikke er godkendte forskere.

Covid-19

Ved Lov nr. 871 af 14/06/2020, § 2, nr. 4 og 5, er der vedtaget nogle midlertidige lempelser af reglerne om forskerskatteordningen som følge af covid-19. Reglerne er indsat i KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 7 og KSL (kildeskatteloven) § 48 F, stk. 2, 4. pkt.

Bestemmelsen i KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 7, omhandler følgende forhold vedrørende perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020, hvis ansættelsesforholdet, jf. § 48 E, stk. 1, er indgået senest den 8. marts 2020: 

 1. Der ses bort fra ophør af begrænset skattepligt efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1, i perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020 ved vurderingen af, om en person er skattepligtig til Danmark, jf. § 48 E, stk. 1.
  Efter gældende regler kan forskerskatteordningen ikke længere anvendes af en begrænset skattepligtig medarbejder, hvis skattepligten ophører. Se afsnit C.F.6.1.2 Medarbejderens skattepligt i forbindelse med påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen.
  Efter den midlertidige ordning kan ansættelsesforholdet opretholdes, selv om den begrænsede skattepligt ophører. Såfremt der ses bort fra skattepligtens ophør, finder forskerskatteordningen fortsat anvendelse, således at en periode, hvor der ses bort fra skattepligtens ophør, tæller med ved opgørelsen af maksimumperioden under ordningen.
 2. Der ses bort fra ophold uden for Danmark, der medfører, at beskatningsretten efter en DBO overgår til udlandet, Færøerne eller Grønland for mere end 30 arbejdsdage, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 2. Efter gældende regler kan forskerskatteordningen ikke anvendes, hvis beskatningsretten overgår til et andet land for mere en 30 dage inden for samme kalenderår. Det gælder fra det tidspunkt, hvor beskatningsretten er overgået til et andet land. Se afsnit C.F.6.1.7 Hvor skal arbejdet udføres?.
  Efter den midlertidige ordning ses der for perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020 bort fra ophold uden for Danmark, der medfører, at beskatningsretten overgår til udlandet, Færøerne eller Grønland for mere end 30 arbejdsdage.
 3. Der ses bort fra manglende opfyldelse af vederlagskravet, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 3, nr. 3.
  Efter gældende regler skal vederlagskravet (minimumslønnen) i henhold til ansættelseskontrakten udgøre mindst 68.100 kr. (2020) + bidrag til ATP som et gennemsnit inden for samme kalenderår. Der ses dog bort fra perioder med barselsorlov. Se afsnit C.F.6.1.4 Krav om minimumsløn.         
  Efter den midlertidige ordning ses der for perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020 bort fra manglende opfyldelse af vederlagskravet, forudsat at det er opfyldt i kalenderårets øvrige måneder. En periode, hvor der ses bort fra vederlagskravet tæller med ved opgørelsen af maksimumperioden under ordningen.

KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 7, har virkning for personer, der var omfattet af forskerskatteordningen den 9. marts 2020, jf. § 6, stk. 3, i lov nr. 871 af 14/06/2020.

Efter bestemmelsen i KSL (kildeskatteloven) § 48 F, stk. 2, 4. pkt., vil det være muligt at tiltræde et nyt ansættelsesforhold under forskerskatteordningen, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48 F, stk. 2, 2. pkt., såfremt ansættelsesforholdet tiltrædes senest den 1. august 2020.
Efter gældende regler kan et nyt ansættelsesforhold omfattes af forskerskatteordningen, hvis ansættelsesforholdet tiltrædes senest 1 måned efter ophør af en tidligere ansættelse under ordningen. Se afsnit C.F.6.1.2 Medarbejderens skattepligt i forbindelse med påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen.
Efter den midlertidige ordning vil det være muligt at anvende forskerskatteordningen på et nyt ansættelsesforhold, der i henhold til KSL (kildeskatteloven) § 48 F, stk. 2, 2. pkt. skulle være tiltrådt i perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020, såfremt ansættelsesforholdet tiltrædes senest den 1. august 2020. Se § 6, stk. 4 i lov nr. 871 af 14/06/2020.

Se også 

Bemærkninger til lovforslaget (L 199/2019 af 2. juni 2020).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.