Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.5.6 Forskudsregistrering, slutligning, forskudsskat og valg af ordning

Indhold

Dette afsnit handler om forskudsregistrering, slutligning og forskudsskatter for grænsegængere.

Afsnittet indeholder:

  • Forskudsregistrering
  • Slutligning
  • Bruttoskatter og kildeskatter
  • Frist for valg af grænsegængerbeskatning.

Forskudsregistrering

Ved forskudsregistreringen kan grænsegængeren få taget hensyn til fradrag for personlige og familiemæssige forhold m.m.

Dette gælder dog ikke for lønmodtagere, der er bruttobeskattede, fordi de ikke forskudsregistreres.

Slutligning

For grænsegængere gælder de almindelige regler om slutligning for lønmodtagere, selvstændige m.m.

Bruttoskatter og kildeskatter

Indeholdte bruttoskatter med 30 pct. for visse begrænset skattepligtige lønmodtagere anses som forskudsskatter og fragår derfor i den endeligt beregnede skat. Tilsvarende gælder kildeskatter på udbytter og royalties.

Frist for valg af grænsegængerbeskatning

Hvis 75 pct.s betingelsen er opfyldt, kan skatteyderen vælge om der skal ske beskatning efter kildeskattelovens afsnit I A som grænsegænger eller ej.

Valget træffes ved indgivelse af oplysningsskema. Se KSL (kildeskatteloven) § 5 D, stk. 1, 1. pkt.

Den skattepligtige kan omgøre sit valg ved henvendelse til Skattestyrelsen. Det skal ske senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Se KSL (kildeskatteloven) § 5 D, stk. 2.

De frister for valg og omvalg, som udløb i 2021 var ekstraordinært udsat til henholdsvis 1. september 2021 (valg vedr. indkomståret 2020) og 31. august 2021 (omvalg vedr. indkomståret 2019).

Bemærk

Reglerne om beskatning efter kildeskattelovens afsnit 1 A kræver et aktivt tilvalg fra skatteyderens side. Se SKM2017.249.BR der angik en skatteyder, der havde anmodet om genoptagelse med det formål at opnå beskatning efter grænsegængerreglerne. Retten bemærkede, at reglerne om beskatning som grænsegænger kræver et aktivt tilvalg fra skatteyderens side, og at vejledning om tilvalg af beskatning som grænsegænger var fortrykt på forsiden af de selvangivelsesblanketter, som skatteyderen havde modtaget. Retten lagde til grund, at skatteyderen senest primo marts 2007 havde modtaget vejledning om beskatning som grænsegænger, idet skatteyderen underskrev blanketterne og fremsendte dem til SKAT. Retten fandt, at skatteyderen ikke inden for de frister, der var nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 5 D, stk. 1, havde tilkendegivet, at han ønskede beskatning som grænsegænger, hvorfor han var afskåret fra at blive beskattet efter disse bestemmelser.

Dommen er indbragt for Vestre Landsret.

Bemærk

Efter udløbet af denne frist kan en ændring af valget alene ske efter reglerne om ændring af et valg i oplysningsskemaet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 30.

Efter denne bestemmelse kan Skattestyrelsen tillade, at skatteyderen ændrer sit valg, hvis Skattestyrelsen har foretaget en ændring af en ansættelse af indkomstskat, som har betydning for valget. Det er en betingelse, at valget i oplysningsskemaet har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser som følge af Skattestyrelsens ændring af ansættelsen.

Se også

  • A.A.7.4.1 om vejledningspligt om mulighed for omvalg og 
  • A.A.14.2 om omvalg efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 30.

►Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.◄

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

►SKM2017.249.BR◄

►Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, subsidiært ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, af sine skatteansættelser for indkomstårene 2005 og 2006.

Sagsøgeren havde anmodet om genoptagelse med det formål at opnå beskatning efter kildeskattelovens afsnit 1 A om grænsegængere.

Retten bemærkede indledningsvis, at reglerne om beskatning som grænsegænger kræver et aktivt tilvalg fra skatteyderens side, og at vejledningen om tilvalg af beskatning som grænsegænger var fortrykt på forsiden af de selvangivelsesblanketter, som sagsøgeren havde modtaget.

Retten lagde herefter til grund, at sagsøger senest primo marts 2007 modtog vejledning om beskatning som grænsegænger, idet sagsøgeren underskrev blanketterne og fremsendte dem til SKAT.

Retten lagde yderligere til grund, at sagsøgeren først ved brev af 28. november 2010 fra hans advokat tilkendegav ønsket om beskatning efter grænsegængerreglerne.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke inden for de frister, der er nævnt i kildeskattelovens § 5 D, stk. 1, havde tilkendegivet, at han ønskede beskatning som grænsegænger, hvorfor han var afskåret fra at blive beskattet efter disse bestemmelser.

Allerede derfor var der ikke grundlag for at imødekomme sagsøgerens påstande om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2005 og 2006, og Skatteministeriet blev frifundet.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.