Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvordan kan man klage over sin forskudsregistrering?

F.2.2.1 Forskudsregistrering

For at opkræve foreløbig skat i løbet af året, der så vidt muligt svarer til årets slutskat, skal der ske en forskudsregistrering af den skattepligtiges forventede indkomstforhold, jf. KSL (kildeskatteloven) §§ 52 og 53. Som udgangspunkt foretages forskudsregistreringen automatisk, idet de forventede indkomstforhold ansættes i overensstemmelse med de oplysninger om den skattepligtiges indkomstforhold, som senest er lagt til grund ved skatteligningen. Hvis den skattepligtige har ændret sin forskudsregistrering for året før indkomståret, er det i stedet denne, der anvendes som grundlag for forskudsregistreringen. Indkomstbeløb (men ikke fradragsbeløb) forhøjes med en procentsats., jf. KSL (kildeskatteloven) § 54 i kildeskattebekendtgørelsen. Størrelsen af forhøjelsen fastsættes i en årlig bekendtgørelse (forskudsbekendtgørelsen). 

Begrænset skattepligtige personer, hvis indtægter er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 3) (arbejdsudleje), 6) (udbytter), og 8) (royalty), og hvis indkomstskattepligt er endeligt opfyldt ved den indeholdte skat, forskudsregistreres ikke af disse indtægter. Begrænset skattepligtige, der skal betale endelig skat af udbytter mv. efter KSL (kildeskatteloven) § 65 A, (dvs. udbytte efter LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 1, hvori der ikke indeholdes udbytteskat og afståelsessummer efter LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1) , skal ikke forskudsregistreres af disse indtægter, jf. § 4 i kildeskattebekendtgørelsen.

Klage over afgørelse
Klage over en afgørelse, der er truffet af SKAT vedrørende grundlaget for den foreløbige skat, jf. KSL (kildeskatteloven) § 55 B, stk. 1, skal indgives til skatteankenævnet efter reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven).

Hjemstedskommune
Reglerne om, hvilken kommune den skattepligtige er hjemmehørende i, fremgår af §§ 6-7 i kildeskattebekendtgørelsen. For skattepligtige, der er optaget i CSR (Det centrale Skatteyderregister) ved den registrering, der foreligger pr. 5. september i året før indkomståret, anses for hjemmehørende i en af de kommuner, der er anført nedenfor, i denne rækkefølge:

  • Den skattepligtiges bopælskommune pr. 5. september i året før indkomståret
  • Den skattepligtiges bopælskommune på forskudsregistreringstidspunktet
  • Den kommune, den skattepligtige ved den seneste forskudsregistrering er anset som hjemmehørende i

Børn, der den 1. januar i indkomståret ikke er fyldt 15 år, forskudsregistreres kun, hvis de forventes at få skattepligtig indkomst i indkomståret.

Hvis den skattepligtige ikke er optaget i CSR ved den registrering, der foreligger pr. 5. september i året før indkomståret, anses den skattepligtige for hjemmehørende i de nedenfor angivne kommuner:

  • Personer, der i forbindelse med tilflytning her til landet er tilmeldt Folkeregistret, anses for hjemmehørende i tilflytningskommunen
  • Personer, der opholder sig i udlandet, og som er skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, anses for hjemmehørende i den seneste bopælskommune
  • Personer, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, anses for hjemmehørende i den kommune, hvori skibet har hjemsted
  • Personer, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 9-29, forskudsregistreres i den kommune, hvor den indeholdelsespligtiges virksomhed er beliggende
  • Personer, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, anses for hjemmehørende i den kommune, hvori det faste driftssted eller den faste ejendom er beliggende, eller hvori fideikommiset har sit hjemsted
  • Personer, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 2, anses for hjemmehørende i den kommune, hvor skibet har hjemsted. Hvis skibet ikke har hjemsted her i landet, men uden besætning overtages til befragtning af dansk rederi, anses den skattepligtige for hjemmehørende i den kommune, hvor befragtningsvirksomheden har hjemsted. Der foretages dog ikke forskudsregistrering efter 1. og 2. pkt., hvis reglerne i § 5, stk. 2, og § 9, stk. 1, i sømandsbeskatningsloven finder anvendelse.

Forskudt regnskabsår
Hvis den skattepligtige anvender en fra kalenderåret afvigende regnskabsperiode, træder det til indkomståret svarende kalenderår i stedet for indkomståret ved anvendelsen af reglerne om tidspunkterne for forskudsregistrering og slutligning, jf. § 42 i kildeskattebekendtgørelsen. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.