Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

F.2.2 Skattekort m.v.

Til brug ved indeholdelse af foreløbig skat i A-indkomst udstedes et skattekort bestående af et hovedkort og bikort til den skattepligtige, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48, stk. 1. På hovedkortet er der anført, hvilket beløb der skal fradrages i A-indkomst for henholdsvis en måned, 14 dage, en uge og en dag, forinden indeholdelse foretages, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48, stk. 2. Fradragsbeløbene udgør forholdsmæssige andele af summen af de fradrag, der må forventes at ville tilkomme den skattepligtige ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende år. På bikort anføres intet fradragsbeløb.

Skattekortet (inkl. frikort, jf. nedenfor) er digitalt, og arbejdsgiveren, pensionsudbetaleren mv. skal derfor selv sørge for at få oplysningerne fra skattekortet digitalt. A-indkomstmodtageren skal dog gøre arbejdsgiveren opmærksom på forholdet, hvis arbejdsgiveren skal bruge bikort eller frikort.

Hovedkort og bikort indeholder oplysninger om, med hvilken procent indeholdelse skal foretages. Indeholdelsesprocenten fastsættes under hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold.

Der kan udfærdiges skattekort uden anførelse af fradragsbeløb (bruttotrækkort) i tilfælde, hvor den skattepligtige ikke fuldt ud ville kunne udnytte et fradrag. Den indeholdelsespligtige skal i så fald anvende den på skattekortet påtrykte trækprocent uden fradrag.

I henhold til KSL (kildeskatteloven) 48, stk. 4-5, kan skatteministeren fastsætte regler om afrunding af de beregnede indeholdelsesprocenter.

Efter KSL (kildeskatteloven) § 48, stk. 6, kan der endvidere udstedes et frikort i stedet for hovedkort og bikort, når omstændighederne taler derfor, således når det er åbenbart, at indkomstmodtagerens skattepligtige indkomst ikke vil blive så stor, at der skal svares skat. Frikortet indeholder oplysninger om det maksimale indkomstbeløb, som kan modtages uden skattetræk. Når der udbetales A-indkomst ud over det skattefri maksimumbeløb, skal arbejdsgiveren foretage indeholdelse af A-skat med den trækprocent, der er angivet på frikortet.

Ved særlige forhold kan skatteministeren bestemme, at indeholdelse af skat i en vis art af A-indkomst skal ske uden anvendelse af skattekort eller bikort, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48 A.

Har den indeholdelsespligtige hverken modtaget oplysninger om skattekort, bikort eller frikort, skal der indeholdes 55 pct. af den udbetalte eller godskrevne A-indkomst uden fradrag efter KSL (kildeskatteloven) § 48, stk. 1-3, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48, stk. 7. Den skattepligtige kan over for den indeholdelsespligtige begære, at denne indeholder A-skatten med en højere procent end angivet på skattekortet eller bikortet, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48, stk. 8. Dette kan kun ske én gang i kalenderåret, jf. § 25, stk. 1, i >kildeskattebekendtgørelsen<

I visse tilfælde kan der ske fritagelse for indeholdelse af A-skat. Det er tilfældet i de situationer, hvor nedslagsreglen i LL (ligningsloven) § 33 A, stk. 1 eller 3, finder anvendelse. Fritagelsen finder sted ved, at skattemyndighederne mod behørig dokumentation udsteder en fritagelseserklæring, hvorefter arbejdsgiveren kan undlade at indeholde A-skat i løn, der er omfattet af fritagelsen i LL (ligningsloven) § 33 A, jf. cirk. nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 5.2.11 (ligningsloven). 

Ifølge § 7 i lov om AM-bidrag finder bestemmelserne i kildeskatteloven og opkrævningsloven om indeholdelse, opkrævning, hæftelse m.v. også anvendelse ved indeholdelse og opkrævning af AM-bidrag. 

Begrænset skattepligtige
For personer, der efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 3, er skattepligtige af vederlag som nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 2, litra h, beregnes A-skatten som 30 pct. af bruttoindtægten, herunder eventuel godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold mv. (arbejdsudleje), jf. KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 4 og § 48 B.

Personer, der efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 2, er skattepligtige af vederlag som nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 1, for arbejde udført om bord på et dansk skib, beregnes A-skatten som 30 pct. af bruttoindtægten, jf. § 9 i sømandsbeskatningsloven.

B-indkomst
I det tilfælde, hvor den skattepligtige skal betale foreløbig skat af B-indkomst, men ikke af A-indkomst, opkræves den foreløbige skat som B-skat, der forfalder til betaling i 10 rater den 1. i hver af månederne januar til og med november, bortset fra juni, med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden, jf. KSL (kildeskatteloven) § 50, stk. 1 ('skattebillet') og KSL (kildeskatteloven) § 58. B-skatten skal indbetales på disse tidspunkter, uanset hvornår B-indkomsten erhverves i løbet af året. Den foreløbige skat af B-indkomst beregnes af den forventede B-indkomst nedsat med de fradrag, der må forventes at ville tilkomme den skattepligtige ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende indkomstår.

Skal den skattepligtige betale foreløbig skat såvel af A-indkomst som af B-indkomst, opkræves den del af den foreløbige skat, der ikke kan indeholdes i A-indkomsten, som B-skat, jf. KSL (kildeskatteloven) § 51 og § 9, stk. 1, i kildeskattebekendtgørelsen. Ifølge samme bekendtgørelses § 13 opkræves B-skat dog under visse omstændigheder ved indeholdelse i A-indkomsten, idet trækprocenten forhøjes, men skatteyderne kan bede om undtagelse fra reglen.

Indeholdelse af udbytteskat mv.
Forventes det, at den skattepligtige vil erhverve aktieudbytte mv., hvori der indeholdes udbytteskat efter afsnit VI i KSL (kildeskatteloven), tages der ved fastsættelsen af grundlaget for opkrævning af A-skat eller B-skat hensyn hertil, således at den samlede foreløbige skat så vidt muligt kommer til at svare til den forventede slutskat. Selv om den skattepligtige ikke i øvrigt skal svare B-skat, kan et eventuelt yderligere beløb af foreløbig skat opkræves ved 'skattebillet', jf. KSL (kildeskatteloven) § 51 A, stk. 1.

Det gælder tilsvarende, når det må forventes, at den skattepligtige vil foretage indskud eller hæve på en virksomheds konto for opsparet overskud, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 10, stk. 2-3, og § 13, stk. 1. Det samme gælder, når det må forventes, at den skattepligtige vil foretage indskud eller hæve på konjunkturudligningskonto eller indkomstudligningskonto, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 b, stk. 4 eller 8, og § 22 d, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.