Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.6.1.7 Hvor skal arbejdet udføres?

Indhold

Dette afsnit handler om, hvor medarbejderen skal udføre arbejdet.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse - beskatningsretten til lønnen tilkommer et andet land
  • 30-dages regel
  • Særregel for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
  • Løn omfattet af LL (ligningsloven) § 33 A
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Hovedregel

Der er som udgangspunkt ikke noget krav om, at medarbejderen skal udføre arbejdet i Danmark. Det gælder uden undtagelse medarbejdere, der er

  • fuldt skattepligtige personer, der er hjemmehørende i et andet land, Færøerne eller Grønland, ifølge en DBO
  • begrænset skattepligtige personer.

Undtagelse - beskatningsretten til lønnen tilkommer et andet land

Hvis medarbejderen er fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark ifølge en DBO med et andet land, Færøerne eller Grønland, vil medarbejderen ikke kunne anvende ordningen, hvis beskatningsretten til lønnen overgår til et andet land,

  • fordi medarbejderen opholder sig i det andet land i en længere periode, som i de fleste DBO'er udgør mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode, eller
  • fordi lønomkostningen afholdes af en udenlandsk arbejdsgiver eller den danske arbejdsgivers faste driftssted i udlandet.

Se KSL § 48 E, stk. 2.

30-dages regel

Med virkning fra 1. januar 2017 er reglen i KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 2, ændret således, at det i visse situationer ikke er til hinder for anvendelse af forskerskatteordningen, at beskatningsretten til en del af lønnen overgår til et andet land. Det gælder dog kun, hvis beskatningsretten ikke overgår til udlandet mere end 30 arbejdsdage inden for samme kalenderår.

Bestemmelsen er især møntet på den situation, at en medarbejder er ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver til at udføre arbejde i arbejdsgiverens faste driftssted i Danmark. Når medarbejderen udfører arbejde i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende, vil beskatningsretten overgå til det andet land fra første arbejdsdag, hvis Danmark har en DBO med det pågældende land.

Tilsvarende gælder, hvis en medarbejder i et dansk selskab udfører arbejde i selskabets faste driftssted i et andet land, og beskatningsretten til lønnen tilkommer det andet land.

I opgørelsen af de 30 dage medregnes samtlige arbejdsdage. Deltages eksempelvis i et møde af blot et par timers varighed, tæller det som en hel arbejdsdag.

Hvis beskatningsretten til lønnen overgår til et andet land ifølge en DBO mellem Danmark og dette land i en periode på mere end 30 dage inden for samme kalenderår, vil forskerskatteordningen med virkning fra begyndelsen af det tidsrum, hvor beskatningsretten er overgået til det andet land, ikke længere kunne anvendes. Se SKM2019.193.SR.

Den danske forskerskat kan nedsættes med betalt udenlandsk skat af det udførte arbejde.

Se § 2 i lov nr. 1745 af 27/12/2016 og betænkning til L 82/2016.

Covid-19

Se indledningen til afsnit C.F.6 Forskerskatteordningen vedrørende midlertidige lempelser af reglerne om forskerskatteordningen som følge af Covid-19.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold om artikel 15 i OECD's modeloverenskomst (Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold) 

Særregel for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Med virkning fra 1. januar 2017 er reglen i KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 2, ændret således, at den ikke gælder for indkomst fra et europæisk forskningsinfrastrukturkonsortuim (ERIC), som er oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC).

Ændringen har betydning for medarbejderne ved ESS (European Spallation Source), som er en neutronspredningsfacilitet, der forventes at stå færdigt i Lund, Sverige, i 2025. ESS har etableret et Data Management and Software Centre i København (DMSC). Ændringen af KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 2, giver medarbejderne ved datacentret mulighed for at anvende forskerskatteordningen, selv om arbejdet delvis udføres i Sverige, og beskatningsretten for dette arbejde tilkommer Sverige.

Det er fortsat en betingelse, at medarbejderen skal være knyttet til det faste driftssted (DMSC), og at lønnen udgør en driftsudgift for det faste driftssted. Se § 2 i lov nr. 1745 af 27/12/2016 og L 82/2016.

Løn omfattet af LL (ligningsloven) § 33 A

LL (ligningsloven) § 33 A kan ikke anvendes på indkomst, der beskattes under forskerskatteordningen. Se KSL (kildeskatteloven) § 48 F, stk. 7.

Skatterådet fandt, at bestemmelsen i KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 2, ikke finder anvendelse, hvis Danmark ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med arbejdslandet. Der kunne gives lempelse efter LL § 33 for fransk skat af lønindkomsten. Se SKM2012.753.SR.

Hvis skattepligten ophører, kan forskerskatteordningen ikke længere anvendes. Se SKM2012.753.SR. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.454.SR

Spørgeren er hollandsk statsborger og har tiltrådt en stilling i Danmark i begyndelsen af 2019. Spørgeren har lejet en lejlighed i Danmark i den forbindelse. Spørgerens ægtefælle og børn bor indtil videre fortsat i Holland. Spørgeren forventes at arbejde både i Danmark, Holland og tredjelande. I Danmark ønsker spørgeren at anvende forskerskatteordningen. Skatterådet bekræfter, at spørgeren bliver fuldt skattepligtig i Danmark. Skatterådet bekræfter også, at spørgeren er skattemæssigt hjemmehørende i Holland. Dertil kommer at Skatterådet bekræfter, at spørgeren opfylder betingelserne for at anvende forskerskatteordningen, uanset om spørgeren har mere end 30 arbejdsdage i Holland indenfor samme kalenderår. 

SKM2019.193.SR

Skatterådet besvarer spørgsmål om ophør af muligheden for at anvende forskerskatteordningen på grund af arbejde i udlandet på en måde, hvor beskatningsretten ifølge en DBO overgår til udlandet for mere end 30 dage inden for et kalenderår. Skatterådet svarer, at dette sker fra begyndelsen af det ophold, der begrunder udlandets beskatningsret. 

SKM2012.753.SR

Skatterådet fandt, at en medarbejder under og efter en udstationeringsperiode til Frankrig kunne være omfattet af forskerskatteordningen, hvis medarbejderen var fuldt skattepligtig til Danmark. KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 2, fandt ikke anvendelse, da Danmark ikke har nogen DBO med Frankrig. Der kunne gives lempelse efter LL (ligningsloven) § 33 for fransk skat af lønindkomsten. Hvis medarbejderen hverken var fuldt eller begrænset skattepligtig af lønindkomsten under udstationeringen, kunne forskerskatteordningen ikke anvendes. Hvis medarbejderen efter ophør af fuld dansk skattepligt arbejdede mindst 1-2 dage hver måned, ville medarbejderen være begrænset skattepligtig af en tilsvarende del af lønindkomsten, som ville kunne beskattes under forskerskatteordningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.