Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Kan forskerskatteordningen anvendes, hvis medarbejderen er medejer af virksomheden?

C.F.6.1.6 Medarbejderens direkte eller indirekte indflydelse på den virksomhed, der ansætter medarbejderen

Indhold

Dette afsnit handler om, at medarbejderen ikke må have direkte eller indirekte indflydelse på den virksomhed, der ansætter medarbejderen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Arbejdsgiveren er et selskab
  • Arbejdsgiveren er en personligt ejet virksomhed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Medarbejderen må ikke have direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, som ansætter medarbejderen. Dette gælder for de seneste 5 år forud for ansættelsen og under hele den ansættelsesperiode, hvor forskerskatteordningen anvendes. Se KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 3, nr. 2.

Arbejdsgiveren er et selskab

Når arbejdsgiveren er et selskab, kan ordningen ikke anvendes, hvis medarbejderen

  • ejer - eller inden for de seneste 5 år har ejet - 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller
  • råder - eller inden for de seneste 5 år har rådet - over mere end 50 pct. af stemmeværdien i det selskab, hvor medarbejderen ansættes.

Hvilke aktier medregnes?

Det er ikke kun medarbejderens egne aktier, der skal medregnes. Også aktier, der samtidig tilhører eller har tilhørt medarbejderens nærmeste familie, indgår i vurderingen. Har medarbejderens nærmeste familie bestemmende indflydelse over selskaber, der ejer aktier i arbejdsgiverselskabet, medregnes disse aktier også. Reglen svarer til den regel, der gælder for hovedaktionærer i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4, stk. 2. Afgrænsningen af den nærmeste familie fremgår også af bestemmelsen. 

Skatterådet kunne bekræfte, at A ikke i forbindelse med anvendelse af forskerskatteordningen ville blive anset for at have eller inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen at have haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlige indflydelse på den virksomhed, han blev ansat i, selv om han blev registreret som administrerende direktør i Erhvervsstyrelsen. Det blev lagt til grund, at A ikke ville blive anset for hovedaktionær i den periode, hvor forskerskatteordningen fandt anvendelse, heri medregnet eventuelle medarbejderaktier. Se SKM2018.499.SR.

Se også

Se også afsnit C.B.2.1.3.2.4 Hovedaktionærer om hovedaktionærbegrebet.

Bemærk

En medarbejder, der ikke overskrider begrænsningen for medejerskab, kan anvende ordningen, uanset om medarbejderen er fx direktør eller bestyrelsesmedlem. Se TfS 1994, 715 TSS og SKM2018.499.SR.

Arbejdsgiveren er en personligt ejet virksomhed

Hvis en medarbejder ansættes i en virksomhed, der er personligt ejet, kan forskerskatteordningen ikke anvendes, hvis medarbejderen

  • ejer - eller inden for de seneste 5 år har ejet - 25 pct. eller mere af egenkapitalen, eller
  • har - eller inden for de seneste 5 år har haft - afgørende indflydelse i virksomheden.

De kriterier, der gælder for aktionærer, finder anvendelse på samme måde. Se afsnittet ovenfor "Arbejdsgiveren er et selskab".

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2018.499.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at A ikke i forbindelse med anvendelse af forskerskatteordningen ville blive anset for at have eller inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen at have haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlige indflydelse på den virksomhed, han blev ansat i, selv om han blev registreret som administrerende direktør i Erhvervsstyrelsen. Det blev lagt til grund, at A ikke ville blive anset for hovedaktionær i den periode, hvor forskerskatteordningen fandt anvendelse, heri medregnet eventuelle medarbejderaktier.

  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.