Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.6.1.2 Medarbejderens skattepligt i forbindelse med påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen

Indhold

Dette afsnit handler om sammenhængen mellem skattepligtens indtræden og anvendelse af forskerskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Ophold i Danmark forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen
 • Ophold i udlandet forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen
 • Ny arbejdsgiver og fortsat anvendelse af forskerskatteordningen
 • Hvis skattepligten ophører
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Regel

Der skal indtræde fuld skattepligt efter KSL (kildeskatteloven) § 1 eller begrænset skattepligt af lønindkomst efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med, at medarbejderen begynder at arbejde under anvendelse af forskerskatteordningen. Se KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 1.

Se også

Se også afsnit

 • C.F.1.2.2 om indtræden af fuld skattepligt
 • C.F.3.1.2 om begrænset skattepligt af lønindtægt.

Ophold i Danmark forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen

Det accepteres i praksis, at medarbejderen opholder sig i Danmark i en kortere periode før påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen med henblik på flytning og indretning af bolig, selv om der indtræder fuld skattepligt allerede ved opholdets start. Det er en forudsætning, at arbejdet påbegyndes i tilstrækkelig tidsmæssig sammenhæng med skattepligtens indtræden.

Efter gældende praksis accepteres ophold af en varighed på indtil en måned forud for ansættelsesforholdets påbegyndelse. Se bemærkningerne til § 1, nr. 3, i lovforslag nr. 162/2007.

Hvis påbegyndelse af arbejdet under forskerskatteordningen udsættes på grund af udefra kommende begivenheder, kan en længere periode efter omstændighederne accepteres.

Bemærk

Medarbejderen må ikke i denne periode have indkomst fra Danmark af den slags, som er nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-27, eller stk. 2, om begrænset skattepligt af bl.a.

 • lønindkomst
 • indkomst fra erhverv med fast driftssted her i landet
 • pensioner
 • sociale ydelser mv.

Ophold i udlandet forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen

Det er muligt at anvende forskerskatteordningen, selv om der allerede består et ansættelsesforhold med arbejdsgiveren, inden medarbejderen begynder at arbejde under ordningen. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der skal ske indtræden af fuld eller begrænset skattepligt i forbindelse med påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen. Dette skal ses i sammenhæng med betingelsen om, at medarbejderen ikke må have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år forud for anvendelse af forskerskatteordningen.

Se også

Se også afsnit C.F.6.1.3 Medarbejderens skattepligt forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen om medarbejderens skattepligt forud for påbegyndelse af arbejde under forskerskatteordningen.

Ny arbejdsgiver og fortsat anvendelse af forskerskatteordningen

Hvis medarbejderen er omfattet af forskerskatteordningen, er det muligt at skifte arbejde og fastholde anvendelse af ordningen, hvis medarbejderen tiltræder det nye arbejde senest en måned efter ophør af den tidligere stilling. Se KSL (kildeskatteloven) § 48 F, stk. 2, 2. pkt.

Bemærk

De øvrige betingelser for at anvende ordningen skal være opfyldt, men medarbejderen behøver ikke at fraflytte Danmark i den mellemliggende periode på højst en måned.

Covid-19

Se indledningen til afsnit C.F.6 Forskerskatteordningen vedrørende midlertidige lempelser af reglerne om forskerskatteordningen som følge af Covid-19.

Hvis skattepligten ophører

Hvis medarbejderens skattepligt ophører, kan forskerskatteordningen ikke længere anvendes. Hvis medarbejderen ønsker at anvende en resterende periode under ordningen på et senere tidspunkt, skal samtlige betingelser være opfyldt.

Skattestyrelsen skal informeres om skattepligtsophør på 48E-postkasse@sktst.dk. Alle perioder på forskerskatteordningen skal registreres særskilt. 

Skatterådet fandt, at medarbejdere i et dansk selskab, som i en periode blev udstationeret til Frankrig, ikke kunne forblive under forskerskatteordningen, hvis de hverken var fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark under udstationeringen. Se SKM2012.753.SR.

Covid-19

Se indledningen til afsnit C.F.6 Forskerskatteordningen vedrørende midlertidige lempelser af reglerne om forskerskatteordningen som følge af Covid-19.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2018.64.LSR

Landsskatteretten fandt, at betingelserne i KSL (kildeskatteloven) §§ 48 E-F ikke var opfyldt for klageren, idet han allerede var i et ansættelsesforhold hos den udenlandske arbejdsgiver ved udstationeringen til arbejdsgiverens danske filial.  Se lov nr. 1432 af 05/12/2018, som ændrer reglerne for så vidt angår arbejde for en udenlandsk virksomheds filial i Danmark.

Skatterådet

SKM2020.58.SR

Spørgerne ønskede at foretage en omstrukturering, således at opgaver hos det danske selskab, herunder ansættelsesforholdet med medarbejderen flyttedes til det svenske moderselskab. Spørgerne ønskede samtidig, at medarbejderen kunne fortsætte med at være omfattet af forskerskatteordningen. Skatterådet bekræftede, at omstruktureringen ville kunne gennemføres, samtidig med at medarbejderen fortsat kunne være omfattet af forskerskatteordningen.

SKM2012.753.SR

Skatterådet fandt, at en medarbejder under og efter en udstationeringsperiode til Frankrig kunne være omfattet af forskerskatteordningen, hvis medarbejderen var fuldt skattepligtig til Danmark. KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 2, fandt ikke anvendelse, da Danmark ikke har nogen DBO med Frankrig. Der kunne gives lempelse efter LL (ligningsloven) § 33 for fransk skat af lønindkomsten. Hvis medarbejderen hverken var fuldt eller begrænset skattepligtig af lønindkomsten under udstationeringen, kunne forskerskatteordningen ikke anvendes. Hvis medarbejderen efter ophør af fuld dansk skattepligt arbejdede mindst 1-2 dage hver måned, ville medarbejderen være begrænset skattepligtig af en tilsvarende del af lønindkomsten, som ville kunne beskattes under forskerskatteordningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.