Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan behandles personfradraget ved fraflytning? Hvilket personfradrag er man berettiget til ved tilflytning?

C.F.1.6.5 Skatteberegningen - personfradrag

Indhold

Dette afsnit beskriver behandlingen af personfradrag, hvor skattepligten ophører eller indtræder i et indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Fuldt skattepligtige en del af året
  • Ægtefæller
  • Aktieindkomst
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.F.1.6.2.1 Fuldt skattepligtige en del af året om fuldt skattepligtige en del af året.

Fuldt skattepligtige en del af året

Personer, der er fuldt skattepligtige en del af året, kan nedsætte deres skattepligtige indkomst, personlige indkomst og kapitalindkomst med skatteværdien af personfradraget. Se PSL (personskatteloven) § 9.

Det er uden betydning om personen vælger at omregne indkomsten til helårsindtægt efter PSL (personskatteloven) § 14, stk. 1, eller om personen vælger, at det er den faktiske indkomst, der skal beskattes efter PSL (personskatteloven) § 14, stk. 2. Se afsnit C.F.1.6.2.1 Fuldt skattepligtige en del af året om fuldt skattepligtige en del af året.

Ægtefæller

Ægtefæller kan overføre uudnyttede personfradrag til hinanden. Det er en betingelse for overførsel af uudnyttet skatteværdi af personfradrag mellem ægtefæller, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Det gælder dog ikke for personer der har valgt at anvende reglerne om forskerordningen efter KSL (kildeskatteloven) § 48 E-F. Se PSL (personskatteloven) § 10, stk. 3 og 4, afsnit C.A.8.1 overordnet om ægtefællebeskatning og afsnit C.A.8.2 Ægtefællers skatteberegning om ægtefællernes skatteberegning,

Fraflytning

Ægtefæller der er sambeskattede ved fraflytningen til udlandet, kan overføre uudnyttede personfradrag til hinanden. Hvis ægtefællernes skattepligt ophører på forskellige tidspunkter i indkomståret, kan der ske overførsel af uudnyttede personfradrag mellem ægtefællerne. Se skd.1976.35.11.

Tilflytning

Ved den ene ægtefælles tilflytning kan det uudnyttede personfradrag overføres til ægtefællen fra det indkomstår, hvor ægtefællen tilflytter og får bopæl i Danmark. Se SKM2009.80.LSR.

Bemærk

Det uudnyttede personfradrag, der kan overføres til ægtefællen, er den del af personfradraget, der ikke er udnyttet hos den tilflyttede ægtefælle, efter at den tilflyttede ægtefælles indkomst i skattepligtsperioden er omregnet til helårsindkomst. Har den tilflyttede ægtefælle ingen indkomst i skattepligtsperioden, er det et fuldt personfradrag, der overføres til ægtefællen.

Aktieindkomst

Aktieindkomst nedsættes også med skatteværdien af personfradrag. Se PSL (personskatteloven) § 9 .

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2009.80.LSR

Klageren og dennes ægtefælle blev gift i 2006 i Thailand. Umiddelbart efter ægteskabet indgav klageren ansøgning om familiesammenføring, hvilket blev meddelt i 2007. Ægtefællen havde under sagens behandling opholdt sig i Danmark på et turistvisum. Landsretten fandt, at klagerens ægtefælle havde haft fast bopæl i Danmark fra det tidspunkt, hvor hun kom til Danmark på turistvisum. Ægtefællen var derfor berettiget til personfradrag. Da hun ikke selv kunne udnytte værdien deraf, var klageren berettiget til at overføre skatteværdien af ægtefællens personfradrag. Personfradrag, ægtefæller.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.