Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan beskattes aktiver ved skattepligtens ophør? Hvad er exitbeskatning? Beskattes man, hvis man flytter fra Danmark? Hvordan beskattes aktier i forbindelse med fraflytning? Hvordan beskattes en pensions i forbindelse med fraflytning? Beskattes et opsparet overskud i en virksomhed ved fraflytning?

C.F.1.6.4 Fraflytningsbeskatning ved skattepligtens ophør

Indhold

Dette afsnit handler om personers beskatning ved fraflytning.

Afsnittet indeholder:

 • Fraflytningsbeskatning (exitbeskatning)
 • Personers erhvervsaktiver
 • Personers aktieavance
 • Personers kursgevinster
 • Personers pensionsordninger
 • Personers opsparede overskud i virksomhedsordningen

Fraflytningsbeskatning (exitbeskatning)

Ophører en person med at være skattepligtig til Danmark af anden grund end den skattepligtiges død, skal der ske exitbeskatning. Selve exitbeskatningen afhænger af hvilket aktiv, der er tale om.

Personers erhvervsaktiver

Det følger af KSL (kildeskatteloven) § 10, at hvis en person ophører med at være skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 1, uden at der er tale om dødsfald, eller efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, anses aktiver, som ikke fortsat er omfattet af dansk beskatning, for solgt på fraflytningstidspunktet. Aktiverne anses for solgt til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. 

Overfører en person, der er skattepligtig efter § 2, aktiver til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, så aktiverne efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning, anses aktiverne for solgt på overførselstidspunktet. Aktiverne anses for solgt til handelsværdien på overførselstidspunktet.

Bemærk

Det er et krav for indtræden af en exitbeskatning, at aktivet udgår af dansk beskatningsret.

Bemærk

Kildeskattelovens § 10 blev ændret ved lov nr. 202 af 27. februar 2015 med virkning fra 1. marts 2015. Bestemmelsen omfatter ikke alene selvstændigt erhvervsdrivende, men også andre personer, som ville være blevet beskattet, hvis det pågældende aktiv var blevet solgt.

Sammenskrivningen af de to bestemmelser KSL (kildeskatteloven) § 8 A og § 10 indebærer, at der som udgangspunkt skal ske ophør af personens skattepligt til Danmark, før der kan blive tale om en eventuel ophørsbeskatning. 

Personers aktieavancer

Det fremgår af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 38, at gevinst og tab på aktier omfattet af reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) betragtes som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er omfattet af dansk beskatning, og den danske beskatningsret ophører af anden grund end den skattepligtiges død. Der gælder i den forbindelse et minimumsbeløb på 100.000 kr. Ægtefæller har hvert sit minimumsbeløb.

Personers kursgevinster 

Det fremgår af KGL (kursgevinstloven) § 37, at for skattepligtige personer betragtes gevinst og tab på fordringer og kontrakter omfattet af denne lov som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en fordring eller kontrakt, der omfattes af skattepligt her i landet, og denne skattepligt ophører af anden grund end den skattepligtiges død. Der gælder i den forbindelse et minimumsbeløb på 100.000 kr. Ægtefæller har hvert sit minimumsbeløb.

Personers pensionsordninger

Det fremgår af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19 A-E, at personer med en arbejdsgiveradministreret pensionsordning bliver efterbeskattet, hvis arbejdsgiveren i en vis periode inden ophøret af skattepligten har foretaget ekstraordinært store indbetalinger til personens pensionsordning eller forhøjet et pensionstilsagn ekstraordinært i samme periode, når:

 • personens fulde skattepligt ophører pga. flytning fra Danmark, eller
 • personen bliver hjemmehørende i udlandet efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Personers opsparede overskud i virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen kan bruges af personer, der er skattepligtige til Danmark. Hvis skattepligten ophører eller den selvstændige bliver hjemmehørende i en anden stat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal eventuelle opsparede overskud beskattes. Se afsnit C.C.5.2.13.6 Ophør af skattepligt.

Se også

Se også afsnit

 • C.A.5.17.2.3.5 om til- og fraflytning i forbindelse med aktieløn
 • C.A.10.2.1.9 om efterbeskatning af fraflyttere med pensionsordninger
 • C.B.1.9.2 om beskatning ved fraflytning af fordringer og kontrakter
 • C.B.2.14.2 om beskatning ved fraflytning af aktier og andre værdipapirer
 • C.B.4.8 om kontoførende investeringsforeninger
 • C.C.2.4.3.9 om ophør af skattepligt til Danmark og forskudsafskrivninger
 • C.C.2.4.5.3 om ophør af skattepligt og kvoter og betalingsrettigheder
 • C.C.2.6.6 om fraflytterbeskatning og etableringskonto og iværksætterkonto
 • C.C.5.2.13.6 om ophør af skattepligt og virksomhedsordning
 • C.C.6.9 om beskatning ved fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet
 • C.D.6.1.7 om selskabsdeltagers skattemæssige stilling ved ophørsspaltning
 • C.E.3.5.3 om afdødes henstandsordninger ved fraflytning
 • C.E.4.2.4 om henstandsordninger ved fraflytning
 • C.F.5.3.6 om opgørelse af globalindkomst ved fraflytning for grænsegængere
 • C.H.2.1.11.7 om fraflytningsbeskatning af fortjenester der er genanbragt i udenlandske ejendomme
 • C.H.2.1.11.8 om henstand med betaling af fraflytterskat
 • C.H.2.1.23 om beskatning af udenlandske ejendomme ved fraflytning
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.