Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.3.2.1.6 Afstemning mellem regnskab, indberetninger og moms

Indhold

Dette afsnit handler om afstemning mellem regnskab og indberetninger i både mindre og større virksomheder og om afstemning af større virksomheders momsoplysninger.

Afsnittet indeholder:

  • Afstemninger mellem regnskab og indberetninger
  • Større virksomheders momsoplysninger. 

Afstemninger mellem regnskab og indberetninger

En mindre virksomhed skal efter Skatteforvaltningens anmodning, mens en større virksomhed har umiddelbar pligt til, i det skattemæssige årsregnskab at foretage en eller flere afstemninger mellem regnskabets tal og visse oplysninger om indkomster og fradrag mv., der er indberettet til Skatteforvaltningen efter reglerne i skatteindberetningsloven. 

Afstemning kan eller skal ske på følgende områder:

  • Arbejdsgivere afstemmer udbetalte og indberettede lønninger, honorarer mv.
  • Fonde og foreninger afstemmer udbetalte og indberettede (fonds)uddelinger
  • Renteindtægter og -udgifter i regnskabet afstemmes med indberettede renter     
  • Arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger afstemmer indbetalte og indberettede kontingenter.

Hvis en indberetningspligtig, mindre virksomhed anvender et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, skal det efter Skatteforvaltningens nærmere anmodning vises, hvorledes de indberettede beløb fordeler sig på de dele af kalenderåret, der udgør regnskabsperioden.

Hvis en indberetningspligtig, større virksomhed anvender et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, skal det vises, hvorledes de indberettede beløb fordeler sig på de dele af kalenderåret, der udgør regnskabsperioden.

Se

  • Mindstekravsbek. for mindre virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018 §§ 24-28.
  • Mindstekravsbek. for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14 november 2018 §§ 30-34.

Større virksomheders momsoplysninger

En større, ikke finansiel, virksomhed, der er registreret for merværdiafgift (moms) efter momsloven, skal oplyse størrelsen af udgående og indgående merværdiafgift i regnskabsperioden.

Se mindstekravsbek. for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14 november 2018 § 29.

Se også

Afsnit A.B.3.2.1.3.1 Almindelige krav til skattemæssigt årsregnskab og A.C.2.3.5 om indberetning af skyldig moms.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.