Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.3.2.1.5 Oplysninger til brug for beskatning efter VSL afsnit I og II

Indhold

Dette afsnit handler om oplysninger til brug for beskatning i virksomhedsordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit I eller beskatning i kapitalafkastordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit II.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til mindre virksomheder, der beskattes i virksomhedsordningen
 • Krav til mindre virksomheder, der beskattes i kapitalafkastordningen
 • Krav til større virksomheder, der beskattes i virksomhedsordningen
 • Krav til større virksomheder, der beskattes i kapitalafkastordningen.

Krav til mindre virksomheder, der beskattes i virksomhedsordningen

Virksomhedens bogføring skal tilrettelægges, så virksomhedens økonomi og den skattepligtiges private økonomi er regnskabsmæssigt adskilt.

Herunder skal følgende registreres særskilt:

 • Indskud og hævninger
 • Bevægelser på en mellemregningskonto mellem virksomheden og den skattepligtige

Hvis indskud eller hævninger består af andre værdier end kontanter, skal det særskilt oplyses hvilke værdier, det drejer sig om, og det skal efter Skatteforvaltningens krav kunne oplyses, hvorledes værdiansættelsen er foretaget. Mellemregningskontoens udvisende ved regnskabsårets udløb skal oplyses særskilt.

For indkomståret, hvor en virksomhed overgår til beskatning i virksomhedsordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit I, skal følgende oplyses særskilt:

 • Indskudskontoen ved indtræden
 • Kapitalafkastgrundlaget ved indtræden

Se mindstekravsbek. for mindre virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018 §§ 19-22.

Krav til mindre virksomheder, der beskattes i kapitalafkastordningen

For indkomståret, hvor en virksomhed overgår til beskatning i kapitalafkastordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit II, skal kapitalafkastgrundlaget ved indtræden oplyses særskilt.

Se mindstekravsbek. for mindre virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018 § 23.

Krav til større virksomheder, der beskattes i virksomhedsordningen

Virksomhedens bogføring skal tilrettelægges, så virksomhedens økonomi og den skattepligtiges private økonomi er regnskabsmæssigt adskilt.

Følgende skal registreres særskilt:

 • Indskud og hævninger
 • Bevægelser på en mellemregningskonto mellem virksomheden og den skattepligtige.

Følgende skal oplyses særskilt:

 • Summen af samtlige indskud og summen af samtlige hævninger
 • Værdier, der overføres til den skattepligtige med virkning for indkomståret, men som er hensat til senere hævning i virksomhedens regnskab ved regnskabsårets udløb.
 • Mellemregningskontoens udvisende ved regnskabsårets udløb.

Hvis indskud eller hævninger består af andre værdier end kontanter, skal det særskilt oplyses hvilke værdier, det drejer sig om, og det skal efter Skatteforvaltningens anmodning kunne oplyses, hvorledes værdiansættelsen er foretaget.

Indskudskontoen ved indkomstårets udløb skal oplyses. Reguleringer, der skal ske efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 3, stk. 6, skal oplyses særskilt. For indkomståret, hvor en virksomhed overgår til beskatning i virksomhedsordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit I, skal indskudskontoen specificeres ved indtræden.

Konto for opsparet overskud ved indkomstårets udløb skal oplyses særskilt.

Kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse skal specificeres særskilt. For indkomståret, hvor virksomheden overgår til beskatning i virksomhedsordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit I, skal kapitalafkastgrundlaget specificeres ved indtræden.

Hvis der vedlægges en specifikation af de fornødne korrektioner til egenkapitalen, kan kapitalafkastgrundlaget efter udgangen af året, hvor virksomheden overgår til beskatning i virksomhedsordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit I, opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital ved indkomstårets begyndelse.

Beregningen og størrelsen af kapitalafkastet, respektive rentekorrektioner efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 11, stk. 1-3, skal oplyses særskilt.

Hvis den skattepligtige driver flere virksomheder, skal reglerne i BEK nr. 1295 af 14 november 2018 § 22-25 opfyldes samlet for alle disse virksomheder. Se BEK nr. 1295 af 14. november 2018 § 26.

Se mindstekravsbek. for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14. november 2018 § 22-26.

Krav til større virksomheder, der beskattes i kapitalafkastordningen

Kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse skal specificeres særskilt. For indkomståret, hvor en virksomhed overgår til beskatning i kapitalafkastordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit II, skal kapitalafkastgrundlaget specificeres ved indtræden.

Hvis der vedlægges en specifikation af de nødvendige korrektioner til egenkapitalen, kan kapitalafkastgrundlaget efter udgangen af året, hvor virksomheden overgår til beskatning i kapitalafkastordningen efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit II, opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital ved indkomstårets begyndelse.

Beregningen og størrelsen af kapitalafkastet skal oplyses særskilt.

Se mindstekravsbek. for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14 november 2018 § 27.

Se også

Afsnittet om de materielle regler og praksis for beskatning i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen i afsnit C.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningen

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.