Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvilke regler gælder for det skattemæssige årsregnskab?

A.B.3.2.1.3.1 Almindelige krav til skattemæssigt årsregnskab

Indhold

Dette afsnit handler om almindelige krav til skattemæssigt årsregnskab for større virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Indgivelse af skattemæssigt årsregnskab
  • Indberetning af skyldig moms
  • Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab
  • Opbevaring af skattemæssigt årsregnskab.

Indgivelse af skattemæssigt årsregnskab

En større virksomhed skal indgive et skattemæssigt årsregnskab sammen med selvangivelsen for virksomheden.

Se mindstekravsbek. for større virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018 §§ 3-7.

Hvis Erhvervsstyrelsen i forvejen modtager virksomhedens årsrapport, kan virksomheden undlade at indgive årsrapporten til Skatteforvaltningen som en del af det skattemæssige årsregnskab. Bestemmelsen tager sigte på skattepligtige, juridiske personer (selskaber mv.).

Det skattemæssige årsregnskab kan afgives digitalt til skat.dk/TastSelv Erhverv.

Bemærk

En skattepligtig, fysisk person, der som hel eller delvis indehaver af en større virksomhed har pligt til at indgive det skattemæssige årsregnskab sammen med selvangivelsen, er undtaget fra pligten til at indgive oplysningsskemaet digitalt.

Se § 2, nr. 5, i BEK nr. 1197 af 25. november 2019 om digital kommunikation på Skatteministeriets område (obligatorisk digital indberetning af oplysningsskemaet).

Indberetning af skyldig moms

Med virkning for indkomståret 2015 og senere, skal selvstændigt erhvervsdrivende i forbindelse med afgivelse af selvangivelsen/oplysningskemaet efter reglerne i skattekontrolloven, give Skatteforvaltningen oplysning om skyldig eller tilgodehavende moms ifølge regnskabet for det regnskabsår, der ligger til grund for selvangivelsen af indkomsten for virksomheden. Se ML (momsloven) § 78a. Se afsnit A.C.2.3.5 Skiltning på byggepladser.

Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab

En større virksomheds skattemæssige årsregnskab skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller skal indeholde skattemæssige korrektioner (konvertering) og specifikationer til regnskabet.

Det skattemæssige årsregnskab skal omfatte en resultatopgørelse, en balance og en specifikation af bevægelserne i virksomhedens egenkapital. Regnskabet med tilhørende oplysninger skal være klart og overskueligt, så det kan danne grundlag for Skatteforvaltningens kontrol.

Den skattemæssige konvertering til årsregnskabet skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års skattemæssige opgørelser. Bogføringen skal tilrettelægges, så alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de bogførte registreringer, som de er sammensat af.

Opbevaring af skattemæssigt årsregnskab

Bogførings- og regnskabsmateriale, der ligger til grund for udarbejdelsen af et skattemæssigt årsregnskab, som Skatteforvaltningen har krævet indgivet, skal opbevares i 5 år regnet fra udløbet af regnskabsåret. Detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag skal dog opbevares i 1 år fra tidspunktet fra underskrivelsen af årsregnskabet.

Se mindstekravsbek. for større virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018 §§ 3-7.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.