Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.6 I hvilke tilfælde skal der indberettes i Danmark?

Indhold

Dette afsnit indeholder

Indledning

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 indeholder regler om, hvornår der skal indberettes til Skatteforvaltningen i Danmark, når indberetningspligten påhviler henholdsvis en mellemmand (§ 4) og skatteyderen (§ 7).

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 indeholder i tilknytning hertil regler, der tilsigter at undgå dobbeltindberetning (§§ 5 og 6 vedrørende mellemmænd og §§ 8-9 vedrørende skatteydere). Reglerne hindrer dog ikke fuldstændig, at dobbeltindberetning vil kunne forekomme.

Når reglerne beskrevet i dette afsnit fører til, at indberetning skal ske i Danmark, skal de danske indberetningsregler følges ved denne indberetning, uanset om der også måtte være indberetningspligt eller anden tilknytning til et andet land. 

Udtrykket dobbeltindberetning er her brugt om situationer, hvor det i udgangspunktet er de samme oplysninger om samme ordning, der indberettes to gange. Det er ikke det samme som den tilsigtede successive (kvartalsvise) indberetning af markedsegnede ordninger i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 24, stk. 2. Se afsnit A.B.1.2.9.8.1.2 Løbende indberetning af supplerende oplysninger vedrørende markedsegnede ordninger.

Dobbeltindberetning kan opstå på flere måder:

  1. samme indberetningspligtige kan være indberetningspligtig af samme ordning til to forskellige lande
  2. to indberetningspligtige kan være indberetningspligtige af samme ordning til samme land
  3. to indberetningspligtige kan være indberetningspligtige af samme ordning til to forskellige lande

Disse tre dobbeltindberetningssituationer kan forekomme både for mellemmænd og for skatteydere. Derudover kan samme indberetningspligtige være indberetningspligtig af samme ordning både som skatteyder og som mellemmand.

Eksempel:

Et selskab i en koncern har internt udviklet en indberetningspligtig ordning til egen brug. Selskabet stiller derefter ordningen til rådighed for andre selskaber i koncernen.

Selskabet skal først indberette ordningen i egenskab af skatteyder, idet ordningen er udviklet uden mellemmand, BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 7, stk. 1. At skatteyderen har foretaget indberetning på egne vegne i den situation, fritager ikke for pligten til også at indberette ordningen i egenskab af mellemmand (udbyder) efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 4, når samme ordning er stillet til rådighed for andre.

I en sådan situation skal det selskab, som udviklede ordningen, derfor indberette ordningen to gange. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.