Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.5.4.2 Notifikation til danske relevante skatteydere fra mellemmænd, der påberåber sig tavshedspligt i et andet EU-land

DAC artikel 8 ab, stk. 5, tillader som nævnt i indledningen til afsnit A.B.1.2.9.5.4 Tavshedspligt, notifikation og dokumentationskrav medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger for at give en mellemmand ret til en fritagelse fra pligten til at indgive oplysninger, hvis indberetning ville krænke fortroligheden af korrespondancen mellem advokat og klient eller en tilsvarende lovbaseret tavshedspligt i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. I sådanne tilfælde skal medlemsstaten træffe de nødvendige foranstaltninger for at kræve, at mellemmænd, der påberåber sig fritagelse, straks underretter enhver anden mellemmand eller, hvis der ikke findes nogen mellemmand, den relevante skatteyder, om deres indberetningsforpligtelser.

Hver medlemsstat afgør således suverænt, om medlemsstatens regler skal inkludere en fritagelsesbestemmelse, og i givet fald for hvilke mellemmænd den skal gælde. DAC artikel 8 ab, stk. 5, indeholder dog i 2. led den restriktion, at fritagelse kun er berettiget i det omfang, de pågældende mellemmænd opererer inden for grænserne af den relevante nationale lovgivning, der definerer deres erhverv.

I tilfælde, hvor en mellemmand i et andet EU-land påberåber sig fritagelse efter reglerne dér, skal den pågældende mellemmand ifølge DAC artikel 8 ab, stk. 5, 2. pkt., og de regler, det pågældende land måtte have indført til gennemførelse heraf, straks notificere enhver anden mellemmand eller, hvis der ikke findes nogen mellemmand, den relevante skatteyder, om disses indberetningsforpligtelser efter DAC artikel 8 ab, stk. 6.

DAC artikel 8 ab, stk. 6, foreskriver bl.a., at hvor en mellemmand underretter den relevante skatteyder eller en anden mellemmand om anvendelsen af en fritagelse efter stk. 5, påhviler forpligtelsen til at indgive oplysninger den anden underrettede mellemmand eller, hvis der ikke findes en sådan, den relevante skatteyder. 

Dette indebærer, at personer i Danmark, der er berørt af indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, hvor der har medvirket en udenlandsk mellemmand, der påberåber sig fritagelse, vil kunne modtage notifikationer om, at en indberetningspligt er overgået til dem, i følgende situationer:

  • modtageren af notifikationen er mellemmand i forhold til en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 28, stk. 1, eller
  • modtageren af notifikationen er den relevante skatteyder i forhold til en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 28, stk. 2. 

Bemærk

Den, der notificerer, behøver ikke nødvendigvis at være en advokat, idet andre erhvervsgrupper kan være omfattet af fritagelse i andre EU-lande.

Bemærk

Notifikationer fra udenlandske advokater til danske klienter, der er relevante skatteydere, kan ikke forventes at indeholde en meddelelse svarende til den, der skal afgives efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 27, stk. 1, sidste pkt., om, at advokaten vil foretage indberetningen, hvis skatteyderen ikke selv har gjort det inden for den angivne frist. På dette punkt indeholder den danske bekendtgørelse nemlig en overimplementering af direktivet, som er tilkendegivet i bemærkningerne til implementeringsloven (lovforslag L 49 2019/20). Ved notifikationer fra udenlandske mellemmænd, der er fritaget for indberetning som nævnt i direktivets artikel 8ab, stk. 5 og 6, forbliver indberetningspligten hos den relevante skatteyder.  

Uanset, om notifikationen modtages af en mellemmand eller en relevant skatteyder, skal den pågældende indberette til Danmark i tilfælde, hvor den pågældendes tilknytning til Danmark tilsiger det, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 henholdsvis § 4 for mellemmænd og § 7 for relevante skatteydere. Indberetningen skal følge reglerne i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 §§ 22-24.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.