Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.8.1.2 Løbende indberetning af supplerende oplysninger vedrørende markedsegnede ordninger

Ifølge DAC6 artikel 8ab, 2, skal "medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at kræve, at mellemmanden aflægger periodisk beretning hver tredje måned, som giver en opdatering, der indeholder nye oplysninger som omhandlet i stk. 14, litra (a), (d), (g) og (h), der er blevet tilgængelige, siden den sidste beretning blev indgivet."  Se afsnit A.B.1.2.9.4.2.1 for en uddybning af begrebet markedsegnet ordning. 

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 24 som ændret ved BEK nr. 1049 af 29/6/2020 § 1, nr. 5,indeholder regler, der forpligter en mellemmand, der har medvirket ved en markedsegnet ordning, til at indberette disse supplerende oplysninger til Skatteforvaltningen hver tredje måned. Fristen skal regnes fra den dato, hvor den første indberetning af ordningen skete. Første indberetning af supplerende oplysninger skal senest være foretaget den 30. april 2021.   

De fem typer af oplysninger, der omfattes, er:

Ingen af disse typer af oplysninger hører blandt dem, der efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 22, stk. 2, obligatorisk skal indberettes på engelsk. Der er altså, i kraft af en analogi af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 22, stk. 2, frit valg imellem at indberette oplysningerne på dansk eller på engelsk.

Formålet med at kræve indberetning og udveksling af supplerende oplysninger hver tredje måned er hovedsagelig at fremskaffe oplysninger om nye skatteydere, der måtte have påbegyndt brug af den markedsegnede ordning. Opdateringen er dog ikke indskrænket hertil. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 24, stk. 1, nr. 1, pålægger således en mellemmand, fx den, der har udviklet en markedsegnet ordning, at indberette om andre mellemmænd, som fx kan være udbydere af ordningen. Dette kan være relevant, hvor der er sket udvikling heri, fx at ordningen nu udbydes af endnu en mellemmand.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.