Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.8.2 Regler om opbevaring af grundlaget for en beslutning om indberetningspligt

SIL § 56 indeholder regler om, at enhver, der som led i sin virksomhed er indberetningspligtig efter SIL, skal opbevare grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes. SIL § 56, stk. 1, er ved § 1, nr. 5, i lov nr. 1573 af 19/12/2019 udvidet, så forpligtelsen også gælder i relation til indberetningspligter, der er fastsat ved bekendtgørelser udstedt i medfør SIL, hvilket indbefatter BEK.  

SIL § 56, stk. 1, 1. pkt., fastslår, at grundlaget for enhver indberetning efter SIL og regler udstedt i medfør af SIL skal opbevares. Opbevaring skal ske efter reglerne i bogføringsloven. Det følger af SIL § 56, stk. 1, 2. pkt. For så vidt angår relevante skatteydere, der er indberetningspligtige af en ordning, bemærkes, at selv om den pågældende ikke i udgangspunktet måtte være bogføringspligtig, opstår der opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven i kraft af indberetningspligten efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019. Dette følger af SIL § 56, stk. 1, 3. pkt. SIL § 56, stk. 1, 3. pkt. (modsætningsvis).

SIL § 56 henviser til bogføringsloven, hvor opbevaringsfristen er 5 år regnet fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Se Juridisk Vejledning afsnit A.B.1.3.9 Regnskab og bogføring vedrørende grundlaget for de indberettede oplysninger. om regnskab og bogføring vedrørende grundlaget for de indberettede oplysninger.

Det fremgår af Juridisk Vejledning afsnit A.B.1.3.9 Regnskab og bogføring vedrørende grundlaget for de indberettede oplysninger., at forpligtelsen til at opbevare materialet også omfatter materiale, som har været anvendt til at fastslå, om en oplysning er indberetningspligtig, uanset at det er konkluderet, at oplysningen ikke er indberetningspligtig. I forhold til indberetningspligt efter DAC6 må det i den forbindelse forudsættes, at opbevaringspligten kun gælder, når der har været konkrete overvejelser om indberetningspligt vedrørende et grænseoverskridende forhold. Det kan typisk være overvejelser i relation til, om et konkret kendetegn skal anses for opfyldt eller ej.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.