Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.6.1 Indberetningspligten påhviler en mellemmand

Om begrebet mellemmand henvises til afsnit A.B.1.2.9.5.3 Mellemmand.

Efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 4, stk. 1, har en mellemmand indberetningspligt til Danmark, hvis

  1. Mellemmanden er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark,
  2. Mellemmanden har et fast driftssted i Danmark, og tjenesteydelserne i forbindelse med den indberetningspligtige ordning er leveret gennem dette faste driftssted,
  3. Mellemmanden er etableret eller underlagt lovgivningen i Danmark
  4. Mellemmanden er registreret i en faglig sammenslutning i Danmark, der beskæftiger sig med rådgivning om juridiske eller skattemæssige forhold. 

Efter BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 4, stk. 2, er stk. 1-4 en prioritetsrækkefølge. Den bygger på en forudsætning om, at den indberetningspligtige mellemmand skal indberette i den medlemsstat, som den pågældende er mest knyttet til.

Indberetningspligt til Danmark indtræder kun, hvis Danmark optræder først på listen i forhold til tilknytning til andre EU-lande.

Eksempel   

En mellemmand har (kun) skattemæssigt hjemsted i Tyskland, men har et fast driftssted i Danmark, hvorfra rådgivningen er ydet. Efter prioriteringsrækkefølgen i den danske bekendtgørelses § 4, stk. 2, er der kun indberetningspligt til Tyskland. Der er ganske vist indberetningspligt til Danmark efter nr. 2, men indberetningspligt efter nr. 1 går forud for indberetningspligt efter nr. 2. Derfor skal ordningen ikke indberettes i Danmark.

 Tilstedeværelsen af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 4, stk. 2, nr. 3, sikrer, at også personer og retlige arrangementer, der ikke er selvstændige skattesubjekter, er omfattet af indberetningspligten, når de fungerer som mellemmand.

Eksempel

Hvis et dansk kommanditselskab har fungeret som mellemmand, påhviler indberetningspligten dermed kommanditselskabet og ikke de enkelte kommanditister og komplementarer. Se definitionen af "person" i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 11 og definitionen af "relevant skatteyder" i BEK § 3.  

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 4, stk. 2, nr. 4, vil under hensyn til prioriteringsrækkefølgen antagelig kun sjældent spille en rolle i praksis. Eksempler på faglige sammenslutninger omfattet af bestemmelsen er Advokatsamfundet og FSR Danske Revisorer. Bestemmelsen har kun relevans for eventuelle udenlandske medlemmer samt for medlemmer, der måtte være udrejst af Danmark og ikke længere fuldt skattepligtige hertil, men som har bevaret medlemskabet og yder rådgivning i Danmark.    

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.