Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.5 Sammenlignelighedsanalyse

Indhold

Armslængdeprincippet består helt grundlæggende i at sammenligne kontrollerede transaktioner med ikke-kontrollerede transaktioner, for derved at fastsætte vilkår og priser for de kontrollerede transaktioner i overensstemmelse med de vilkår og priser, der ville være blevet aftalt, hvis de kontrollerede transaktioner havde fundet sted mellem uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder.

For at kunne lave en sammenligning af vilkår og priser kræves det, at den kontrollerede transaktion er sammenlignelig med den uafhængige transaktion.

At transaktioner er sammenlignelige indebærer, at der for transaktionerne ikke er væsentlige forskelle i sammenlignelighedsfaktorerne, som har eller ville have indflydelse på de fastsatte vilkår og priser for transaktionen mellem uafhængige parter.

Sammenlignelighedsanalysen består i at; fastlægge den kontrollerede transaktion og de omstændigheder hvorunder den har fundet sted; finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter; vælge den mest egnede transfer pricing-metode; og så på den baggrund fastsætte armslængdeprisen for den kontrollerede transaktion.

Sammenlignelighedsanalysen indeholder for hver af virksomhedens kontrollerede transaktioner en analytisk gennemgang af nedenstående ni punkter og underpunkter. Se TPG 3.4 og 3.5.

De ni punkter og underpunkter der anbefales at udgøre sammenlignelighedsanalysen er følgende:

 1. Fastlæggelse af den periode analysen dækker (C.D.11.5.1 Fastlæggelse af den periode analysen dækker)
 2. Overordnet beskrivelse af konkurrencemæssige-, økonomiske-, offentligt regulerede- og branchemæssige omstændigheder (C.D.11.5.2 Omstændigheder hvorunder den kontrollerede transaktion har fundet sted)
 3. Beskrivelse af den kontrollerede transaktion med udgangspunkt i de fem sammenlignelighedsfaktorer (C.D.11.5.3 Identificering og fastlæggelse af den kontrollerede transaktion)
  1. Kontraktvilkår
  2. En funktions- og risikoanalyse (funktioner, aktiver og risici)
  3. Produktets egenskaber
  4. Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder
  5. Forretningsstrategier
 4. Undersøgelse af om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner (C.D.11.5.4 Undersøgelse af om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner)
 5. Undersøgelse af om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner (C.D.11.5.5 Undersøgelse af om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner)
 6. Valg af transfer pricing-metode og eventuel Profit Level Indicator (PLI) (C.D.11.5.6 Valg af transfer pricing-metode, PLI og testet part)
 7. Udvælgelse af (de mest) sammenlignelige uafhængige transaktioner (herunder brug af databaseundersøgelser (C.D.11.5.7 Udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller aktiviteter)
 8. Sammenlignelighedsjusteringer (C.D.11.5.8 Sammenlignelighedsjusteringer)
 9. Tolkning og anvendelse af data til at fastlægge armslængdepriser og -vilkår (C.D.11.5.9 Tolkning og anvendelse af data til at fastlægge armslængdepriser og vilkår)

Før processen med at søge efter sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter kan påbegyndes, skal den kontrollerede transaktion og omstændighederne, hvorunder den har fundet sted fastlægges. Disse første trin i processen, pkt. 1 - 3 i opstillingen ovenfor, beskrives i TPG kap. I og afsnit C.D.11.3 Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner.

Processen med at finde det bedst egnede sammenlignelighedsgrundlag, den mest egnede metode og på den baggrund fastlægge armslængdepriser og vilkår for den kontrollerede transaktion, pkt. 4-9 i opstillingen ovenfor, beskrives i dette afsnit.

Virksomhedens transfer pricing dokumentationen skal i den landespecifikke dokumentation indeholde en udførligt beskrevet sammenlignelighedsanalyse for hver af virksomhedens kontrollerede transaktioner. Se afsnit C.D.11.13.1.2.2.3 En detaljeret beskrivelse af hver enkelt transaktion eller aktivitet, sammenlignelighedsanalysen.

Se også

TPG kap. I og III.

C.D.11.3 om identificering af de økonomiske og forretningsmæssige forbindelser.

C.D.11.13.1.2.2.3 om beskrivelse af sammenlignelighedsanalysen i transfer pricing dokumentationen. 

>OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel I

Som følge af COVID-19 pandemiens indvirkningen på den globale økonomi kan data og analyser vedrørende tidligere år ikke altid anvendes for COVID 19-år. For kontrollerede transaktioner, der har fundet sted i disse år, vil det ofte være nødvendigt at anvende data fra uafhængige transaktioner, der har fundet sted i samme år, ligesom sammenlignelighed mellem transaktionerne skal vurderes konkret for COVID-19 årene. Er der fx store udsving i omsætning, omkostninger og resultater i årene før og under og efter pandemien eller mellem resultaterne i et benchmark-studie, så skal datagrundlag, metodevalg og kriterierne for udvælgelsen nøje overvejes. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel I under følgende underoverskrifter:

  • What sources of contemporaneous information may be used to support the performance of a comparability analysis applicable for FY 2020?
  • Can budgeted financial information be used to support the setting of arm’s length prices?
  • Under what circumstances are timing issues most pronounced?
  • What practical approaches may be available to address information deficiencies?
  • Can data from other crises be used to support price setting?
  • How might the period of data used to evaluate arm’s length pricing be established to support a comparability analysis?
  • Would price adjustment mechanisms be appropriate?
  • What actions may be taken to evaluate the set of comparable companies or transactions used?
  • Can loss making comparables be used?

<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.