Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.5.1 Fastlæggelse af den periode analysen dækker

Ved fastlæggelsen af den periode eller de år sammenlignelighedsanalysen skal dække, skal der tages udgangspunkt i tidspunktet for den kontrollerede transaktion og de konkrete omstændigheder, hvorunder transaktionen har fundet sted.

Der skal som udgangspunkt tilstræbes et sammenfald mellem perioden for den kontrollerede transaktion og de(n) sammenlignelige transaktion(er). For nogle transaktioner kan kravet være, at transaktionerne har fundet sted samme dag (fx finansielle transaktioner eller transaktioner med råvarer, hvor der findes offentligt tilgængelige oplysninger om renter, kurser og priser på time- eller dagsbasis), mens det for andre transaktioner kan være tilstrækkeligt, at transaktionerne har fundet sted inden for en kortere årrække (fx når et immaterielt aktiv tidligere er blevet overdraget mellem uafhængige parter, eller når en TNMM anvendes, og virksomhedens indtjening sammenlignes med uafhængige virksomheders indtjening over en kortere årrække).

Ved fastlæggelsen af perioden, som analysen skal dække, vil følgende forhold typisk være relevante:

  • Prisudsving eller indtjeningsudsving over tid sammenholdt med muligheden for at justere for sådanne tidsmæssige forskelle.
  • Betydningen/væsentligheden af de øvrige sammenlignelighedsfaktorer i forhold til betydningen/væsentligheden af sammenlignelighed i forhold til tidspunktet hvor transaktionerne er gennemført.
  • Tilgængelighed af data om sammenlignelige transaktioner.

Hvis sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter fra tidligere perioder lægges til grund for analysen og prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion, skal der under sammenlignelighedsanalysen tages stilling til, om der er sket væsentlige ændringer i de økonomiske omstændigheder, hvorunder de ellers sammenlignelige transaktioner er gennemført.

Data vedrørende sammenlignelige transaktioner, der har fundet sted før eller samtidig med den kontrollerede transaktion, men som først er blevet tilgængelige/offentliggjort efter den kontrollerede transaktion har fundet sted, kan godt bruges til at fastlægge armslængdepriser og -vilkår. 

Men fastlæggelsen af armslængdevilkår og priser for en kontrolleret transaktion kan som udgangspunkt ikke ske på baggrund af viden om en udvikling af pris, indtjening, marked, produkt osv., som først har fundet sted efter det tidspunkt eller den periode, hvor den kontrollerede transaktion fandt sted. Se dog også TPG 3.74, og særligt TPG kap. VI om asymmetrisk viden om forventninger til fremtidig indtjening, herunder også om immaterielle aktiver der er svære at værdiansætte.

Se også

TPG 3.67 - 3.71 og 3.74 - 3.79.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.