Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.5.3 Identificering og fastlæggelse af den kontrollerede transaktion

Den kontrollerede transaktion, som skal prisfastsættes, skal først identificeres, fastlægges og beskrives i forhold til de fem sammenlignelighedsfaktorer, jf. gennemgangen heraf i afsnit C.D.11.3 Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner.

  • Kontraktvilkår
  • Funktions- og risikoanalyse
  • Produktets eller ydelsens egenskaber
  • Økonomiske omstændigheder og markedsmæssige betingelser
  • Forretningsstrategier.

Alle direkte og indirekte involverede parter i den kontrollerede transaktion skal identificeres, og parternes funktioner, bidrag, rettigheder, pligter, fordele og ulemper samt risiko i forhold til den kontrollerede transaktion, skal afdækkes.

De forbundne parters udgifter, indtægter og forventede resultat ved transaktionen eller aktiviteten skal i denne fase af sammenlignelighedsanalysen identificeres og opgøres.

Er den kontrollerede transaktion direkte eller indirekte knyttet sammen med andre transaktioner, herunder også ikke-kontrollerede transaktioner, så skal betydningen heraf i forhold til sammenlignelighed afklares.

Nogle gange kan en transaktion bedst analyseres og prisfastsættes for sig selv. Eksempelvis når der er tale om en enkeltstående overdragelse af et aktiv.

Andre gange kan en transaktion bedst analyseres og prisfastsættes, hvis transaktionen opdeles i to eller flere dele. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor flere varer og ydelser overdrages i samme transaktion.

Endeligt kan der også være situationer, hvor to eller flere transaktioner bedst kan analyseres og prisfastsættes samlet. Det kan eksempelvis være tilfældet i forbindelse med visse typer af CCA'er, jf. afsnit C.D.11.9 Armslængdeprincippet i relation til CCA'er, eller hvis der et tale om flere overdragelser af de samme produkter eller ydelser mellem de samme parter og under sammenlignelige omstændigheder.

En samlet analyse og prisfastsættelse af flere transaktioner kan også være bedst, hvor en kæde af transaktioner, der er tæt forbundne, gennemføres ved flere på hinanden følgende transaktioner. I TPG 3.9 - 3.12 gives en række eksempler på sådanne sammenhængende transaktioner:

  • Langtidskontrakter for levering af råvarer og serviceydelser
  • Rettigheder til udnyttelse af immaterielle aktiver
  • Prisfastsættelse af produkter/transaktioner, der er knyttet til hinanden, når det er vanskeligt at fastsætte prisen for hvert enkelt produkt eller transaktion
  • Licens til produktions knowhow og levering af vitale komponenter til en forbunden producent.

Sammenhængende transaktioner ses også i forbindelsen med omstruktureringer i koncerner, hvor funktioner, aktiver og risici flyttes fra et koncernselskab til et andet koncernselskab i flere på hinanden følgende transaktioner over en kortere årrække, hvor de enkelte transaktioner er forbundne trin i en samlet omstruktureringsplan.

Endeligt kan det også forekomme, at de koncerninterne transaktioner er fragmenterede/opdelt på en sådan måde mellem de forbundne parter, at lignende transaktioner ikke kan findes  mellem uafhængige parter, og at de fragmenterede transaktioner derfor må vurderes samlet for at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter.

Ved vurderingen af, om en konkret kontrolleret transaktion bedst kan analyseres og prisfastsættes for sig selv, bedst kan analyseres og prisfastsættes hvis den opdeles i to eller flere dele, eller bedst kan vurderes sammen med andre kontrollerede transaktioner, skal muligheden for at finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter tages i betragtning.

Se også

TPG kap. I om funktions- og risikoanalysen og fastlæggelsen af den faktiske transaktion.

TPG kap. II om transfer pricing-metoderne.

TPG kap. III om sammenlignelighedsanalysen, særligt TPG 3.8 - 3.12.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.