Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.5.6 Valg af transfer pricing-metode, PLI og testet part

Når den kontrollerede transaktion som skal prisfastsættes er fastlagt, og det er undersøgt om der findes uafhængige interne eller eksterne transaktioner, der er sammenlignelige med den kontrollerede transaktion, så skal der tages stilling til, hvordan armslængdevilkår og -pris (eller -indtjening) for transaktionen eller aktiviteten bedst kan fastsættes.

Under dette sjette trin i sammenlignelighedsanalysen, skal der tages stilling til, hvilken transfer pricing-metode, der er bedst egnet til fastsættelse af priser og vilkår for den kontrollerede transaktion. Og hvis den valgte metode kræver det, så skal den testede part og den eller de mest egnede nøgletal (Profit Level Indicator) i forhold til sammenligningen af transaktionerne eller aktiviteten vælges.

OECD anbefaler fem metoder, som kan anvendes til at fastsætte armslængdepriser for kontrollerede transaktioner. (CUP, RPM, Cost plus-metoden, Profit Split og TNMM). Se også herom C.D.11.4 Transfer pricing-metoder.

Valget af den mest egnede transfer pricing-metode afhænger af:

  • Styrker og svagheder ved de enkelte metoder i forhold til prisfastsættelsen af den fastlagte kontrollerede transaktion
  • Tilgængelighed af oplysninger om interne eller eksterne sammenlignelige transaktioner, som er påkrævet for at anvende metoderne
  • De identificerede væsentligste sammenlignelighedsfaktorer for den kontrollerede transaktion samt muligheden for at lave justeringer for eventuelle forskelle.

Vælges en avancebaseret transfer pricing-metode, Cost plus-metoden eller en RPM, så skal den part i den kontrollerede aktivitet, for hvilken armslængdeavancen ved transaktionen eller aktiviteten skal fastsættes identificeres (den testede part) og den relevante kontrollerede transaktion eller aktivitet samt resultaterne herved udskilles. Se TPG 3.18 - 3.19.

Den testede part vil ofte være den mest simple af parterne i den kontrollerede transaktion eller aktivitet. Det forhold at der vælges en testet part indebærer ikke, at den eller de andre parter i transaktionen kan holdes ude af sammenlignelighedsanalysen. Alle transfer pricing-metoder kræver, at der tages stilling til prisen eller indtjeningen hos begge eller alle parter i den kontrollerede transaktion.

Valget af PLI sker typisk med udgangspunkt i, hvad der genererer indkomsten i forhold til den kontrollerede transaktion - det kan eksempelvis være omsætning, omkostninger eller aktiver.

I praksis kan valget af den mest egnede PLI også være bestemt af manglende præcision i de tilgængelige data for de sammenlignelige transaktioner. Den mest egnede PLI er derfor nogle gange den mest pålidelige fællesnævner for de transaktioner eller aktiviteter, der sammenlignes.

Endeligt vil det i nogle situationer være muligt og tilrådeligt at anvende to eller flere transfer pricing-metoder (eller PLI'er) og sammenholde resultaterne heraf. Det kan enten gøres for at underbygge det armslængdeestimat, der fremkommer ved den først valgte transfer pricing-metode, eller for at udlede et armslængdeestimat under hensyntagen til begge metoder. Se TPG 2.4 og 2.11.

Se også

Afsnit C.D.11.4 Transfer pricing-metoder og TPG kap. II om transfer pricing-metoderne og valg af PLI. Valg af metode, PLI og testet part beskrives nærmere under afsnit C.D.11.5.6 Valg af transfer pricing-metode, PLI og testet part.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.