Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.5.7 Udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller aktiviteter

Dette afsnit handler om udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller forretningsmæssige aktiviteter.

Indhold

Når transfer pricing-metoden er valgt, så skal de sammenlignelige uafhængige transaktioner, der er mest egnede som grundlag for at fastsætte armslængdepriser og vilkår eller indtjening for den kontrollerede transaktion eller aktivitet, findes. Se TPG 3.2, dog sammenholdt med TPG 2.10.

Beskrivelsen af dette 7. trin i sammenlignelighedsanalysen er særligt rettet mod brugen af databaseundersøgelser, når de avancebaserede transfer pricing-metoder anvendes, og der søges der efter sammenlignelige forretningsmæssige aktiviteter i uafhængige virksomheder.

De regler og principper for databaseundersøgelser, der beskrives i dette afsnit, gælder også, når de transaktionsbaserede metoder anvendes, og der søges efter eksterne sammenlignelige transaktioner for derved at fastsætte armslængdevilkår og priser for en kontrolleret transaktion.

Se også

>OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel I

Som følge af COVID-19 pandemiens indvirkningen på den globale økonomi kan benchmark-analyser for tidligere år ikke altid anvendes for COVID 19-år. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel I under følgende underoverskrifter:

  • What sources of contemporaneous information may be used to support the performance of a comparability analysis applicable for FY 2020?
  • Can budgeted financial information be used to support the setting of arm’s length prices?
  • Under what circumstances are timing issues most pronounced?
  • What practical approaches may be available to address information deficiencies?
  • Can data from other crises be used to support price setting?
  • How might the period of data used to evaluate arm’s length pricing be established to support a comparability analysis?
  • Would price adjustment mechanisms be appropriate?
  • What actions may be taken to evaluate the set of comparable companies or transactions used?
  • Can loss making comparables be used?

<

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.