Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.5.7.3 Hvordan laves en databaseundersøgelse

Indhold

Dette afsnit handler om hvordan en databaseundersøgelse laves. Beskrivelsen er særligt rettet mod brug af databaseundersøgelser, når de avancebaserede transfer pricing-metoder anvendes, og der søges efter sammenlignelige forretningsmæssige aktiviteter hos uafhængige virksomheder.

Afsnittet indeholder

  • Hvilke databaser kan anvendes til databaseundersøgelser
  • Udsøgningsprocessen, kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier

Hvilke databaser kan anvendes til databaseundersøgelser

Valget af database afhænger af, hvilken type transaktioner der skal testes. Skatteforvaltningen kan fx bede om databaseundersøgelser, når priser i forbindelse med løbende samhandel af vare- og tjenesteydelser skal fastsættes. Ved den type af transaktioner kan kommercielle databaser anvendes til databaseundersøgelsen.

Ved kommercielle databaser forstås her databaser, der indeholder data mv. baseret på informationer fra fx virksomheders årsrapport for en flerårig periode. Kommercielle databaser indeholder typisk oplysninger fra et bestemt land eller region (fx Europa). De kommercielle databaser indeholder forskellige udsøgnings- og databehandlingsværktøjer, der gør dem anvendelige til at udsøge sammenligningsgrundlag og databehandling.

Kommercielle databaser er baseret på offentligt tilgængelig information. Hvilke informationer, der er offentligt tilgængelige, kan variere efter de enkelte landes forskellige krav til offentliggørelse af data. Nationalt kan der også være forskelle. Fx kan oplysningspligten være forskellig alt efter virksomhedernes juridiske form, type eller størrelse.

Udsøgningsprocessen, kvantitativ og kvalitativ udsøgningskriterier

Udsøgningsprocessen indeholder en række valg i forhold til, hvordan man finder det bedst mulige grundlag for fastsættelse af armslængdevilkår og priser for de kontrollerede transaktioner eller forretningsmæssige aktiviteter.

Disse valg er betinget af, hvilken transaktion eller aktivitet den konkrete udsøgning vedrører. Derfor kan der ikke laves en standardiseret udsøgningsproces med foruddefinerede objektive kriterier for, hvilke udsøgningskriterier, der skal vælges, og hvordan de skal anvendes i forhold til udsøgningen.

Ved vurderingen af, hvilke udsøgningskriterier der er de egnede til at finde sammenlignelige transaktioner, tages der udgangspunkt i de sammenlignelighedsfaktorer der er mest væsentlige for den konkrete kontrollerede transaktion eller aktivitet, den valgte metode samt tilgængeligheden af data for det potentielle sammenligningsgrundlag.

En databasesøgning starter med, at der søges efter potentielt sammenlignelige transaktioner eller aktiviteter ud fra nogle kvantitative/objektive kriterier. Den kvantitative udsøgningsproces er baseret på de oplysninger, der er tilgængelige i databasen, og foretages ved hjælp af databasens udsøgningsværktøjer.

Målet med den kvantitative udsøgning er at bortsortere alle de transaktioner eller forretningsmæssige aktiviteter, der objektivt set ikke hverken er uafhængige eller sammenlignelige.

Ved den kvantitative udsøgning opnås også, at datagrundlaget, som efterfølgende ved den kvalitative vurdering skal undergives en nærmere undersøgelse, nedbringes. Dette er også væsentligt at tage i betragtning ved fastsættelsen af de kvantitative kriterier.

Er datagrundlaget efter den kvantitative udsøgning meget stort, så bør det overvejes at stramme på udsøgningskriterierne. Og er datagrundlaget efter den kvantitative udsøgning omvendt meget lille, så bør det overvejes, om kriterierne kan lempes. Se også TPG 3.38.

De endelige kriterier for den kvantitative udsøgning findes bedst gennem en repetitiv proces, hvor de forskellige kriterier og grænser afprøves og sammenholdes med indvirkningen på datagrundlaget, justeres og så gentages, indtil det bedst mulige grundlag for den efterfølgende kvalitative gennemgang er fundet.

Den endelige udvælgelse af sammenligningsgrundlaget foretages på baggrund af en kvalitativ vurdering af de transaktioner eller virksomheder der blev udsøgt ved den kvantitative udsøgning. Ved den kvalitative gennemgang skal sammenligningsgrundlaget bedømmes i forhold til de væsentlige sammenlignelighedsfaktorer ved den kontrollerede transaktion eller aktivitet. Den kvantitative udsøgning kan derfor ikke stå alene, ligesom en gennemsnitlig indtjening i branchen heller ikke kan lægges til grund ved fastsættelsen af armslængdevilkår og priser.

Ved den kvalitative vurdering af de udsøgte transaktioner eller aktiviteters sammenlignelighed søges der også efter oplysninger i andre informationskilder end databasen, fx i årsrapporter, på hjemmesider eller i andre databaser, for at verificere uafhængighed og sammenlignelighed.

Udsøgningskriterierne skal anvendes konsistent, hvormed menes, at hvis en potentiel sammenlignelig transaktion eller virksomhed er frasorteret med en bestemt begrundelse, så skal samtlige virksomheder og transaktioner, hvor samme begrundelse kan gøres gældende, også frasorteres.

Hvis en transaktion eller virksomhed ikke er inkluderet i datagrundlaget efter den kvantitative udsøgning, så vil det være inkonsistent, hvis transaktionen eller virksomheden alligevel medtages i det endelige sammenligningsgrundlag. Problemet ved en sådan inkonsistent tilgang er i sammenhængen kendt som "cherry picking", hvormed menes, at gunstige observationer tages med i det endelige grundlag, mens ugunstige observationer holdes ude. Det samlede resultat af databaseundersøgelsen bliver derved misvisende.

Se også

TPG 3.42 - 3.46.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.