Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.2.4 Beskrivelse af særlige transaktioner

Indhold

Dette afsnit handler om de beskrivelser og oplysninger der skal gives, når forbundne parter er involveret i særlige transaktionstyper.

Afsnitter indeholder:

For alle disse transaktionstyper gælder de almindelige dokumentationskrav, som er angivet i TP dokumentationsbekendtgørelsen og beskrevet i afsnit C.D.11.13.1 Transfer pricing dokumentationspligten - regel og omfang. Og for hver kategori af kontrollerede transaktioner, herunder også de ovenfor nævnte kategorier, som den skattepligtige er involveret i, skal følgende information gives, jf. TP dokumentationsbekendtgørelsen § 5. Se herom afsnit C.D.11.13.1.2.2 Informationer og beskrivelser vedrørende de kontrollerede transaktioner.

 • En beskrivelse af de kontrollerede transaktioner samt en beskrivelse af sammenhængen, hvori de kontrollerede transaktioner har fundet sted.
 • Beløbsmæssig angivelse af de samlede interne betalinger.
 • Identifikation af hver af de forbundne parter, som er involveret i transaktionen eller aktiviteten, samt en kort beskrivelse af relationen til hver af disse parter.
 • En detaljeret sammenlignelighedsanalyse og funktions- og risikoanalyse af den skattepligtige samt de relevante forbundne parter.
 • Angivelse af den mest egnede transfer pricing-metode, valg af testede part mv.
 • En beskrivelse af de forudsætninger og antagelser der er lagt til grund ved anvendelse af transfer pricing-metoden.
 • Er der lavet en flerårig analyse, skal denne tilgang begrundes.
 • En liste og tilhørende beskrivelse af de udvalgte sammenlignelige transaktioner.
 • En redegørelse for eventuelle sammenlignelighedsjusteringer.
 • En redegørelse for, hvorfor det kan konkluderes, at transaktioner er prisfastsat i overensstemmelse med armslængde-princippet.
 • En oversigt med angivelse af de finansielle data/regnskabsdata der er brugt ved anvendelsen af transfer pricing-metoden.

Beskrivelsen i afsnittene nedenfor angår nogle af de særlige hensyn, man skal være opmærksom på i forhold til de nævnte kategorier af kontrollerede transaktioner.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.