Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.2.3 Materiale vedrørende de økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige data

I den landespecifikke dokumentation skal følgende materiale vedrørende de økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige data vedlægges:

  • Hvis der findes et revideret årsregnskab for den skattepligtige for indkomståret, skal dette vedlægges, og hvis ikke, skal et eventuelt foreliggende ikke-revideret regnskab vedlægges i stedet
  • Data og allokeringsskemaer, der viser, hvordan de regnskabsmæssige data, som er brugt ved transfer pricing metoden, kan afstemmes til årsregnskabet for den skattepligtige
  • Oversigter og skemaer, der viser de relevante økonomiske, finansielle og/eller regnskabsmæssige data for de sammenlignelige uafhængige transaktioner, som er anvendt ved transfer pricing analysen, samt angivelse af kilden til disse data

Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 3.

Der skal udarbejdes og vedlægges data og allokeringsskemaer for alle transaktioner eller aktiviteter, hvor grundlaget for prisfastsættelsen findes i regnskabsmæssige data (omsætning, omkostninger, resultater, aktiver eller passiver) og er relevant i forhold til vurderingen af, om der er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Der skal for eksempel udarbejdes data og allokeringsskemaer, når

  • aflønningen er fastsat ved anvendelse af TNM metoden. Her skal eventuelle justeringer til beregningsgrundlaget og den beregnede aflønning vises.
  • aflønningen er fastsat på grundlag af en delmængde af en samlet post i regnskabet. Sælger en distributør eksempelvis både egne produkter og produkter som er produceret i andre koncernselskaber, så skal grundlaget for aflønningen af salget af de produkter, som er købt fra andre koncernselskaber (fx en delmængde af omsætningen eller salgsudgifterne hertil), vises sammen med den beregnede aflønning.
  • der er leveret eller modtaget serviceydelser. Her skal den relevante kostbase, opgørelsen af direkte og indirekte omkostninger samt de anvendte allokeringsnøgler og de opgjorte servicebetalinger vises.      
  • der er betalt eller modtaget royalties. Her skal royaltygrundlaget (fx en del af omsætningen eller produktionen) og beregningen af royaltybeløbet vises.
  • der er optaget lån hos eller ydet lån til et koncernselskab. Her skal grundlaget for renteberegningen (gælden eller tilgodehavendet) vises. Eventuelle udsving gennem året skal også vises, så renteberegningen kan afstemmes til de poster der fremgår af regnskabets balance.  
  • der er ydet bidrag til en aktivitet og derved opnået ret til en andel af profitten fra en fælles aktivitet. Her kan det eksempelvis være de afholdte udgifter og anvendte aktiver, der er medgået til bidraget, som skal vises.

Formålet med at udarbejde data og allokeringsskemaer er at give skatteforvaltningen mulighed for at afstemme prisfastsættelsen til posterne i regnskabet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.