Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1 Transfer pricing dokumentationspligten - regel og omfang

Indhold

Dette afsnit beskriver regel og baggrund for dokumentationspligten.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Overgangsbestemmelse om transfer pricing dokumentation for indkomstår der påbegyndes til og med den 31. december 2016
 • Hvem er omfattet af dokumentationspligten
 • Begrænset dokumentationspligtig for mindre virksomheder
 • Dokumentationens indhold
 • Lovens baggrund, formål og historik.

Regel

Skattepligtige, der ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med forbundne parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1, skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat, jf. dog SKL (skattekontrolloven) § 40.

Den skriftlige dokumentation skal udarbejdes løbende og være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se SKL (skattekontrolloven) § 39, stk. 1.

For indkomstår, der er påbegyndt inden den 1. januar 2021, skal den skriftlige dokumentation indsendes på anmodning fra told- og skatteforvaltningen inden 60 dage.

For indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2021 eller senere, skal den skriftlige dokumentation indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Fristen kan efter anmodning fra den skattepligtige forlænges, hvis særlige forhold taler for det.

Særlige forhold vil for eksempel være, hvis den skattepligtige har fået forlænget fristen for indsendelse af oplysningsskemaet. Det skal dog bemærkes, at dokumentationen skal udarbejdes løbende, og det er derfor ikke uden videre således, at en forlænges af oplysningsfristen også bør give ret til forlængelse af fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen.

Vedrører de særlige forhold, som begrunder en anmodning om fristforlængelse, kun dele af dokumentationen, kan Skatteforvaltningen betinge en fristforlængelse af, at den øvrige del af dokumentationen indsendes inden for fristen.

Efter bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner (TP-dokumentationsbekendtgørelsen) skal dokumentationen bestå af:

 • En fællesdokumentation som beskriver koncernen i hvilken de kontrollerede transaktionerne finder sted. (C.D.11.13.1.1)
 • En landespecifik dokumentation som beskriver den dokumentationspligtige virksomhed og de kontrollerede transaktioner. (C.D.11.13.1.2)

En transfer pricing dokumentation skal indeholde alle de beskrivelser og analyser mv., som er beskrevet i TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 om fællesdokumentationen og § 5 om den landespecifikke dokumentation.

Transfer pricing dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se SKL (skattekontrolloven) § 39, stk. 1, og TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2.

Under en skattekontrol kan Skattestyrelsen anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de oplysninger, beskrivelser og analyser, som gives i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen §§ 6 og 7.

Overgangsbestemmelse om transfer pricing-dokumentation for indkomstår der påbegyndes til og med den 31. december 2016 

Transfer pricing-dokumentationen for indkomstår, der påbegyndes til og med den 31. december 2016, kan både udarbejdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 (Transfer pricing-bekendtgørelsen) og efter bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 (TP-dokumentationsbekendtgørelsen). Se bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 § 8. 

Overgangsbestemmelsen gælder ikke for land for land-rapporten. Se herom afsnit C.D.11.13.2 Land for land-rapporteringspligten for multinationale koncerner - regel og omfang.

Ved udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen efter bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 henvises til afsnit C.D.11.4 Transfer pricing-metoder i den juridiske vejledning, version 2016-1, for yderligere vejledning.

Hvem er omfattet af dokumentationspligt

Følgende er omfattet af pligten til at udarbejde fællesdokumentation og landespecifik dokumentation:

Skattepligtige,

 • hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,
 • der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,
 • der er koncernforbundet med en juridisk person,
 • der har et fast driftssted beliggende i udlandet,
 • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
 • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af KULBR § 21, stk. 1 eller 4.

Se SKL (skattekontrolloven) §§ 37-39 samt TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 1.

Det er samme kreds af skattepligtige, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2, og er oplysning- og dokumentationspligtige efter SKL (skattekontrolloven) §§ 37-39. Se dog afsnit C.D.11.13.1.4 Begrænset dokumentationspligtig (mindre virksomheder) efter SKL § 40 om begrænset dokumentationspligt for mindre virksomheder.

Begrænset dokumentationspligtig for mindre virksomheder

Mindre virksomheder skal ifølge skattekontrollovens § 40, kun udarbejde transfer pricing dokumentation for særlige transaktioner.

Se afsnit C.D.11.13.1.4 om afgrænsning af mindre virksomheder, og om de transaktioner mindre virksomheder skal udarbejde dokumentation for.

Se også

Afsnit C.D.11.1.2 om hvem der er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Afsnit C.D.11.12 om oplysningspligten vedrørende kontrollerede transaktioner.

Bemærk

Et udenlandsk selskab eller person, der har fast driftssted i Danmark, er omfattet af dokumentationspligten. Det er det udenlandske selskab eller person, og ikke det faste driftssted, som er skattepligtig til Danmark, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a og KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 4, og derfor påhviler dokumentationspligten i Danmark det udenlandske selskab eller person.

Dokumentationens indhold

En transfer pricing dokumentation består af en fællesdokumentation om hele koncernen og en landespecifik dokumentation for hver skattepligtig i koncernen. 

En transfer pricing dokumentation skal indeholde alle de beskrivelser og analyser mv., som er beskrevet i TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 om fællesdokumentationen og § 5 om den landespecifikke dokumentation.

Fællesdokumentationen skal ifølge TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 indeholde:

Den landespecifikke dokumentation skal ifølge TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5 indeholde:

Omfanget af dokumentationen afhænger af omfanget og kompleksiteten af koncernen, virksomheden og de kontrollerede transaktioner. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 2.

Transfer pricing dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se SKL (skattekontrolloven) § 39, stk. 1, og TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 1.

Dokumentationen skal udarbejdes løbende og det følger heraf, at der skal laves en selvstændig transfer pricing-dokumentation for hvert år. Det vil altså ikke være tilstrækkeligt at lave en transfer pricing-dokumentation, der dækker flere år, eller at henvise til transfer pricing-dokumentationen for tidligere eller senere år.

Dokumentationen skal udarbejdes på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 3.

I forbindelse med en skattekontrol kan Skattestyrelsen anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de oplysninger, beskrivelser og analyser, som gives i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen §§ 6 og 7.

Lovens baggrund, formål og historik

§§ 37-52 blev indsat ved lov nr. 1535 af 19. december 2017. Bestemmelserne viderefører, med enkelte præciseringer, de hidtidige regler i SKL § 3 B, som blev indsat ved lov nr. 91 af 25. februar 1998 for at øge skattemyndighedernes mulighed for at sikre, at priser og vilkår for kontrollerede transaktioner fastsættes i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. LL (ligningsloven) § 2, og dermed en korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

343 af 18. april 2007

Ny bestemmelse der vedrører udenlandsk kulbrintetilknyttet virksomhed. For skattepligtige, der som noget nyt bliver omfattet af SKL (skattekontrolloven) § 3 B, har reglerne om forældelse, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 5, virkning for de indkomstår, hvor fristen for at afsende varsel om foretagelse eller ændring af skatteansættelsen ikke er udløbet den 1. januar 2007. Den forlængede forældelsesfrist gælder kun for de kontrollerede transaktioner.

§ 10

98 af 10. februar 2009

Formuleringen "fysiske og juridiske personer og faste driftssteder" er ændret til "parter i nr. 1 - 6". Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2009.

§ 6

1264 af 31. oktober 2013

Ny bestemmelse vedrørende muligheden for at indhente revisorerklæringer

§ 1

1884 af 29. december 2015

Ny bestemmelse der vedrører pligten til at indgive en land for land-rapport for multinationale koncerner med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2016 (i nogle situationer indkomståret 2017)

§ 1

1535 af 19. december 2017

Bestemmelserne viderefører, med enkelte præciseringer, de regler som hidtil fandtes i SKL (skattekontrolloven) § 3 B.

§§ 37-52

1835 af 8. december 2020

Med virkning for indkomst, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, er bestemmelsen om indgivelse af transfer pricing-dokumentationen ændret således, at dokumentationen skal indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Derudover tydeliggøres det, at Skatteforvaltningen kan foretage en skønsmæssig ansættelse af de kontrollerede transaktioner, såfremt dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt.

§ 6

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.