Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.1.5 Oplysninger om koncernens finansielle og skattemæssige position

Dette afsnit handler om kravene til oplysninger om koncernens regnskabsmæssige/finansielle og skattemæssige position i fællesdokumentationen. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Koncernens konsoliderede regnskab.

  • En liste og kort beskrivelse af koncernens eksisterende unilaterale APA'er og skatteaftaler.

Koncernens konsoliderede regnskab

Koncernens konsoliderede regnskab for året skal vedlægges fællesdokumentationen, hvis et sådant regnskab er lavet til brug for regnskabsaflæggelse, intern styring, skatteopgørelse eller udarbejdet i anden sammenhæng.

Er der lavet et koncernregnskab til brug for offentlig regnskabsaflæggelse, så er det det regnskab, der skal vedlægges fællesdokumentationen.

Foreligger der ikke et eksternt koncernregnskab, så kommer det an på en konkret vurdering, hvilken af de øvrige regnskabstyper, der skal vedlægges fællesdokumentationen. Udgangspunktet for denne vurdering må være, at det er det mest retvisende af de øvrige regnskabstyper, som vedlægges. 

Definitionen af, hvad der i mangel af et offentliggjort koncernregnskab kan anses for at udgøre et koncernregnskab, er bred.

En liste og kort beskrivelse af koncernens unilaterale APA'er og skatteaftaler

Fællesdokumentationen skal endeligt indeholde en liste og kort beskrivelse af alle koncernens eksisterende unilaterale APA'er (Advance Pricing Agreement), skatteaftaler og -afgørelser med fremadrettet virkning vedrørende fordelingen af indkomst og beskatningsret.

Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om:

  • de omfattede selskaber

  • skattemyndigheden hvormed aftalen er indgået

  • den eller de omfattede transaktionstyper

  • transfer pricing-metode

  • aftalens tidsmæssige udstrækning

Koncernens bilaterale og multilaterale aftaler skal ikke medtages på listen eller i beskrivelsen under fællesdokumentationen. Men findes der sådanne aftaler, som er relevante i forhold til den lokale enhed, så skal en kopi heraf vedlægges den landespecifikke dokumentation, jf. afsnit C.D.11.13.1.2.2.3 En detaljeret beskrivelse af hver enkelt transaktion eller aktivitet, sammenlignelighedsanalysen.10.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.