Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.1.3 Oplysninger om koncernens immaterielle aktiver

Dette afsnit handler om kravene til oplysninger om koncernens immaterielle aktiver i fællesdokumentationen. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

  • En generel beskrivelse af koncernens overordnede strategi i forhold til immaterielle aktiver.

  • En liste over de immaterielle aktiver i koncernen.

  • En liste over betydelige aftaler om brug og udvikling immaterielle aktiver.

  • beskrivelse af koncernens overordnede transfer pricing politikker i forhold til immaterielle aktiver.

  • beskrivelse af overførsler af rettigheder til immaterielle aktiver.

Det bemærkes indledningsvist, at immaterielle aktiver i nærværende sammenhæng skal forstås i overensstemmelse med definitionen i TPG kap. VI, under sektion A, der handler om identificering af immaterielle aktiver. Det er således ikke kun de immaterielle aktiver, der måtte fremgå af virksomhedens regnskaber eller registreringer, der skal beskrives. Også alle de immaterielle aktiver, som koncernen har oparbejdet eller som på anden er kommet i koncernens besiddelse, uden at disse fremgår af koncernens regnskaber eller registreringer, skal beskrives i fællesdokumentationen.

En generel beskrivelse af koncernens strategi i forhold til immaterielle aktiver

Beskrivelsen skal indledes med en generel redegørelse for koncernens overordnede strategi for udvikling, ejerskab og udnyttelse af immaterielle aktiver. Vejledning til indholdet af beskrivelsen kan findes i TPG, kap. VI, under sektion B, der handler om funktioner, aktiver og risiko i forhold til immaterielle aktiver.

Beskrivelse af koncernens immaterielle aktiver er nært forbundet med beskrivelsen af de væsentligste værdiskabende faktorer i koncernen og funktionsanalysen for de primære bidrag til koncernens samlede værdiskabelse.

En liste over de immaterielle aktiver i koncernen

Fællesdokumentationen skal vedlægges en liste, hvor koncernens væsentlige immaterielle aktiver eller grupper af immaterielle aktiver i koncernen identificeres. I listen skal det angives, hvilke selskaber i koncernen der er juridiske ejere af de immaterielle aktiver.

Det bemærkes, at det juridiske ejer-begreb ikke har samme indhold i alle lande. I tilfælde, hvor der er tvivl om den koncerninterne placering af det juridiske ejerskab til de immaterielle aktiver, kan og bør listen derfor suppleres med en note herom.

En liste over væsentlige aftaler om brug og udvikling af immaterielle aktiver

Der skal vedlægges en liste over væsentlige aftaler mellem de forbundne parter vedrørende immaterielle aktiver, herunder primære CCA-aftaler (Cost Contribution Arrangements), forsknings- og udviklingsserviceaftaler samt licens- og royaltyaftaler.

Beskrivelse af transfer pricing politikker i forhold til immaterielle aktiver

Der skal laves en generel beskrivelse af koncernens overordnede transfer pricing politikker i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter samt immaterielle aktiver. I beskrivelsen skal der eksempelvis redegøres for aflønningen af de koncernselskaber, der

  • udfører funktioner (udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse) vedrørende immaterielle aktiver

  • ejer immaterielle aktiver eller har brugsrettigheder til immaterielle aktiver

  • kontrollerer risikoen forbundet med udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af immaterielle aktiver

Beskrivelse af overførsler af rettigheder til immaterielle aktiver

Der skal laves en generel beskrivelse af alle væsentlige overførsler af rettigheder til immaterielle aktiver mellem de forbundne parter i løbet af indkomståret. Det skal herunder angives, hvilke enheder og lande, der er involveret i sådanne overførsler, samt betalingerne i forbindelse hermed.

Er der sket betydelige omstruktureringer, tilkøb og frasalg i løbet af indkomståret, jf. afsnit C.D.11.13.1.1.2 Beskrivelse af koncernens forretningsmæssige aktiviteter, så skal der også i beskrivelsen redegøres for, om der i sammenhæng hermed er flyttet immaterielle aktiver.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.