Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.1.1 Koncerndiagram

Dette afsnit beskriver indholdskravene til koncerndiagrammet i fællesdokumentationen. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen, § 4, stk. 1. Fællesdokumentationen skal indeholde et koncerndiagram, der viser koncernens juridiske og organisatoriske struktur, herunder angivelse af de lande, hvor de enkelte forbundne parter opererer fra. Formålet med diagrammet er at give Skattestyrelsen et overblik over den juridiske og organisatoriske struktur i den koncern, som den dokumentationspligtige virksomhed er en del af, for derved bedre at kunne forstå og bedømme de kontrollerede transaktioner og forretningsmæssige aktiviteter i den dokumentationspligtige virksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Alle selskaber i koncernen skal i diagrammet vises hver for sig.

 • Ejerandelene, hvormed de forskellige parter er forbundne.

 • Den geografiske placering (og skattejurisdiktion) for hvert selskab i koncernen.

 • De enkelte selskabers organisatoriske/forretningsmæssige funktion.

Er der flere adskilte forretningsgrene i samme koncern, så skal dette også fremgå af diagrammet.

Det overordnede mål ved udarbejdelsen af koncerndiagrammet er at give et retvisende billede af koncernens juridiske og organisatoriske struktur.

Det er koncernens juridiske og organisatoriske struktur ved indkomstårets afslutning, der skal vises i diagrammet. Er der sket væsentlige ændringer i koncernens juridiske og organisatoriske struktur i løbet af indkomståret, så skal disse ændringer beskrives sammen med koncernens forretningsmæssige aktiviteter, jf. afsnit C.D.11.13.1.1.2 Beskrivelse af koncernens forretningsmæssige aktiviteter. Der kan også gives en kort supplerende forklaring på strukturelle ændringer i noter eller bemærkninger til diagrammet.

Alle selskaber i koncernen skal i diagrammet vises hver for sig

Det er i fællesdokumentationen et krav, at alle de forbundne parter i koncernen vises hver for sig i koncerndiagrammet.

Er koncernen, hvori den dokumentationspligtige virksomhed indgår, omfattet af pligten til at lave en land for land-rapport, så skal alle de selskaber, som er identificeret i land for land rapportens tabel 2, således også vises i koncerndiagrammet. I koncerndiagrammet skal kontrollerende personlige aktionærer også vises, jf. eksemplet nedenfor.

Ejerandelene, hvormed de forskellige parter er forbundne

Ejerandelene, hvormed koncernselskaberne er forbundne, skal vises i diagrammet i procent. Dette kan gøres ved at lade ejer-selskabet stå ovenfor selskabet der ejes og forbinde de to selskaber med en linje, hvorpå ejerandelen angives. Se eksemplet nedenfor.

Den geografiske placering (og skattejurisdiktion) for hvert selskab

Den geografiske placering af koncernselskaberne kan vises ved at anføre landet, hvor koncernselskabet er hjemmehørende.

Er et selskab selskabsretligt hjemmehørende i et land, men underlagt beskatning i en anden skattejurisdiktion, skal det fremgå af diagrammet. Det skal også fremgå, hvis et koncernselskab slet ikke er skattepligtig i nogen skattejurisdiktion.

De enkelte selskabers organisatoriske/forretningsmæssige funktion

De enkelte selskabers organisatoriske og forretningsmæssige funktioner kan vises ved at anføre selskabets væsentligste erhvervsmæssige aktivitet(er), jf. eksempelvis den liste af aktiviteter der fremgår af tabel 2 i land for land-rapporten. Se afsnit C.D.11.13.2.2 Tabel 2. Liste over koncernselskaber i koncernen inkluderet i sammenlægningen pr. skattejurisdiktion.

 • Forskning og udvikling
 • Ejerskab eller administration af immaterielle aktiver
 • Indkøb
 • Produktion
 • Salg, marketing eller distribution
 • Koncerninterne støtteservice
 • Serviceydelser til uafhængige
 • Koncernintern finansiering
 • Finansielle ydelser
 • Forskning og udvikling
 • Besiddelse af aktier eller andre kapitalandele
 • Hvilende
 • Andet?

Er der flere forretningsmæssigt helt adskilte grene i koncernen, så skal de enkelte selskabers organisatoriske tilknytningen til disse grene vises eller anføres i diagrammet.

Eksempel

I koncerndiagrammet under fællesdokumentationen skal transaktionerne mellem de koncernforbundne parter ikke vises. Det er tilstrækkeligt, at transaktioner vises for den dokumentationspligtige virksomhed i det lokale organisationsdiagram under den landespecifikke dokumentation, jf. afsnit C.D.11.13.1.2.1 Detaljeret beskrivelse af virksomheden.

Er det nødvendigt for forståelsen af koncerndiagrammet, kan der gives tilhørende noter eller forklaringer til diagrammet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.